KSKE 8 CoP 70/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 70/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 70/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231436 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231436.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého L. N. nar. X.X.XXXX bývajúceho s matkou, dieťaťa rodičov W. N. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Š., A. N. XX N. V., Y. W. H. zastúpenej JUDr. Rudolfom Manikom advokátom so sídlom v Košiciach na Jantárovej ulici č. 30 a L. M. nar. X.X.XXXX bývajúceho v G. na ulici G.. M. č. 4 v konaní o osvojenie na návrh Z. B. O. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Š., A. N. XX N. V., Y. W. H. zastúpeného JUDr. Rudolfom Manikom advokátom so sídlom v Košiciach na Jantárovej ulici č. 30 o odvolaní matky a navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 9.1.2012 č.k. 27P/234/2011-15 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zastavil konanie.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka a navrhovateľ s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie, pretože uniesli dôkazné bremeno spočívajúce v preukázaní oprávnenosti ich nároku. Poukázali na to, že maloletý má s matkou trvalý pobyt v Slovenskej republike a zdržujú sa v Španielsku. Vyjadrili presvedčenie, že ak mal súd pochybnosť o svojej príslušnosti, mal postúpiť vec príslušnému súdu.

Otec sa k odvolaniu matky a navrhovateľa nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, ak zastavil konanie, pretože nebola daná jeho právomoc podľa § 41 ods. 1, 2, 3, § 41a ods. 1, 2 zák.č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Skutočnosť, že matka a maloletý majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, je v predmetnej veci bez právneho významu, pretože podľa § 41 ods. 1, 2, 3, § 41a ods. 1, 2 zák.č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je pre určenie právomoci súdu rozhodné iba to, či je osvojiteľ slovenským občanom, či u nás má osvojiteľ pobyt, či tu má osvojované dieťa obvyklý pobyt a ak nemá, či súd predtým rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Obvyklý pobyt pritom nie je definovaný v žiadnom právnom predpise, toto určenie sa musí

vykonať s ohľadom na kontext ustanovení citovaného zákona a jeho cieľ, podľa ktorého ním stanovené kritériá právomoci sú konštruované tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa, najmä kritériu blízkosti. Štát obvyklého pobytu dieťaťa musí byť určený na základe súhrnu osobitných skutkových okolností každého jednotlivého prípadu, okrem fyzickej prítomnosti dieťaťa v členskom štáte musia byť zohľadnené ďalšie faktory, z ktorých je možné vyvodiť, že táto prítomnosť nemá dočasný alebo príležitostný charakter a pobyt dieťaťa odzrkadľuje istú mieru začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia. Do úvahy je potrebné vziať najmä trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvody pobytu na území členského štátu a presťahovanie rodiny do tohto štátu, štátnu príslušnosť dieťaťa, miesto a podmienky školskej dochádzky, jazykové znalosti a rodinné a sociálne väzby dieťaťa v danom štáte, t. j. štát v ktorom dieťa fakticky určitý čas žilo, kde navštevovalo školu, predškolské zariadenie, zúčastňovalo sa mimoškolských aktivít, kde si vytvorilo blízke citové väzby k príbuzným prípadne k priateľom a pod. Pre určenie štátu obvyklého pobytu preto nie je dôležité, kde sa dieťa narodilo prípadne, kde je zaregistrované k trvalému pobytu tak, ako sa domnievali odvolatelia.

Z obsahu návrhu nepochybne vyplýva, že matka odišla s maloletým do Španielska už v roku 2001 s úmyslom trvalo tam žiť a zdržiava sa tam doteraz. Vychádzajúc z takto zistených skutkových okolností dospel aj odvolací súd k presvedčeniu, že štátom obvyklého pobytu maloletého je Španielsko, kde došlo k jeho prirodzenému začleneniu do sociálneho a rodinného prostredia so zreteľom na dĺžku jeho pobytu a nie Slovenská republika, kde sa iba narodil a je prihlásený na trvalý pobyt, pretože slovenské štátne občianstvo a iba registrovaný trvalý pobyt na území SR, nie sú pre určenie obvyklého pobytu bezprostredne relevantné a nevytvárajú žiadne reálne väzby maloletého k Slovensku. Pokiaľ matka a navrhovateľ namietali, že súd prvého stupňa pochybil, ak zastavil konanie a nepostúpil vec príslušnému súdu, odvolací súd poukazuje na § 104 ods. 1 O.s.p., ktorý upravuje dve právne pravidlá. Postup súdu všeobecne, ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť (prvá veta) a postup súdu, ak ide o stret právomocí súdov a iných orgánov (napr. štátnych, arbitrážnych orgánov apod.) (druhá veta) . Postúpenie veci príslušnému súdu podľa druhej vety § 104 ods. 1 O.s.p. je opodstatnené vtedy, ak ide o vec, o ktorej rozhodujú súdy na území SR (či už štátne alebo arbitrážne) , ale nie vtedy, ak nie je vôbec daná právomoc súdov SR.

Pretože osvojiteľ nie je slovenským štátnym občanom, nebýva tu, maloletý nemá na Slovensku obvyklý pobyt a slovenský súd nerozhodol o jeho zverení do starostlivosti budúcich osvojiteľov, odvolací súd napadnuté rozhodnutie podľa § 219 ods. 1, 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a dodáva, že týmto spôsobom vybavenia veci nezaniká právo manžela matky opätovne sa domáhať osvojenia mal. L. na španielskom súde.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.