KSKE 8 CoP 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 7/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211209934 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211209934.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. W. nar. XX.XX.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pracoviskom Košice IV dieťaťa rodičov J. W. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v P. na S. ul. č. XX a Ľ. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v P. na I. ul. č. X v konaní o nariadenie výchovného opatrenia o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 16.11.2011 č.k. 27P/39/2011-32 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom dočasne odňal maloletého z osobnej starostlivosti rodičov a nariadil mu pobyt v Diagnostickom centre Bratislava - Záhorská Bystrica na 6 mesiacov.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a zveril mu maloletého do osobnej starostlivosti, a aby zaviazal matku prispievať mu na výživu maloletého 66 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Uviedol, že býva s rodičmi v dvojizbovom byte, ktorí sú mu ochotní pomôcť s výchovou maloletého.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla vyhovieť odvolaciemu návrhu otca a zveriť maloletého do jeho osobnej starostlivosti a určiť jej vyživovaciu povinnosť na maloletého 30 € mesačne. Podrobne poukázala na to, aké problémy mala s výchovou mal. E., ako ju nerešpektoval a v tejto súvislosti jej uvádzal, že pôjde bývať k otcovi. Konštatovala, že v dôsledku týchto problémov ochorela na onkologické ochorenie. Poznamenala, že pobyt maloletého v Diagnostickom centre nesplnil jej očakávania, pretože v čase jeho návštevy doma na priepustku bol celý čas zavretý v izbe pri počítači alebo vonku s kamarátmi alebo u otca. Uviedla, že nie je v jej možnostiach a schopnostiach prispievať na výživu mal. E. 66 € mesačne tak, ako navrhoval otec, pretože zarába len minimálnu mzdu. Záverom konkretizovala svoje výdavky a dodala, že ak by jej nepomáhali rodičia, nezvládla by uspokojovať ich potreby v požadovanom rozsahu.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 37 ods. 3 písm. a/ Zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasne odníme maloleté dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli, osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 45 alebo 48, budúcich osvojiteľov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do starostlivosti podľa § 103, osvojiteľov alebo poručníka, ktorý sa o maloleté dieťa osobne stará, a nariadi maloletému dieťaťu pobyt v zariadení, ktoré plní úlohy odbornej diagnostiky, najdlhšie na šesť mesiacov. Podľa odseku 6 citovaného zákonného ustanovenia, súd hodnotí účinnosť výchovného opatrenia po uplynutí obdobia, ktoré uviedol v rozhodnutí o jeho uložení. Výchovné opatrenie súd zruší, ak splnilo svoj účel. Súd môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.

Z ustálenej praxe vyplýva, že ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, neplní svoj účel, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výchovné opatrenie zruší a sám rozhodne o uložení iného vhodného výchovného opatrenia alebo navrhne súdu prijať výchovné opatrenie, ak sa javí byť vhodným výchovné opatrenie, ktoré môže uložiť len súd (§ 37 ods. 3) , alebo navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia, napríklad zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, prípadne ústavnej starostlivosti.

Z obsahu spisu vyplýva, že mal. E. bol uznesením Okresného súdu Košice II zo 14.4.2011 č.k. 27P 39/2011-11 dočasne umiestnený v Diagnostickom centre Bratislava - Záhorská Bystrica na 6 mesiacov. Zo správy Diagnostického centra vyplýva, že maloletý bol u nich umiestnený od 22.8.2011 a že výchovné opatrenie zatiaľ spĺňa svoj účel.

Odvolací súd po preskúmaní predloženého spisového materiálu dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol predčasne a nezákonne, ak opätovne dočasne odňal mal. E. z osobnej starostlivosti rodičov a nariadil mu pobyt v Diagnostickom centre Bratislava - Záhorská Bystrica na ďalších 6 mesiacov napriek tomu, že maloletý už vtedy vykonával to isté výchovné opatrenie tri mesiace, a napriek tomu, že zo správy Diagnostického centra vyplýva, že výchovné opatrenie spĺňa svoj účel. Súd prvého stupňa mal podľa vyššie citovaného § 37 ods. 6 Zákona o rodine vyčkať kým uplynie 6 mesiacov od umiestnenia maloletého v Diagnostickom centre predbežným opatrením a až potom zhodnotiť jeho účinnosť. V závislosti od prijatých záverov a správy Diagnostického centra, že opatrenie plní svoj účel mal následne zvážiť kombináciu zmeny výchovného prostredia a iných opatrení upravených v § 37 ods. 2 Zákona o rodine, alebo v prípade ich nevhodnosti pre maloletého nariadenie ústavnej starostlivosti. Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3 písm. a/ Zákona o rodine nie je prípustné ukladať za sebou opakovane a tým ho predlžovať na dlhšie ako zákonom určené 6 mesačné obdobie. Súd prvého stupňa preto tým, že nariadil maloletému výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3 písm. a/ Zák. o rodine už po troch mesiacoch od času, kedy maloletý začal na základe predbežného opatrenia vykonávať rovnaké výchovné opatrenie, nesprávne vec právne posúdil, čím založil dôvod na zrušenie svojho rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vyžiadať si správu od Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica o tom, či výchovné opatrenie maloletého splnilo svoj účel, v závislosti od prijatých záverov a aktuálnych pomerov účastníkov konania zvážiť vhodnosť prijatia iných opatrení, zaoberať sa návrhom otca na zmenu výkonu rodičovských práv a povinností, eventuálne nariadiť vo veci znalecké dokazovanie na skúmanie, ktoré výchovné prostredie, resp. aké opatrenia by boli najúčinnejšie pre riadny vývoj maloletého a opäť vo veci rozhodnúť.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.