KSKE 8 CoP 55/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 55/2012

KS v Košiciach, dátum 14.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 55/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511218837 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511218837.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú R. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u matky dieťaťa rodičov: P.. J. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej na C. ulici č. XXX/X v T. a R.. J. Z. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho na J. ulici č. XX v Q.S. v konaní o nariadenie predbežného opatrenia na návrh otca o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 20.12.2011 sp.zn. 13P 186/2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Otec maloletého dieťaťa odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 20.12.2011 sp.zn. 13P 186/2011 zobral späť písomným podaním doručeným Okresnému súdu Košice - okolie 31.1.2012 (č.l. 46 spisu) , preto bolo odvolacie konanie podľa §-u 207 ods. 3 O.s.p. zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.