KSKE 8 CoP 73/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810210010 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810210010.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky O. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na V. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Ladislavom Törökom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na Šafárikovej ul. č. 8 proti odporcovi X. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcemu v V. v O. U. č. XXX zastúpenému JUDr. Martinom Fabiánom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 v konaní o určenie výživného pre rozvedenú manželku o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 7.4.2011 č.k. 11C/142/2010-68 v spojení s dopĺňacím rozsudkom Okresného súdu Rožňava z 11.1.2012 č.k. 11C/142/2010-98 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v spojení s dopĺňacím rozsudkom a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať na výživu navrhovateľky 60 Eur mesačne od právoplatnosti rozhodnutia vždy do 20. dňa v mesiaci vopred, v prevyšujúcej časti zamietol jej návrh a priznal navrhovateľke náhradu trov konania 869,05 Eur, ktoré je odporca povinný zaplatiť na účet jej právneho zástupcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil a vrátil súdu prvého stupňa na nové konanie. Namietal, že súd prvého stupňa na strane 4 rozsudku vychádzal z nesprávnej úvahy, že nemá ďalšiu vyživovaciu povinnosť, aj keď na strane 2 rozsudku uviedol, že má vyživovaciu povinnosť voči mal. D. nar. v roku XXXX a mal. U. X. B. nar. v roku XXXX. Konajúcemu súdu vytkol, že sa napriek zneniu § 72 ods. 2 Zák. o rodine nezaoberal príčinami, ktoré viedli k rozvratu ich manželstva, a ani s tým súvisiacou otázkou, či je príspevok na výživu rozvedenej manželky v súlade s dobrými mravmi. V tejto súvislosti poukázal na to, že dôvodom rozvratu ich vzťahov boli početné mimomanželské známosti navrhovateľky, ktorá bola navyše pred ním už dvakrát vydatá. Namietal aj závery súdu prvého stupňa, že navrhovateľka nie je schopná sama sa živiť a v tejto súvislosti poukázal na rozhodnutie publikované pod č. R 3/1978 podľa ktorého rozvedená manželka nie je schopná sama sa živiť len vtedy, ak sa stará o deti vo veku do troch rokov, prípadne o staršie, ale invalidné, alebo keď nie je podľa lekárskeho potvrdenia alebo znaleckého posudku schopná byť zárobkovo činná. Zdôraznil, že navrhovateľka nespĺňa ani jednu z týchto podmienok. Aj keď má dve deti, na ich výživu prispievajú navrhovateľke ich otcovia a skutočnosť, že nie je zamestnaná, si zapríčinila sama, pretože nemala dobrú pracovnú disciplínu. Priložil niekoľko ponúk na prijatie do pracovného pomeru s miestom výkonu práce v blízkosti bydliska navrhovateľky. Pokiaľ navrhovateľka odôvodňovala svoju neschopnosť riadne sa zamestnať tým, že študuje, poukázal na to, že študuje externou formou. Namietal, že súd priznal navrhovateľke náhradu trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. akoby mala plný úspech vo veci, aj keď bola úspešná len v rozsahu 30 %, nakoľko žiadala určiť výživné 200 Eur a súd jej priznal len 60 Eur.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poukázala na to, že vznikol jej nárok na príspevok na výživu rozvedenej manželky, a že je to

práve odporca, ktorý sa snažil vyhnúť sa jeho plneniu aj tým, že previedol vlastníctvo k svojmu rodinnému domu. Pokiaľ ide o trovy konania konštatovala, že odporca zavinil ich rozsah, pretože sa 14.12.2010 nedostavil na pojednávanie.

Odvolací súd na základe odvolania odporcu preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samotným. Takýmto rozhodnutím je rozhodnutie, ktoré je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. Odôvodnenie má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Neodôvodnené alebo nedostatočne odôvodnené rozhodnutie nedovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako si súd ich vec vyložil a ako aplikoval príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní o veci samej alebo o trovách konania. Účastník konania, ktorému bola nepreskúmateľným rozhodnutím uložená nejaká povinnosť, nemá možnosť, ak s rozhodnutím nie je spokojný, efektívne využiť svoje procesné právo na napadnutie rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolaním, t.j. aby mohol odvolanie odôvodniť podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p., pretože ak rozhodnutie neobsahuje žiadne dôvody, alebo obsahuje dôvody, ktorým sa nedá porozumieť, v takom prípade objektívne ani nemá možnosť posúdiť správnosť, či nesprávnosť rozhodnutia, alebo postupu súdu prvého stupňa, a teda ani sa kvalifikovane rozhodnúť, ktorým odvolacím dôvodom má odvolanie odôvodniť, aby bol v odvolacom konaní úspešný. Takýto postup je porušením konkrétnych procesných práv účastníka a dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p..

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Úprava §-u 120 ods. 1 O.s.p. platná v sporovom konaní, ktorým je nesporne aj toto konanie, obsahuje procesnú zodpovednosť za neunesenie dôkazného bremena, teda povinnosť účastníkov konania označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ale dáva súdu možnosť rozhodnutia, ktoré z označených dôkazov vykoná. Rovnako aj v sporovom konaní mu dáva možnosť výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Odvolací

súd vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení a uvedených úvah, po preskúmaní spisu a konania, ktoré predchádzalo vyhlásenému rozsudku, dospel k presvedčeniu, že konajúci súd sa dôsledne neriadil poslednou vetou citovaného ustanovenia, podľa ktorej súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie veci, ak nezistil počet a rozsah vyživovacích povinností účastníkov konania, ak v súlade s § 72 ods. 2 Zák. o rodine v spojení s § 75 ods. 2 Zák. o rodine neskúmal príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva účastníkov konania, a ak sa nezaoberal vplyvom rozvodu manželstva na uspokojovanie potrieb navrhovateľky napriek tomu, že sú významné pre rozhodnutie o návrhu na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela. Dopustil sa aj ďalšieho pochybenia, ak napriek zisteniu, že odporca má vyživovaciu povinnosť voči mal. D. nar. v roku XXXX a mal. U. X. B. nar. v roku XXXX, vychádzal pri určení príspevku z úvahy, že odporca nemá ďalšiu vyživovaciu povinnosť tak, ako to vyplýva zo 4 strany odôvodnenia rozsudku. Navyše, vôbec neodôvodnil na základe akých skutočností určil výživné 60 Eur mesačne od právoplatnosti rozsudku. Odvolací súd zdôrazňuje, že právoplatnosť je vlastnosť rozhodnutia, ktorú mu za určitých podmienok prepožičiava procesné právo a ktorá spočíva v zásadnej záväznosti a nezmeniteľnosti rozhodnutia, nie je však takou okolnosťou, s ktorou možno spájať počiatok určenia príspevku na výživu rozvedeného manžela, pretože najneskôr musia byť splnené podmienky na jeho určenie v čase rozhodovania súdu (§ 154 ods. 1 O.s.p.) . Konajúci súd preto tým, že vydal zmätočné a neurčité rozhodnutie, ktoré je na základe chýbajúceho skutkového základu nezrozumiteľné, odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a súčasne odvolaciemu súdu táto vada bráni v naplnení jeho preskúmavacej právomoci, čím je založený ďalší dôvod pre zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p., pretože súd prvého stupňa dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatných skutočností potrebných pre rozhodnutie o návrhu na určenie príspevku pre rozvedenú manželku, a preto nemožno ani zistiť, či vec správne právne posúdil. Odvolací súd musel preto zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O.s.p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vykonať dôsledne dokazovanie v naznačenom smere, všetkými dostupnými spôsobmi zistiť počet a rozsah vyživovacích povinností účastníkov konania, prihliadnuť na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi účastníkmi konania, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným so zreteľom na odvolacie námietky odporcu, vyhodnotiť, aký majú vplyv na rozhodnutie o návrhu na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, opäť rozhodnúť a rozsudok odôvodniť vo všetkých jeho výrokoch v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny. Odvolací súd sa nezaoberal odvolacími námietkami odporcu týkajúcimi sa trov konania, pretože ak odvolací súd zruší rozhodnutie a vráti vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, rozhodne o nich súd prvého stupňa v novom rozhodnutí o veci (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.