KSKE 8 CoP 57/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611215049 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611215049.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky V. L. rod. Q. nar. X.XX.D. bývajúcej v I.W. Č.. D. zastúpenej advokátkou JUDr. Elenou Penxovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom nám. č. 5 proti odporcovi Š. L. nar. XX.X.D. bývajúcemu U. I. Č.. D. zastúpenému advokátkou JUDr. Ivetou Višňovskou so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na Radničnom nám. č. 4 za účasti maloletých detí C. nar. X.X.D., M. nar. X.X.D. a E. nar. X.X.D. zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves zo 4.11.2011 č.k. 13P 382/2011-52 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o výživnom na čas po rozvode pre maloleté deti C. L. nar. X.X.D., M. L. nar. X.X.D. a E. L. nar. X.X.D. a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 4.11.2011 č.k. 13P 382/2011-52 rozviedol manželstvo navrhovateľky V. L. rod. Q. a odporcu Š. L. uzavreté 2.11.1996 pred Matričným obvodom Y. zapísané vo zv. X, ročník D., str. 18, por.č. XX. Na čas po rozvode zveril maloleté deti C. nar. X.X.D., M. nar. X.X.D. a E. nar. X.X.D. do osobnej starostlivosti matky s právom maloleté deti zastupovať a spravovať ich majetok. Otca zaviazal prispievať na výživu mal. C. 180,- € mesačne, M.K. 120,- € mesačne a mal. E.M. 100,- € mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred ich matke počnúc právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva a z titulu tvorby úspor zaviazal otca prispievať na mal. Romana 20,- € mesačne, mal. M. 20,- € mesačne a mal. E. 20,- € mesačne do 15-teho dňa v mesiaci počnúc dňom právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva na osobitný účet maloletých detí s tým, že matku maloletých detí zaviazal zriadiť účet do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a číslo účtu bezodkladne oznámiť otcovi. Styk otca s maloletými deťmi upravil tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletými deťmi neobmedzene vždy po dohode s matkou. O trovách konania rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Pri rozhodovaní o výživnom vychádzal zo zistenia, že navrhovateľka je zamestnaná v spoločnosti X. L., s.r.o. v L. W. U. ako operátor výroby a jej príjem z pracovnej činnosti aj s nadčasmi je 450,- € mesačne. Poberá prídavky na maloleté deti 66,03 € mesačne a odporca jej posiela výživné 240,- € mesačne na tri maloleté deti. Konštatoval, že okrem majetku, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, iný majetok nevlastní a jej výdavky predstavujú sumy vynakladané v súvislosti s bývaním, splácaním úveru, stravovaním, službami ako Magio internet, stravné pre maloleté deti, cestovné pre syna a seba, príspevok na stužkovú pre syna a poistkou pre mal. M. a dobrovoľným pripoistením v prípade práceneschopnosti. Celkove jej náklady predstavujú priemerne 700,- € mesačne. Konajúci súd vykonal dokazovanie týkajúce sa majetkových pomerov otca a zistil, že od r. 2008 pôsobí ako samostatne zárobkovočinná osoba, pracuje v Q. na turnusy v trvaní šiestich týždňov. Pred r. 2008, kedy začal pracovať ako živnostník, bol zamestnaný a pracovný pomer ukončil na vlastnú žiadosť. Z opisu predloženého daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za r. 2010 zistil, že jeho príjmy

boli 21.568,23 €, výdavky 16.637,83 € a základ dane predstavoval 4.930,40 €. Priemerný mesačný zárobok bol 410,87 €. Pre účely posúdenia zárobkových pomerov odporcu konajúci súd vychádzal z jeho výpovede na pojednávaní, ako aj navrhovateľkou predložených faktúr vystavených odporcom za služby poskytnuté v Q., prihliadol na samotné vyjadrenie odporcu, ktorý uviedol, že jeho reálny týždenný príjem je 400,- €, čo v prepočte na mesiac predstavuje 1.600,- €. Konajúci súd vyhodnotil tento príjem ako reálny a príjem 410,- € deklarovaný otcom pre účely daňového priznania považoval za nezodpovedajúci jeho skutočnému príjmu aj z dôvodu, že odporca svoj predchádzajúci pracovný pomer, v ktorom dosahoval vyšší zárobok než uvedených 410,- €, ukončil na základe svojho rozhodnutia. Takto zistený skutkový stav posúdil a rozhodol podľa § 62 ods. 2, 3, 4 a 5, § 75 ods. 1 Zákona o rodine.

Proti výroku rozsudku o výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti a zaviazal ho prispievať na výživu mal. C. 120,- € mesačne, mal. M. 100,- € mesačne a mal. E. 80,- € mesačne vždy do 15-teho dňa v mesiaci vopred ich matke od právoplatnosti rozsudku, alternatívne zrušil rozsudok v súlade s ust. § 221 O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vyjadril názor, že súd prvého stupňa na základe neúplne vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, ktoré nemajú oporu vo vykonanom dokazovaní a neposkytujú podklad na spravodlivé rozhodnutie a na základe toho nesprávne a jednostranne vo veci rozhodol. Vytkol konajúcemu súdu, že pri zisťovaní jeho príjmu vychádzal len z domnienok navrhovateľky a nie z predložených listinných dôkazov. Uviedol, že ako samostatne zárobkovo činná osoba fakturuje svojim obchodným partnerom približne 21.500,- € ročne, čo bolo preukázané aj v daňovom priznaní. Túto sumu však v žiadnom prípade nemožno považovať za jeho príjem, ako tvrdí navrhovateľka, a ako je to uvedené v odôvodnení rozsudku súdu prvého stupňa, keďže odporcovi ako SZČO pri vykonaní podnikateľskej činnosti vznikajú náklady, ktoré je potrebné zohľadniť a to sú konkrétne náklady spojené s dopravou do zahraničia, ubytovanie a strava v zahraničí, kde sa priemerne v roku zdržiava 290 dní. Okrem toho ako remeselník si musí kupovať materiál a náradie, aby mohol vykonávať svoju činnosť. Vyslovil názor, že ak sa súd rozhodol nezobrať do úvahy údaje uvedené v daňovom priznaní, mal vykonať dôkladnejšie dokazovanie a preskúmať peňažný denník, ktorý mal k dispozícii, mal sa oboznámiť s jeho s konkrétnymi výdavkami, posúdiť ich opodstatnenosť a tieto náležite vyhodnotiť. Vyslovil presvedčenie, že konajúci súd nezohľadnil ani skutočnosť, že naďalej bývajú s navrhovateľkou v spoločnej domácnosti, pričom výdavky na domácnosť hradí prevažne on, čo potvrdila aj navrhovateľka, a poukázal na významnú skutočnosť, že práce v zahraničí si uňho objednávali partneri na obdobie jedného roka a posledná zmluva mu skončila v mesiaci december 2011. V r. 2012 s ním jeho obchodný partner neobnovil zmluvu z dôvodu nedostatku zákaziek, čo mu bolo oznámené v októbri 2011. Keďže od toho času si nenašiel nové zákazky, bol nútený sa zaevidovať ako nezamestnaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v L. W. U. 3.1.2012. Poukázal aj na výdavky navrhovateľky, ktoré konajúci súd ustálil na 700,- € mesačne, čo považuje za sumu neprimeranú a nedôvodnú, účelovo nadnesenú s cieľom dosiahnuť určenie vyššieho výživného.

K odvolaniu odporcu sa písomne vyjadrila navrhovateľka, ktorá navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v plnom rozsahu potvrdil ako vecne správny a zákonný. Odvolanie odporcu posúdila ako tendenčné a účelové, aby nemusel prispievať určené výživné. Pripustila, že jeho zmluva, na základe ktorej pôsobil v zahraničí bola ukončená s obchodným partnerom, určitý čas nebude vykonávať práce, pretože potrebuje predať dom a z toho dôvodu zotrvať v Slovenskej republike. Konštatovala, že tieto okolnosti mu nebránia zamestnať sa na Slovensku napríklad u jeho bývalého zamestnávateľa X. a.s. v L. W. U., ktorý rozširuje výrobu a potrebuje získať nových zamestnancov.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu odporcu nevyjadril.

Výroky rozsudku, ktorým bolo manželstvo účastníkov konania rozvedené, maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti matky a styk odporcu s maloletými deťmi upravený bez obmedzenia, neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie, ani je zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa odseku 2 cit. zák. ustanovenia obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa odseku 5 cit. zák. ustanovenia výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Súd prvého stupňa o vyživovacej povinnosti odporcu pre maloleté deti rozhodol 4.11.2011 na základe daňového priznania a potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za r. 2010, z ktorých zistil, že jeho priemerný mesačný zárobok za uvedené obdobie bol 410,86 €. Pre účely posúdenia zárobkových pomerov odporcu konajúci súd napriek tomu vychádzal predovšetkým z výpovede odporcu na pojednávaní, ako aj navrhovateľkou predložených faktúr vystavených odporcom za služby ním poskytnuté v Q.. Prihliadol predovšetkým na tvrdenie odporcu, že jeho reálny týždenný príjem je 400,- € týždenne, čo v prepočte na mesiac je 1.600,- €. Uvedená suma sa konajúcemu súdu javila byť reálna aj vzhľadom na skutočnosť, že z predložených faktúr odporca za svoje služby v období od januára až do augusta 2011 fakturoval 14.613,- €, ktoré na základe príjmových pokladničných dokladov aj obdržal. Z uvedených dôvodov nevychádzal len z daňového priznania, kde bol verifikovaný príjem 410,- € mesačne v r. 2010, ale s prihliadnutím na ďalšie dokazovanie si osvojil názor matky, že jeho priemerný mesačný zárobok je 1.600,- € mesačne a z tejto sumy vychádzal, keď určil výživné na maloleté deti. Konajúci súd dospel k záveru, že v danom prípade je dôvodný postup podľa § 63 ods. 3 Zákona o rodine, podľa ktorého ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu. V danom prípade konajúci súd mal rozhodnúť aj o tvorbe úspor, pri tomto rozhodnutí prihliadol na samotné vyjadrenie otca, ktorý v priebehu konania sám navrhol takto rozhodnúť.

Z odvolania otca vyplynulo, že po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa došlo uňho k výraznej zmene pomerov, pretože podľa predloženej zmluvy o dielo uzavretej medzi firmou W. Q. s.r.o. z 10.1.2011 nepochybne vyplýva, že táto zmluva bola uzatvorená s odporcom na určitú dobu s účinnosťou od 10.1.2011 do 31.12.2011 s tým, že predmetná zmluva zanikne okrem iných dôvodov najneskôr uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, to znamená od 10.1.2011 do 31.12.2011. V odvolaní konštatoval, že na r. 2012 s ním jeho obchodný partner z dôvodu nedostatku zákaziek zmluvu neuzavrel a bol nútený zaevidovať sa ako nezamestnaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi k 3.1.2012. Z uvedeného je zrejmé, že jeho pomery relevantné pre rozhodnutie o výživnom, sa po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa 4.11.2011 podstatne zmenili ukončením zmluvy o dielo, v dôsledku čoho právne posúdenie súdu prvého stupňa nemožno bez ďalšieho aplikovať, preto je za tohto stavu konania nevyhnutné, aby súd prvého stupňa vykonal dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu od 1.1.2012 do budúcna a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodol o výživnom od odporcu pre maloleté deti na čas po rozvode, t.j. od 14.1.2012, kedy výrok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť. Odvolací súd zdôrazňuje, že rozhodnutím odvolacieho súdu o výživnom pre maloleté deti na úplne novom skutkovom základe by účastníkov konania zbavil možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. odňal účastníkom možnosť konať pred súdom.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa dôsledne zistiť zárobkové schopnosti a možnosti odporcu za obdobie od 14.1.2012, t.j. od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva rodičov (zistiť okolnosti ukončenia rámcovej zmluvy o dielo, zistiť či bolo v možnostiach a schopnostiach odporcu obnoviť túto zmluvu, resp. získať iného obdobného objednávateľa) , verifikovať tvrdenie odporcu, že od 3.1.2012 je evidovaný na úrade práce, zistiť výšku poskytovanej podpory pred nástupom do zamestnania, sociálnych dávok, či evidencia trvá, resp. bola ukončená, nepochybne zistiť zárobkové schopnosti a možnosti navrhovateľky, majetkové pomery obidvoch rodičov a rozsah odôvodnených potrieb maloletých detí a následne tieto okolnosti vyhodnotiť v súlade s § 75 ods. 1 Zákona o rodine. Odvolací súd poukazuje na ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý zaradil majetkové pomery povinného medzi všeobecné podmienky určenia rozsahu vyživovacej povinnosti a tiež rozšíril východiská na zisťovanie tzv. potencionality príjmov a zdôrazňuje, že princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a súčasne možnosť poskytovania výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetkové pomery a tzv. potencionalitu príjmov, t.j. k jeho zjavne nevyužitým schopnostiam. Vychádzajúc z tohto zákonného ustanovenia pri určení výživného bude rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý dosahuje preto, že svoje schopnosti riadne nevyužíva, zmenil výhodnejšie zamestnanie bez dôležitého dôvodu alebo stratil zamestnanie vlastným zavinením. Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa vykonať dokazovanie v naznačenom smere, prípadne v širšom rozsahu ak sa ukáže byť potrebným, vysporiadať sa s odvolacími námietkami odporcu vo vzťahu k určeniu výživného pre maloleté deti, aj so skutočnosťami tvrdenými navrhovateľkou vo vyjadrení k odvolaniu, vyhodnotiť dôkazy podľa § 132 O.s.p. a zistený skutkový stav právne posúdiť podľa ustanovení Zákona o rodine, opäť rozhodnúť o výživnom pre maloleté deti od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva a rozsudok odôvodniť vo všetkých jeho výrokoch v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby jeho závery vyplývali zo zisteného skutkového stavu a aby boli spätne preskúmateľné.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Odôvodnenie uznesenia vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová