KSKE 8 CoP 64/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 64/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 64/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/64/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211209932 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211209932.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky Y. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v V. na Y.Š. ul. č. X proti odporcovi Y. S. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v V. na Q. ul. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 8.11.2011 č.k. 45C 55/2011-70 v spojení s opravným uznesením zo 14.12.2011 č.k. 45C/55/2011-74 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutom výroku o dlžnom výživnom tak, že dlžné výživné od odporcu pre navrhovateľku 91,38 € za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 je odporca povinný zaplatiť navrhovateľke do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Odporcovi nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od odporcu pre navrhovateľku naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II zo 14.8.2008 č.k. 25P/104/2008 zo 109,54 eur mesačne na 140 eur mesačne od 1.9.2011, ktoré je povinný prispievať navrhovateľke vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Dlžné výživné 202 eur za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 povolil odporcovi splácať v mesačných splátkach po 60 eur od právoplatnosti rozsudku do úplného zaplatenia. O trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Dlžné výživné vypočítal ako rozdiel medzi zvýšeným výživným 140 eur a výživným, ktoré odporca preukázateľne prispieval a povolil mu ho splácať po 60 eur mesačne podľa § 160 ods. 1 O.s.p..

Proti výroku o dlhu na výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že dlžné výživné je 91,38 eur a zároveň sa domáhal náhrady trov odvolacieho konania.

Navrhovateľka sa k odvolaniu odporcu nevyjadrila.

Výroky rozsudku o zvýšení výživného, o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti a o trovách konania neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p., ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania, ktorým zostalo dlžné výživné dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení, ale nesprávne vypočítal dlh na výživnom na 202 eur, pretože rozdiel medzi zvýšeným výživným 140 eur mesačne a výživným, ktoré odporca preukázateľne prispieval navrhovateľke 109,54 eur mesačne je 30,46 eur mesačne. Vzhľadom k tomu, že odporcovi vznikol dlh na výživnom za 3 mesiace od 1.9.2011 do 30.11.2011, výsledná čiastka nie je 202 eur, ale 91,38 eur (3 x 30,46 eur) . Odvolací súd odlišne ako súd prvého stupňa určil splatnosť dlhu na výživnom a v súlade s § 160 ods. 1 O.s.p. zaviazal odporcu zaplatiť ho do 3 dní od právoplatnosti rozsudku, pretože vzhľadom ku charakteru predmetu konania, ktorým je určenie výživného pre dieťa, ktoré nie je schopné samostatne sa živiť a výške dlhu na výživnom by nebolo spravodlivé priznať výhodu splátok, ani určiť dlhšiu lehotu splatnosti aj preto, že ide o výnimku zo zásady, že povinnosť uloženú v rozsudku treba splniť do 3 dní. Zvýšenie výživného mohol odporca očakávať od začatia konania a pripraviť sa na zaplatenie eventuálneho dlhu na výživnom odkladaním časti príjmu. Odvolací súd pri rozhodovaní o spôsobe zaplatenia dlhu na výživnom prihliadol aj na tú skutočnosť, že navrhovateľka, ani jej matka neboli pri uspokojovaní potrieb navrhovateľky zvýhodnené splátkami, ale museli ich uspokojovať postupne tak, ako vznikali. Navyše, je účelné, aby dlžné výživné bolo zaplatené naraz, pretože umožňuje lepšie využitie peňažných prostriedkov v prospech navrhovateľky. Z týchto dôvodov odvolací súd zmenil rozsudok v napadnutom výroku podľa § 220 O.s.p. tak, že dlžné výživné od odporcu pre navrhovateľku 91,38 € za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 je odporca povinný zaplatiť navrhovateľke do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Jedným z predpokladov, za splnenia ktorého vznikne účastníkovi nárok na náhradu trov konania, je účelnosť trov potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva. Účelnosť trov je definovaná ich nevyhnutnosťou alebo s právnou možnosťou vynaloženia trov spojených s uplatňovaním ústavne zaručeného práva na právnu pomoc (čl. 47 ods. 2 ústavy) . Nevyhnutné sú tie trovy, ktoré sa musia vynaložiť na procesné úkony nariadené súdom, potrebné na zaujatie procesného stanoviska k žalobe, k meritórnemu vyjadreniu účastníka konania, k vykonanému dôkazu, na použitie opravných prostriedkov, na zaplatenie súdnych poplatkov, na hotové výdavky a napokon aj trovy právneho zástupcu (advokáta) .

Pretože odporcovi žiadne trovy v súvislosti s odvolacím konaním nevznikli, odvolací súd mu nepriznal právo na ich náhradu a poznamenáva, že v prípade, ak by bol odporcovi dodatočne vyrubený poplatok za podanie odvolania, nič mu nebráni podať proti takémuto rozhodnutiu odvolanie.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.