KSKE 8 CoP 58/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211225381 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211225381.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého V. D. nar. XX.X.XXXX zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II dieťaťa rodičov V. D. rod. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v K. na A. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Kristínou Piovarčiovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 a D. D. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v K. na A. ulici č. XX zastúpeného JUDr. Jozefom Čorbom, PhD. advokátom so sídlom v Košiciach na Szakkayho ulici č. 1 v konaní o úpravu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 6.12.2011 č.k. 25P/194/2011-87 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o určení výživného tak, že otec je povinný prispievať na výživu maloletého V. 100 € mesačne matke maloletého vždy do 1. dňa v mesiaci od 14.9.2011 do 16.2.2012.

Z r u š u j e vo výroku o dlžnom výživnom a vec v rozsahu zrušenia v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Z a s t a v u j e konanie v napadnutom výroku o úprave styku otca s maloletým V..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. V. do osobnej starostlivosti matky s tým, že obaja rodičia sú oprávnení zastupovať ho a spravovať jeho majetok a zaviazal otca prispievať na jeho výživu 75 € mesačne matke maloletého vždy do 15. dňa v mesiaci vopred od 1.9.2011. Dlžné výživné 125 € za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 ho zaviazal zaplatiť matke maloletého do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a upravil styk otca s maloletým každý párny týždeň v roku v utorok a štvrtok od 15.30 hod. do 19.00 hod., každý nepárny týždeň v roku od soboty 8.00 hod. do nedele do 17.00 hod., počas Veľkonočných sviatkov každý párny rok od Veľkonočnej nedele od 10.00 hod. do Veľkonočného pondelka do 17.00 hod. a 26.12. od 8.00 hod. do 18.00 hod. s tým, že matka je povinná v určenom čase maloletého riadne pripraviť a odovzdať ho otcovi pred jej bytom, kde je ho otec povinný v určenom čase vrátiť.

Rozhodol na základe návrhu matky zo 14.9.2011, ktorým sa domáhala, aby súd zveril mal. V. do jej osobnej starostlivosti, zaviazal otca prispievať na jeho výživu 200 € mesačne od 1.9.2011 a upravil styk otca s maloletým každú nepárnu sobotu od 14.00 hod. do 17.00 hod. v jej prítomnosti Z vykonaného dokazovania zistil, že rodičia mal. V. sú manželmi, ale od augusta 2011 nežijú v spoločnej domácnosti. Z výpovede matky zistil, že býva s maloletým v 2 izbovom byte, poberá rodičovský príspevok 190,10 € a

podniká v oblasti kozmetických služieb s príjmom 150 € - 180 € mesačne. Na jasle prispieva maloletému 30 € mesačne, kupuje mu plienky za 40 € mesačne, hygienické potreby za 10 € mesačne, oblečenie a obuv za 30 € mesačne a vitamíny za 5 € mesačne. V apríli a v auguste 2011 bola práceneschopná v dôsledku operácie očí, ale nepoberala nemocenské dávky, pretože jej na ne nevznikol nárok. Potvrdila, že otec jej prispel na výživu maloletého 30 € v septembri a v októbri 2011 a 40 € v novembri 2011. Z výpovede otca zistil, že ostal bývať v 3-izbovom byte, v ktorom až do augusta 2011 žil s matkou a maloletým. Za jeho užívanie platí 170 € mesačne, spláca pôžičku pre správcu domu po 10 € mesačne a spotrebné úvery po 159 € mesačne, ktoré si zobrali ešte s matkou maloletého na rekonštrukciu bytu, ale v skutočnosti ich investovali do osobného motorového vozidla. Stravuje sa za 22 € mesačne a cestuje za 50 € mesačne s tým, že cestovné mu prepláca zamestnávateľ. Už nevykonáva domovnícke práce, pretože mu to nedovolí čas. Navrhol určiť výživné na 70 € mesačne a upraviť styk s maloletým každý párny týždeň v utorok a štvrtok od 16.30 hod. do 19.00 hod., nepárny týždeň počas víkendu od soboty 8.00 hod. do nedele do 17.00 hod. bez prítomnosti matky, počas Veľkonočných sviatkov od Veľkonočnej nedele od 10.00 hod. do Veľkonočného pondelka do 17.00 hod a Druhý sviatok vianočný od 8.00 hod. do 18.00 hod. Zo správy kolízneho opatrovníka zistil, že na Okresnom súde Košice II sa pod sp.zn. 13C/84/2011 vedie konanie o rozvod manželstva účastníkov konania a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k mal. V.. Maloletý je zdravý, prekonal bežné detské choroby. Z potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že matka poberala v roku 2011 rodičovský príspevok v rozsahu 190,10 €. Z potvrdenia zamestnávateľa otca zistil, že od januára 2011 do októbra 2011 pracoval s čistým priemerným mesačným príjmom 670,60 € mesačne. Zistený skutkový stav posúdil podľa § 36 ods. 1, § 24, § 25, § 62, § 75 ods. 1 a § 78 ods. 1, 3 Zákona o rodine a skonštatoval, že boli splnené podmienky pre úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, pretože rodičia nežijú v spoločnej domácnosti od augusta 2011. Pokiaľ ide o výživné, považoval za primerané, aby otec prispieval maloletému 75 € mesačne vzhľadom na majetkové a príjmové pomery oboch rodičov, ich výdavky a oprávnené potreby maloletého prihliadnuc na jeho vek. Dlžné výživné, ktoré vzniklo jeho určením od podania návrhu 1.9.2011 do 30.11.2011 vyčíslil na 125 € ako rozdiel medzi určeným výživným 225 € (75 € x 3 mesiace) a 100 €, ktoré otec preukázateľne zaplatil a zaviazal otca zaplatiť ho do 30 dní od právoplatnosti rozsudku. Styk otca s maloletým upravil v súlade s jeho návrhom, pretože matkou navrhovanú úpravu považoval za nedostatočnú. Navyše uviedol, že matka nepreukázala dôvod, pre ktorý by bolo potrebné upraviť styk v jej prítomnosti a vychádzal pritom z okolnosti, že styk sa až doposiaľ realizoval bez jej prítomnosti a nevyskytli sa žiadne problémy.

Proti výroku o výživnom a o úprave styku mimo sviatkov podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ich odvolací súd zmenil tak, že zaviaže otca prispievať na výživu mal. V. 200 € mesačne a upraví styk otca s maloletým každý nepárny týždeň v roku v stredu od 16.00 hod. do 19.00 hod. a v každý párny týždeň v roku od soboty 8.00 hod. do nedele do 17.00 hod.. Vyjadrila presvedčenie, že súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil ich osobné, zárobkové a majetkové pomery a namietala, že zohľadnil aj tie výdavky otca, ktoré nepreukázal inak ako svojimi tvrdeniami. V tejto súvislosti uviedla, že otec sa 30.9.2011 účelovo vzdal činnosti domovníka a skonštatovala, že súd prvého stupňa mal pri určení výživného vychádzať z potencionality jeho príjmu a prihliadnuť aj na 100 € mesačne, ktoré mu z predmetnej činnosti vyplývali. Poznamenala, že od rozhodnutia súdu prvého stupňa sa jej zmenili pomery, pretože sa presťahovala do prenajatého bytu za ktorý platí 250 € mesačne. Poukázala na to, že rodičovský príspevok jej bude vyplácaný len do februára 2012 a aj na rozsah svojich odôvodnených potrieb. Pokiaľ ide o pôžičky, ktoré otec spláca, uviedla, že auto a bývanie, ktoré z nich zabezpečili, užíva sám a ona s maloletým z nich nemajú žiaden prospech. Konštatovala, že otec predal auto a kúpnu cenu si nechal pre vlastnú potrebu. Z uvedených dôvodov prezentovala názor, že je v jeho možnostiach a schopnostiach prispievať na výživu maloletého 200 € mesačne. Pokiaľ ide o styk otca s maloletým namietala jeho široký rozsah, pretože sa niekedy kryje s jej pracovnými smenami a spôsobuje tak zbytočné komplikácie. Záverom namietala odôvodnenie napadnutého rozsudku z toho dôvodu, že nedával odpovede na jej skutkové a právne argumentácie.

Otec maloletého vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol zmeniť napadnuté výroky rozsudku tak, že je povinný prispievať na výživu maloletého 100 € mesačne od právoplatnosti rozsudku vždy do 15. dňa v mesiaci a upraviť jeho styk s maloletým každý nepárny týždeň v stredu od 16.00 hod. do 19.00 hod. a každý párny týždeň v roku od soboty od 8.00 hod. do nedele do 17.00 hod. Poukázal na to, že rozsudkom Okresného súdu Košice II z 11.1.2012 sp.zn. 13C/84/2011 bola schválená rodičovská dohoda, že bude maloletému prispievať 100 € mesačne a bude sa s ním stýkať podľa odvolacieho návrhu matky s tým, že sa vzdali práva podať proti nemu odvolanie.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Výrok rozsudku o zverení mal. V. do osobnej starostlivosti matky nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal napadnuté výroky rozsudku súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré im predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie matky je čiastočne opodstatnené.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 62 ods. 1, 2, 4, 5 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Výživou dieťaťa je zaobstarávanie všetkých životných potrieb pre jeho všestranný telesný a duševný vývoj. Právo na výživné je osobným právom dieťaťa. Pri určení konkrétnej výšky vyživovacej povinnosti musí súd zohľadniť zákonom predpísané kritériá. Základom pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti sú schopnosti, možnosti a majetkové pomery každého z rodičov a odôvodnené potreby oprávneného. Platí zásada, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Osobná starostlivosť o dieťa sa zohľadňuje pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti. Vyživovacia povinnosť je prvoradá, preto sú výživnému podriadené všetky ostatné výdavky rodičov. Pri posudzovaní odôvodnených potrieb dieťaťa konajúci súd vychádza z toho, aká peňažná suma mesačne je potrebná na ich úhradu, pričom medzi tieto potreby patria výživa vo vlastnom zmysle slova, hmotné potreby ako je šatstvo, bielizeň, obuv, nájomné za byt, ako aj potreby súvisiace s rozširovaním a prehlbovaním vzdelania dieťaťa, rozvojom jeho záujmov, prípravy na budúce povolanie, kultúrne, športové a rekreačné potreby, t.j. všetky nevyhnutné potreby, ktoré vyžaduje život kultúrneho človeka v súčasnosti. Miera týchto potrieb je odstupňovaná a závisí predovšetkým od veku dieťaťa a jeho zdravotného stavu, pričom, ak to možnosti a schopnosti rodičov dovoľujú, má výživné zabezpečovať primeraný podiel na výhodách, ktoré dovoľujú možnosti rodičov.

Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, ale nesprávne určil rozsah výživného, preto podľa § 220 O.s.p. zmenil rozsudok v tejto časti tak, že zaviazal otca prispievať na výživu mal. V. 100 € mesačne, ktoré je vzhľadom na vyššie citované zákonné ustanovenia a z nich vyplývajúce zásady primeranejšie jeho odôvodneným potrebám, zohľadňuje reálne príjmové a majetkové pomery otca, ktorý nemá inú vyživovaciu povinnosť, aj matky a nadväzuje na rodičovskú dohodu o výživnom, ktorá bola schválená na čas po rozvode manželstva Okresným súdom Košice II rozsudkom z 11.1.2012 č.k. 13C/84/2011-97, právoplatným 17.2.2012. Odvolací súd je toho presvedčenia, že je v možnostiach a schopnostiach otca prispievať zo svojho príjmu 670,60 € mesačne na výživu mal. V. o 25 € mesačne viac, ako určil súd prvého stupňa,

ale nie o 125 € mesačne v súlade s odvolacím návrhom matky, zohľadňujúc jej zákonnú povinnosť participovať a dopĺňať zo svojho príjmu zdroj výživy maloletého na hranicu prospešnú pre jeho rozvoj za situácie, keď má len o 70 € nižší príjem ako otec a má priateľa, s ktorým v rozhodnom čase žila v spoločnej domácnosti tak, ako to vyplýva zo zápisnice založenej na č.l. 88 spisu vedeného na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 13C/84/2011. Ani odvolací súd pri určovaní rozsahu výživného nezohľadnil 100 €, ktoré mohol otec potencionálne mesačne zarábať, ak by sa nevzdal činnosti domovníka ich bytového domu, pretože ide o osobitný druh činnosti v prospech zveľaďovania vlastného bývania, ktorú nie je od neho možné spravodlivo vyžadovať len preto, aby si mohol plniť svoju vyživovaciu povinnosť vo väčšom rozsahu. Naopak, odvolací súd poznamenáva, že pokiaľ matka v posudzovanom konaní deklarovala, že má okrem rodičovského príspevku príjem z podnikateľskej činnosti v rozsahu 150 € - 180 € mesačne, v konaní vedenom pod sp.zn. 13C/84/2011-88 priznala, že zarába 600 € mesačne (č.l. 88 spisu) . Odvolací súd nezohľadnil v plnej výške výdavky matky na nájomné v rozsahu 250 € mesačne, pretože z obsahu predloženého spisového materiálu vyplýva, že prenajímateľom je zároveň jej súčasný priateľ a nevedela logicky vysvetliť, prečo sa potrebuje sťahovať z jeho domácnosti do jeho ďalšieho bytu a ešte mu za to aj platiť 250 € mesačne. Pokiaľ sa matka domáhala zmeny rozsahu určeného výživného aj na základe domnienky, že otec disponuje finančnými prostriedkami z predaja osobného motorového vozidla, odvolací súd poukazuje na to, že z vykonaného dokazovania vyplýva, že otec za predmetné finančné prostriedky kúpil ďalšie auto, ktoré bolo úspornejšie, ako to, ktoré predal a navyše stále spláca úver, z prostriedkov ktorého kúpil prvé osobné motorové vozidlo.

Odvolací súd odlišne ako súd prvého stupňa určil počiatok vyživovacej povinnosti otca, pretože na priznanie výživného od prvého dňa mesiaca, v ktorom bol návrh doručený na súd, nebol v tejto právnej veci zákonný podklad. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na ust. § 77 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorého výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, z čoho nepochybne vyplýva, že ak dôjde návrh súdu v priebehu mesiaca a ku dňu jeho podania sú splnené podmienky na priznanie výživného, za tento mesiac súd prizná len alikvotnú sumu určeného mesačného výživného. Za minulý čas však možno výživné priznať len výnimočne, najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, len pre maloleté dieťa ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. V preskúmanom prípade odvolací súd nezistil žiadne dôvody hodné osobitného zreteľa opodstatňujúce spätné priznanie výživného hoci len o 14 dní, preto určil počiatok vyživovacej povinnosti otca voči mal. V. odo dňa podania návrhu, t.j. od 14.9.2011. Vzhľadom k tomu, že 17.2.2012 nadobudol právoplatnosť rozsudok Okresného súdu Košice II z 11.1.2012 č.k. 13C/84/2011-97, ktorým bolo určené výživné od otca pre maloletého od rozvodu manželstva a nemôžu súbežne existovať dve právne úpravy výživného, odvolací súd určil vyživovaciu povinnosť otca voči mal. V. len do 16.2.2012, ktorý predchádzal právoplatnosti výroku o výživnom po rozvode manželstva, aby zabezpečil jej kontinuitu.

Vzhľadom na zmenu rozsudku vo výroku o výživnom a na výpoveď matky v konaní vedenom pod sp.zn. 13C/84/2011-88, že jej otec zaplatil už aj dlh na výživnom určený napadnutým výrokom rozsudku, odvolací súd nemohol rozhodnúť o dlhu na výživnom, pretože z vykonaného dokazovania nebolo možné nepochybným spôsobom zistiť, ako si otec plnil svoju vyživovaciu povinnosť od 11.1.2012 (kedy sa matka vyjadrovala k čiastkam, ktoré jej otec prispel) do 16.2.2012. Z uvedených dôvodov odvolací súd musel podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušiť rozsudok v napadnutom výroku o dlžnom výživnom a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia vrátiť vec v tomto rozsahu súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou zistiť rozsah, v akom si otec plnil svoju vyživovaciu povinnosť voči mal. V. od 14.9.2011 do 16.2.2012, skutkové zistenia riadne vyhodnotiť, opäť rozhodnúť o dlhu na výživnom a o spôsobe jeho zaplatenia a rozhodnutie odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo logicky správne a spätne preskúmateľné.

Podľa § 103 O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 104 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví.

Z pripojeného spisu vedeného na Okresnom súdu Košice II pod sp.zn. 13C/84/2011 okrem iného vyplýva, že súd schválil rodičovskú dohodu aj o styku otca s mal. V.. Rozsudok nadobudol právoplatnosť vo všetkých výrokoch 17.2.2012.

Pretože medzičasom nadobudla právoplatnosť a vykonateľnosť úprava styku otca s mal. V. na čas po rozvode manželstva, bolo potrebné zastaviť konanie o úprave styku otca s mal. V. na čas do rozvodu manželstva podľa § 104 ods. 1 O.s.p., pretože novšia úprava je neodstrániteľnou prekážkou toho, aby bola popri nej zároveň právoplatná a vykonateľná úprava styku otca s mal. V. do rozvodu.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.