KSKE 8 CoP 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 6/2012

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211220454 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211220454.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti Š.É.: I. nar. X.X.XXXX a Z.B. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov: Z. Š. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v J. na N. ulici č. XX a O. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v J. na K. ulici č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 27.10.2011 č.k. 25P 152/2011-51 v spojení s opravným uznesením z 24.11.2011 č.k. 25P 152/2011-58 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravným uznesením z 24.11.2011 č.k. 25P 152/2011-58.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom z 27.10.2011 č.k. 25P 152/2011-51 v spojení s opravným uznesením č.k. 25P 152/2011-58 z 24.11.2011 zvýšil výživné určené rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 24C 57/2006-142 z 20.9.2007 od otca pre mal. Z. zo 49,79 € na 75 € mesačne a na mal. I. zo 49,79 € na 70 € mesačne od 1.7.2011 a zaviazal ho prispievať vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred matke maloletých detí. Dlžné výživné na mal. Z. 100,84 € za obdobie od 1.7.2011 do 31.10.2011 a dlžné výživné na mal. I. 80,84 € za obdobie od 1.7.2011 do 31.10.2011 povolil otcovi splácať spolu s bežným výživným spolu na obidve maloleté deti 20 € mesačne spolu s bežným výživným pod hrozbou straty výhody splátok. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí s odôvodnením, že súd prvého stupňa na základe vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a zamietol návrh na zvýšenie výživného v celom rozsahu ako nedôvodný. Vyslovil presvedčenie, že od poslednej úpravy výživného nedošlo k takej podstatnej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu posledného rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti. Poukázal na to, že matka nezdokladovala dostatočne uvádzané jednorazové vyššie výdavky spojené s úhradou pobytu v škole v prírode. Náklady uvádzané matkou spojené s financovaním športových potrieb pre mal. I. považuje za neprimerané a uvádzané účelovo zvýšené. Vyjadril presvedčenie, že konajúci súd dôsledne nezohľadnil a nevyhodnotil jeho finančné pomery a rodinnú situáciu, najmä skutočnosť, že má ďalšiu vyživovaciu povinnosť voči mal. O.E. K.X. Š. narodenej z terajšieho manželstva a takisto vyživovaciu povinnosť voči dvom deťom jeho terajšej manželky, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka maloletých detí, ktorá navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako zákonný a vecne správny potvrdil v plnom rozsahu. K odvolacím námietkam

otca týkajúcim sa jej nesprávne a účelovo uvádzaných zvýšených finančných nákladov spojených s výchovu maloletých detí uviedla, že všetky ňou uvádzané skutočnosti týkajúce sa finančných nákladov súvisiacich s výchovou a výživou detí, ako aj mimoriadnych finančných nákladov uviedla pravdivo a tieto aj zdokladovala. Konštatovala, že jej priemerný mesačný zárobok oproti poslednému rozhodnutiu súdu o úprave výživného sa zvýšil tak, ako to uviedol otec, avšak na úkor jej osobného voľna a predovšetkým na úkor maloletých detí, nakoľko zvýšený príjem je spojený predovšetkým s prácou nadčas a prácami počas víkendu. Zotrvala na svojich doterajších vyjadreniach týkajúcich sa zvýšených nákladov spojených so športovou činnosťou mal. I., ktorá navštevuje športové gymnázium, kde má zvýšené náklady spojené so zabezpečením športových potrieb, ktoré nie sú v žiadnom prípade nadštandardné, ale bežné, súvisiace s jej štúdiom. K jednorazovej platbe za úhradu školy v prírode uviedla, že išlo o platbu vo výške celkovo 300 €, kde zaplatila zálohu a neskôr doplatok. Poukázala na tvrdenie otca, že je živiteľom 5-člennej rodiny, čo sa nezakladá na pravde, pretože v zmysle Zákona o rodine nemá vyživovaciu povinnosť voči dvom deťom terajšej manželky.

K odvolaniu otca sa kolízny opatrovník nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. na základe odvolania matky preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo v konaní najavo, preto je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožnil. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a otec ani v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti spôsobilé dokázať možnosť otca prispievať nižším výživným, ako bolo určené alebo aspoň dôvodne predpokladať možnosti majúce za následok zamietnutie návrhu o zvýšenie výživného. Odvolací súd posúdil pomery účastníkov a dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že výživné 75 € na mal. Z. a 70 € na mal. I. je, vzhľadom na zákonné ustanovenie citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady, primerané reálnym pomerom otca, zohľadňuje odôvodnené potreby maloletých detí, ako aj skutočnosť, že otec má ďalšiu vyživovaciu povinnosť. Odvolací súd konštatuje, že výživné pre mal. Z. 75 € mesačne, ktoré na jeden deň predstavuje výživné 2,5 € a 70 € mesačne pre mal. I., ktoré na jeden deň je 2,3 € zohľadňuje len základnú mieru nevyhnutných potrieb maloletých detí, ktoré by rozhodne odôvodňovali určenie výživného vo väčšom rozsahu, ale vychádzajúc z ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine, odôvodnené potreby maloletého dieťaťa nie sú jediným zákonným kritériom pre určenie výživného, pretože okrem nich je potrebné zohľadniť aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, ktoré podmieňujú mieru uspokojenia, resp. sú vždy limitujúcim kritériom vo vzťahu k uspokojovaniu odôvodnených potrieb dieťaťa, preto nemohol inak rozhodnúť o vyživovacej povinnosti otca ani odvolací súd. Pomery otca, na ktoré sa odvoláva, sú vyjadrené v napadnutom rozsudku určením výživného 75 € na mal. Z. a 70 € na mal. I. a je nepochybné, že práve matka dopĺňa zdroj výživy maloletých detí na hranicu nevyhnutnú pre ich fyzický a duševný vývoj a podiel matky, ktorá si plní vyživovaciu povinnosť aj výkonom osobnej starostlivosti o maloleté deti je porovnateľný, ak nie väčší, ako podiel otca na plnení vyživovacej povinnosti, preto sú pomery matky, na ktoré sa otec odvoláva, bez právneho významu. Odvolací súd dodáva, ž v danom prípade ide navyše o určité špecifikum spojené s vyššími finančnými výdavkami mal. Z., ktorá navštevuje gymnázium zamerané na športovú činnosť a s tým súvisiace vyššie finančné náklady na zabezpečenie športového oblečenia a športových potrieb. Vznik vyživovacej povinnosti otca k mal. O. K. nar. XX.X.XXXX v nadväznosti na príjmové pomery otca neodôvodňujú určenie výživného nižšou sumou, resp. zamietnutie návrhu na zvýšenie výživného, pretože vznik zákonnej vyživovacej povinnosti k ďalšej osobe bez posúdenia ostatných zákonných kritérií pre určenie (zvýšenie, zníženie) výživného vyjadrených v ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, sám o sebe

nezakladá dôvod, resp. nemá právny význam pre novú úpravu výživného. Odvolací súd tiež zdôrazňuje, že otec nemá zákonnú vyživovaciu povinnosť voči dvom mal. deťom jeho terajšej manželky, aj keď sa na ich výžive určitým spôsobom podieľa, nakoľko žijú v spoločnej domácnosti, preto ani odvolací súd na túto skutočnosť neprihliadol. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zákonného ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Z uvedených dôvodov je záver súdu prvého stupňa, že bola preukázaná kvalifikovaná zmena pomerov odôvodňujúca zvýšenie výživného a výživné 75 € pre mal. Z. a 70 € pre mal. I. zodpovedá všetkým relevantným zákonným kritériám Zákona o rodine, je správny a s týmto záverom sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, preto ho podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová