KSKE 8 CoP 67/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710210839 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710210839.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľa L. H. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Š. č. XX zastúpeného Mgr. Vierou Rajzákovou advokátkou so sídlom v Michalovciach na ul. Nám. Osloboditeľov č. 82 proti odporcovi 1./ mal. E. P. nar. X.X.XXXX bývajúcemu s matkou zastúpenému kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach a 2./ E. P.Ž. nar. XX.X.XXXX bývajúcej na neznámom mieste v Anglicku zastúpenej opatrovníkom JUDr. Martinom Irchom zamestnancom Okresného súdu Trebišov o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Michalovce z 13.10.2011 č.k. 12C 116/2010-45 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby.

Zrušuje vo výroku, ktorým súd nepriznal žalovaným náhradu trov konania.

Navrhovateľovi nepriznáva náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol žalobu a o trovách konania rozhodol tak, že nepriznal žalovaným právo na ich náhradu.

Proti výroku o zamietnutí žaloby podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože nemôže byť biologickým otcom mal. E. a zároveň si uplatnil právo na náhradu trov konania, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia v rozsahu 547,10 eur a súdneho poplatku 66 eur. Vyjadril presvedčenie, že nezmeškal zákonnú 3 ročnú lehotu na zapretie otcovstva, pretože bol v matrike zapísaný ako otec mal. dieťaťa až 13.10.2011. Vyjadril presvedčenie, že zákon nepozná pojem určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, iba uznanie otcovstva súhlasným vyhlásením pred matrikou, alebo súdom, ktoré majú za následok vydanie rodného listu mal. dieťaťa, čo v posudzovanom prípade bolo splnené až 13.10.2011. Uviedol, že v konaní vedenom pod sp.zn. 12C/9/2001 nebol právoplatne určený za otca mal. E., pretože súd konanie zastavil. Tomuto záveru zodpovedá aj postup konajúceho súdu, keď na rozsudku nevyznačil vykonateľnosť, ale iba právoplatnosť.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, ak zamietol žalobu navrhovateľa o zapretie otcovstva, pretože zmeškal 3 ročnú prekluzívnu lehotu na jej podanie podľa § 93 ods. 1 Zák. o rodine. Konajúci súd sa dôsledne vysporiadal s námietkami navrhovateľa uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu v prevažnej miere už v priebehu konania na súde prvého stupňa a navrhovateľ ani v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o jeho návrhu na zapretie otcovstva. Z obsahu spisu vedeného pod sp.zn. 12C/9/2002 vyplýva, že navrhovateľ výslovne uznal otcovstvo k mal. E. a týmto úkonom sa stal jeho otcom na základe druhej domnienky upravenej v § 90 Zák. o rodine. Skutočnosť, že tak učinil až v priebehu konania o určenie otcovstva, ktoré sa viedlo v agende C podľa tretej domnienky a nie v agende Nc podľa § 73 ods. 2 O.s.p. na tomto závere nič nemení, pretože ustanovenie §-u 108 O.s.p. túto situáciu priamo predpokladá a upravuje spôsob, akým je potrebné v takom prípade rozhodnúť. Pokiaľ v nadväznosti na to tvrdil, že nezmeškal 3 ročnú lehotu na zapretie otcovstva, pretože k určeniu jeho otcovstva došlo až 13.10.2011, kedy bol uvedený v rodnom liste maloletého ako jeho otec, odvolací súd poukazuje na to, že z dikcie §-u 93 ods. 1 Zák. o rodine jednoznačne vyplýva, že rozhodujúcou skutočnosťou určujúcou počiatok plynutia 3 ročnej prekluzívnej lehoty na zapretie otcovstva je okamih, kedy bolo určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a nie okamih, kedy bol navrhovateľ zapísaný v rodnom liste ako otec dieťaťa. Tento zápis má len deklaratórny účinok a nezakladá práva a povinnosti medzi otcom a jeho dieťaťom ani vtedy, ak si súd nesplnil včas svoju oznamovaciu povinnosť podľa § 73 ods. 2 O.s.p.. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 221 ods. 1 písm. i/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší len ak sa rozhodlo bez návrhu, nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli alebo ak také dôvody neexistovali.

Podľa § 151 ods. 1 O.s.p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Z dikcie citovaného ustanovenia je zrejmé, že súd rozhoduje o náhrade trov konania na návrh. Na to, aby sa priznala náhrada trov konania, je potrebné, spravidla pred rozhodnutím vo veci samej, navrhnúť výrok o náhrade trov konania a predložiť vyčíslenie tejto náhrady, pretože bez vyčíslenia nemožno takúto náhradu priznať.

Vzhľadom k tomu, že konajúci súd rozhodol o nepriznaní náhrady trov žalovaným napriek tomu, že žalovaní si náhradu trov konania nežiadali, zrušil tento výrok podľa § 221 ods. 1 písm. i/ O.s.p. ako nezákonný.

Podľa § 224 ods. 1, ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods. 1 O.s.p., účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

O trovách konania navrhovateľa odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že mu nepriznal ich náhradu, pretože nebol v konaní úspešný.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.