KSKE 8 CoP 8/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 8/2012

KS v Košiciach, dátum 17.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 8/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/8/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210210057 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210210057.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. deti Q., N. nar. XX.X.P. a Y. nar. XX.X.P. bývajúcich u K. Q. a T. nar. XX.XX.P. bývajúceho u matky zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, detašované pracovisko Košice II detí rodičov: Š. Q. nar. X.X.P. bývajúcej v N. I. Ž. U.. Č.. XX zastúpenej JUDr. Martinom Fabiánom advokátom so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 a B. Q.F., rod. B. nar. XX.X.P. bývajúceho v I. L. Č.. XX, t.č. na neznámom mieste zastúpeného opatrovníkom Mgr. Štefanom Juhásom zamestnancom Okresného súdu Košice I v konaní o zverenie mal. N. a mal. Y. do náhradnej osobnej starostlivosti K. Q. nar. XX.X.P. bývajúcej v N. - Č. Š. I. I.. T. Č.. XX a o určenie výživného do rozvodu manželstva o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo 4. 11. 2011 č. k. 27P/161/2010 - 68 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o zverení mal. N. a mal. Y. do náhradnej osobnej starostlivosti K. Q., vo výroku o výživnom pre mal. N. a mal. Y. a o dlžnom výživnom a vec v rozsahu zrušenia vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Košice II z 21.10.2010 č.k. 39C/40/2010-30 vo výroku o výchove a výžive mal. N. a mal. Y. tak, že zveril mal. N. a mal. Y. do náhradnej osobnej starostlivosti K. Q. (ďalej len navrhovateľky) , ktorú poveril osobne sa o mal. deti starať, zastupovať ich a spravovať ich majetok, zaviazal matku prispievať osobitne na každé mal. dieťa 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa a otca prispievať na výživu mal. N. 100 € mesačne a mal. Y. 50 € mesačne, oboch od 28.9.2011 navrhovateľke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Dlžné výživné pre mal. N. a pre mal. Y. po 28,61 €, ktoré vzniklo matke, zaviazal matku zaplatiť navrhovateľke do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a dlžné výživné pre mal. N. 109,99 € a pre mal. Y. 55,01 €, ktoré vzniklo otcovi, zaviazal otca zaplatiť navrhovateľke do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Zastavil konanie o určenie výživného na mal. N., mal. Y. a mal. T. a o zverenie mal. N. a mal. Y. do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky do rozvodu manželstva.

Proti výroku, ktorým súd zveril mal. N. a mal. Y. do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky a určil minimálne zákonné výživné, podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ich odvolací súd zrušil a vrátil v tomto rozsahu súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a rozhodnutie, pretože neúplne zistil skutkový stav veci a dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Namietala, že súd zveril mal. deti do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky len na základe odporúčania kolízneho opatrovníka, ktorý nie je kompetentný vyjadrovať sa k otázke ich citových a spoločenských väzieb. Poukázala na to, že sa o mal. deti riadne starala od narodenia do júla 2011, kedy bola nútená odísť zo spoločnej domácnosti, ktorú s deťmi a navrhovateľkou viedla, a to v dôsledku útoku svojej sestry. Konštatovala, že vyjadrenie mal. detí, že chcú ostať pri navrhovateľke, je len dôsledkom ich každodenného kontaktu, absencie jej prítomnosti a ovplyvňovania navrhovateľkou. Nespochybňuje, že navrhovateľka má mal. deti veľmi rada, ale zdôraznila, že mal. deti by mali byť v prvom rade s ňou. Vyjadrila presvedčenie, že súd prvého stupňa mal v tomto konaní pribrať znalca z odboru psychológie,

aby sa odborne vyjadril k tomu, ktoré výchovné prostredie by bolo pre mal. deti najvhodnejšie. Uviedla, že má na osobnú starostlivosť o mal. deti vytvorené lepšie bytové podmienky, pretože žije s druhom v stabilnom vzťahu v 3 izbovom byte, kde majú mal. deti zariadenú vlastnú detskú izbu, kým u navrhovateľky bývajú ešte aj s jej synom v 1 izbovom byte. Navyše poznamenala, že navrhovateľka nie je ani fyzicky uspôsobená na výkon starostlivosti o dve mal. deti, pretože prekonala rakovinu štítnej žľazy v začiatočnom štádiu a musela sa podrobiť liečbe rádioaktívnou látkou. V súčasnosti sa lieči na vysoký krvný tlak. Pokiaľ kolízny opatrovník uviedol, že jej záujem o mal. deti je len ústny zdôraznila, že navrhovateľka jej v styku s mal. deťmi bránila.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnuté výroky rozsudku, pretože sú v záujme mal. detí. V podstate potvrdil vyjadrenia matky, v akých bytových pomeroch žije ona a navrhovateľka, zopakoval, že matka sa o mal. deti od svojho odchodu zaujíma len príležitostne, a že ich občasné stretnutia iniciuje práve navrhovateľka. Z rozhovoru s mal. deťmi tlmočil, že chcú ostať s navrhovateľkou a konštatoval, že na prvý pohľad je vidieť, že medzi mal. deťmi a navrhovateľkou sú nadviazané silné citové väzby, kým vzťahy medzi mal. deťmi a matkou sa mu javia ako chladné a povrchné z oboch strán.

Výroky rozsudku o výživnom od otca pre mal. N. a Y. a o zastavení konania neboli v zákonnej lehote napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté výroky rozsudku aj s konaním, ktoré im predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O. s. p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu, je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutých výrokov rozsudku a konania, ktoré im predchádzalo dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o zverenie mal. detí do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu, konajúci súd vykonaným dokazovaním dôsledne neskúmal, na základe akých skutočností sa matka odsťahovala, nechala v starostlivosti navrhovateľky mal. N. a mal. Y. a zobrala si len mal. Ondreja, na základe akých pohnútok mal. deti preferujú navrhovateľku, z akých dôvodov sa narušili vzťahy medzi matkou a navrhovateľkou, neoveril si, aké dôvody bránia matke prevziať si mal. deti do starostlivosti, ak o nich má záujem a má pre nich vytvorené vhodné podmienky, a v tomto smere sa spoľahol len na

vyjadrenia kolízneho opatrovníka v rozsahu, v akom matka namietala v podanom odvolaní. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti je výnimkou zo zásady, že výchova maloletého dieťaťa je predovšetkým úlohou rodičov, a musí byť vždy opreté o starostlivé a spoľahlivé objasnenie tých okolností, ktoré svedčia pre záver, že rodičia nemajú záujem o starostlivosť o maloleté dieťa, alebo že žiadny z nich nie je schopný náležitým spôsobom zabezpečiť riadnu výchovu dieťaťa (R 64/1968) . Rovnako z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že v konaní o osobnej starostlivosti o mal. dieťa je potrebné zisťovať príčiny, ktoré ovplyvnili vzťahy medzi rodičmi a deťmi a inými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove mal. dieťaťa (R 31/1966) . V posudzovanom prípade matka v priebehu celého konania deklaruje svoj záujem vykonávať osobnú starostlivosť o mal. deti a z vykonaného dokazovania nevyplýva žiadna objektívna skutočnosť, ktorá by jej schopnosti a možnosti spochybňovala. Aj kolízny opatrovník po šetrení v jej domácnosti skonštatoval, že dokáže mal. deťom vytvoriť primerané životné podmienky a ani v jej starostlivosti o mal. T. neboli zistené nedostatky. Samotná skutočnosť, že mal. deti pri pohovore uviedli, že navrhovateľku majú radšej ako matku a cítia sa u nej dobre, nie je za tohto skutkového stavu dostatočným podkladom pre tak vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností matky akým je ich obmedzenie, keď neboli dostatočne objasnené dôvody súčasného usporiadania vzťahov v rodine. Dôvody, pre ktoré sa matka odsťahovala od navrhovateľky, mal. N. a mal. Y. a zobrala so sebou len mal. T., pre ktoré ju mal. N. a mal. Y. začali volať menom, a pre ktoré sa často nestýkajú si podľa názoru odvolacieho súdu vyžaduje podrobnejšie skúmanie, ktoré súd prvého stupňa opomenul vykonať. Pretože konajúci súd dostatočne nezistil príčiny, ktoré ovplyvnili vzťahy medzi matkou a mal. deťmi a navrhovateľkou, ktorá sa podieľa na výchove mal. detí (R 31/1966) a zveril mal. deti do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky bez toho, aby starostlivo a spoľahlivo objasnil tie okolnosti, ktoré svedčia pre záver, že matka nemá skutočný záujem o starostlivosť o mal. deti, alebo že nie je schopná náležitým spôsobom zabezpečiť ich riadnu výchovu (R 64/1968) , založil tým dôvod na zrušenie napadnutých výrokov rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu v rozsahu zrušenia vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou dôkladne vykonať dokazovanie na zistenie skutočných dôvodov usporiadania vzťahov medzi matkou, mal. N., mal. Y. a navrhovateľkou navzájom, konkrétne povahu ich vzťahov, prečo mal. deti oslovujú matku menom, prečo ich pri svojom odchode nezobrala rovnako ako mal. T., verifikovať tvrdenia matky a navrhovateľky o dôvodoch, pre ktoré sa matka nestretáva s mal. deťmi, v čom spočíva zmena pomerov od posledného rozhodnutia o výchove mal. N. a mal. Y., keď kolízny opatrovník ešte 5.8.2010 navrhoval zveriť mal. deti matke, vysporiadať sa aj s možnosťami a schopnosťami matky a navrhovateľky vykonávať osobnú starostlivosť o mal. deti, za tým účelom eventuálne pribrať znalca z odboru psychológie, na základe výsledkov dokazovania ustáliť, ktoré výchovné prostredie je pre mal. N. a mal. Y. najvhodnejšie pre ich zdravý vývoj a rozsudok odôvodniť tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.