KSKE 8 CoP 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 9/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210228974 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210228974.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého A. Š. nar. X.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov N. K. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na O. ulici č. X a A. D. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E.P. na E. ulici č. X zastúpeného opatrovníkom JUDr. Petrom Dudičom zamestnancom Okresného súdu Košice - okolie na návrh navrhovateľa A. K. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E. na O. ulici č. X v konaní o osvojenie o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 9.6.2011 č.k. 25P 448/2010-37 v spojení s opravným uznesením z 30.11.2011 č.k. 25P 448/2010-46 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 9.6.2011 č.k. 25P 448/2010-37 rozhodol tak, že maloletý A. Š. nar. X.X.XXXX je osvojencom navrhovateľa A. K. nar. XX.X.XXXX, ktorý bude zapísaný ako rodič v rodnom liste maloletého vedenom v knihe Matričného úradu mestskej časti E. - A. vo zväzku XX, ročník XX, na strane XX, poradové číslo XXX a priezvisko maloletého je K. - Š..

Opravným uznesením z 30.11.2011 č.k. 25P 448/2010-46 opravil rozsudok Okresného súdu Košice II z 9.6.2011 č.k. 25P 448/2010-37 vo veci výroku tak, že správne znie: Priezvisko maloletého je K..

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie osvojiteľ.

Pred pojednávaním veci samej odvolací súd skúma, či sú splnené podmienky odvolacieho konania.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym úkonom, na ktorý je oprávnený iba navrhovateľ. K späťvzatiu návrhu na začatie konania môže dôjsť nielen počas konania na súde prvého stupňa, ale aj po vydaní rozhodnutia súdu prvého stupňa, najneskôr však do momentu, kým jeho rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. To znamená, že vziať návrh späť je možné počas odvolacej lehoty bez toho, aby muselo byť súčasne podané odvolanie, a ak bolo podané odvolanie, tak kedykoľvek počas odvolacieho konania, najneskôr do právoplatnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa. Tá nenastane skôr, kým o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd (§ 206 ods. 1 O.s.p.) .

Ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže už späťvzatie odvolať. Účinným späťvzatím návrhu však nárok navrhovateľa nezaniká a možno ho uplatniť znova.

Zo zápisnice o výsluchu z 11.9.2012 je nepochybné, že návrh na začatie konania z 24.11.2010 navrhovateľ zobral v celom rozsahu späť, navrhol, aby odvolací súd späťvzatie pripustil, rozsudok Okresného súdu Košice II z 9.6.2011 č.k. 25P 445/2010-37 v spojení s opravným uznesením z 30.11.2011 č.k. 25P 448/2010-46 zrušil a konanie zastavil. Zo zápisnice o výsluchu z 11.9.2012 spísanej na Krajskom súde v Košiciach nepochybne vyplýva, že so späťvzatím návrhu súhlasila aj matka maloletého.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 208 O.s.p. pripustil späťvzatie návrhu o osvojenie maloletého, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová