KSKE 8 CoP 75/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 75/2012

KS v Košiciach, dátum 20.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 75/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/75/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111234966 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111234966.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. B. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II dieťaťa matky D. B. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v Y.Š. T. V. O.. Č.. XX a otca W. B. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v Y. T. U. O.. Č.. X v konaní o úprave styku o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 13.1.2012 č.k. 41P 8/2012-23 v spojení s opravným uznesením z 25.1.2012 č.k. 41P 8/2012-28 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 13.1.2012 č.k. 41P 8/2012-23 v spojení s opravným uznesením z 25.1.2012 č.k. 41P 8/2012-28 upravil styk otca s mal. D. nar. XX.X.XXXX tak, že otec je oprávnený sa s ním stýkať každý párny víkend v mesiaci od piatka 16.00 hod do nedele 16.00 hod. s tým, že matka mal. D. riadne pripraví, odovzdá otcovi pred domom, v ktorom býva a otec mal. D. prevezme a na tom istom mieste ho matke riadne a včas vráti. V prevyšujúcej časti návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletého s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým upravil jeho styk s maloletým dieťaťom tak, že návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia zamietne alebo rozhodol, že je oprávnený stýkať sa s mal. D. každý párny týždeň v mesiaci od utorka 16.00 hod. do nedele 16.00 hod..

Matka a kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 74 O.s.p. môže súd nariadiť predbežné opatrenie ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade

s návrhom matky, pretože práva a oprávnené záujmy účastníkov konania neboli v čase rozhodovania súdu prvého stupňa bezprostredne ohrozené. V danom prípade nebola splnená základná podmienka pre nariadenie predbežného opatrenia, ktorou je naliehavosť potreby takejto predbežnej úpravy, pretože sa otec s maloletým D. stretáva, udržiava s ním pravidelný kontakt a dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia nemôže byť ani nezhoda vôle rodičov o rozsahu styku upraveného rozsudkom Okresného súdu Košice I zo 14.10.2011 č.k. 19C 100/2011-25 bez obmedzenia. Odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade nie je daný zákonný dôvod nariaďovať predbežné opatrenie, pretože matka nepreukázala naliehavosť potreby dočasne upraviť pomery účastníkov konania a nepredložila dôkazy o skutočnostiach odôvodňujúcich nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy odôvodňujúcej okamžitý zásah súdu vo forme predbežného opatrenia. Skutočnosti uvádzané v návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia, v odvolaní otca a tiež vo vyjadrení matky k odvolaniu môžu byť relevantné pre rozhodnutie vo veci samej a týmito sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci samej, ak rodičia návrh na úpravu styku podajú. Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie o veci samej. Odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky, preto rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. zmenil a návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Odvolací súd zrušil výrok rozsudku o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti, pretože v danom prípade ide o konanie, ktoré možno začať aj bez návrhu podľa § 81 ods. 1 O.s.p., ide o tzv. nesporové konanie, v ktorom platí výnimka zo zásady viazanosti súdu žalobným návrhom v zmysle § 153 ods. 2 O.s.p. a je irelevantné či sa konanie začalo na návrh a predmet konania je vymedzený žalobným petitom, alebo sa konanie začalo vydaním uznesenia podľa § 81 ods. 3 O.s.p. a predmet konania je vymedzený vo výrokovej časti rozhodnutia. Súd nie je viazaný v takomto konaní návrhmi účastníkov a môže prisúdiť viac než čoho sa domáhali, prípadne stanoviť vzájomné práva a povinnosti účastníkov inak. Je preto zrejmé, že výrok, ktorým konajúci súd v prevyšujúcej časti návrh zamietol je nadbytočný a prípadné podanie odvolanie proti vyhovujúcemu výroku, nezbavuje odvolací súd povinnosti preskúmať rozsudok aj v zamietajúcej časti podľa ust. § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p.. Tento výrok odvolací súd zrušil podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová