KSKE 8 CoP 94/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 94/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/94/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210202810 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210202810.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci Z. K. nar. XX.X.V. bývajúcej v D. na G. Q.. Č.. X zastúpenej matkou A. K. nar. XX.X.V. bývajúcej v D. na G. Q.. Č.. X a maloletého A. K. nar. XX.X.V. zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II detí rodičov A. K. nar. XX.X.V. bývajúcej v D. na G. Q.. Č.. X a K. K. nar. X.X.V. bývajúceho v D. na I. Č.. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 20.12.2011 č.k. 25P 57/2010-58 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zvýšení výživného pre Z. nar. XX.X.V. a pre maloletého A. nar. XX.X.V..

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o dlžnom výživnom pre Z. a pre mal. A. a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II č.k. 17C 132/2000 z 3.9.2001 pre Z. K. z 50,- € na 80,- € mesačne od 1.2.2010 do budúcna a výživné otca pre mal. A. K. z 33,33 € na 60,- € mesačne od 1.2.2010 do budúcna, ktoré ho zaviazal platiť vždy do 15-teho dňa toho ktorého mesiaca vopred matke detí. Dlžné výživné pre Z. 690,- € za obdobie od 1.2.2010 do 31.12.2011 a dlžné výživné pre mal. A. 613,- € za obdobie od 1.2.2010 do 31.12.2011 povolil otcovi splácať spolu s bežným výživným v mesačných splátkach spolu pre Z. a pre mal. A. po 20,- € pod stratou výhody splátok k rukám matky počnúc právoplatnosťou rozsudku. V prevyšujúcej časti návrh plnoletej Z. zamietol.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd vo výroku o zvýšení výživného a dlžnom výživnom zmenil a návrh zamietol. Vyslovil názor, že konajúci súd vykonal dokazovanie, avšak nedostatočne a nesprávne ho vyhodnotil, na základe čoho dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a následne k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci. Uviedol, že súd nedostatočne vyhodnotil jeho oprávnené a nevyhnutné mesačné výdavky, ktorými je úhrada mesačného nájomného, výživné na pln. Z. a mal. A., splátky úverovej karty T., životnej poistky v poisťovni W., internet Antik a platby za mobilný telefón a už vôbec neprihliadol na jeho nevyhnutné mesačné výdavky spojené so stravovaním, oblečením, osobnou hygienou a platením za nevyhnutné lieky. Nedostatočne sa vysporiadal s majetkovými pomermi na strane matky detí, ktorá vlastní dvoj alebo trojizbový byt, nezisťoval či v tomto byte býva sama s deťmi, alebo aj so svojou matkou a

nezaoberal sa ani oprávnenými a nevyhnutnými nákladmi obidvoch detí v súvislosti so zmenou pomerov od poslednej úpravy výživného. Vyjadril nesúhlas s konaním súdu, ktorý vykonal dokazovanie týkajúce sa zamestnania a príjmov jeho priateľky, ktorá žije s ním v spoločnej domácnosti, čo považuje za nevhodné, keďže tieto pomery nie sú predmetnom súdneho konania.

Matka maloletého, kolízny opatrovník a plnoletá Z. sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Odvolací súd konštatuje, že výrok, ktorým bol návrh plnoletej Z. v prevyšujúcej časti zamietnutý, odvolaním napadnutý nebol, preto nadobudol právoplatnosť podľa § 206 ods. 2 O.s.p. a nebol predmetom odvolacieho konania.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol, ak zvýšil výživné pre Z. z 50,- € na 80,- € mesačne od 1.2.2010 do budúcna a pre mal. A. z 33,33 € na 60,- € mesačne od 1.2.2010 do budúcna a rovnako, ako súd prvého stupňa dôsledne porovnajúc pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s ich pomermi v čase terajšieho rozhodovania, dospel k záveru, že zvýšené výživné je dôvodné k primeraným potrebám Z. a mal. A., ako aj možnostiam a schopnostiam otca. Je nesporné, že od poslednej úpravy výživného uplynulo 9 rokov a už táto skutočnosť zakladá bez ďalšieho dôvod na zvýšenie výživného. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na ustálenú súdnu prax, podľa ktorej k podstatným zmenám pomerov dieťaťa dochádza spravidla každé tri roky v súvislosti s fyzickým a psychickým vývojom detí, prestupom na vyšší stupeň školy, pokiaľ nenastanú iné mimoriadne skutočnosti zvyšujúce odôvodnené potreby dieťaťa už skôr. Odvolacie námietky otca týkajúcej sa majetkových pomerov matky detí, jej priemerného mesačného zárobku a konštatovaním, že obýva dvoj-trojizbový byt so svojou matkou alebo sama s deťmi, považuje odvolací súd za irelevantné, pretože otec v tomto konaní je povinným rodičom, ktorý si má plniť vyživovaciu povinnosť a majetkové a finančné pomery matka v danom prípade sú len podporným dôkazom už aj z toho dôvodu, že matka si plní vyživovaciu povinnosť aj svojou osobnou starostlivosťou o deti. V súvislosti s návrhom otca na doplnenie dokazovania týkajúceho sa jeho priemerného mesačného zárobku a námietky, že konajúci súd nezohľadnil jeho povinné zrážky z platu, odvolací súd dodáva, že z obsahu spisu je nepochybné, že konajúci súd si vyžiadal opisy mzdových listov od zamestnávateľa otca za obdobie roka 2010 a roka 2011 od januára až do rozhodnutia súdu, a na základe toho zistil, že priemerný mesačný zárobok otca za celé posudzované obdobie je 651,74 € a v opise mzdových listov boli dôsledne uvedené všetky jeho zákonné odvody a odpočty. Odvolací súd nemal dôvod pochybovať o správnosti, resp. dôveryhodnosti týchto opisov a dodáva, že otcovi bola súdom poskytnutá dostatočná možnosť uplatniť svoj vplyv na priebeh a výsledok konania využitím svojich procesných práv a otec svoje skutkové tvrdenia aj dostatočne jasne a zrozumiteľne formuloval a týmto sa vysporiadal súd prvého stupňa. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa, dospel k totožnému právnemu záveru, že výživné 80,- € pre pln. Z. a 60,- € pre mal. A., vzhľadom na zákonné ustanovenia citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúcej zásady, je primerané reálnym príjmovým a majetkovým pomerom otca, ktorý nemá inú vyživovaciu povinnosť a zohľadňuje aj odôvodnené potreby Z. a mal. A.. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkové okolnosti dôležité pre posúdenie pomerov otca, ktoré správne vyhodnotil, najmä z hľadiska ich hodnovernosti a pravdivosti, ale predovšetkým vo vzťahu k reálnej ekonomickej situácii otca v rozhodnom období. S výsledkami hodnotenia dôkazov, ktoré sú súčasťou odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, pretože vychádzajú zo zisteného skutkového stavu veci, zodpovedajú zásadám logiky a nie sú v rozpore

so zákonom, preto odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o výživnom pre pln. Z. a mal. A. ako vecne správy potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivosti ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutiu samotným. Takýmto rozhodnutím je rozhodnutia, ktoré je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. Odôvodnenie má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Neodôvodnené alebo nedostatočne odôvodnené rozhodnutie nedovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako si súd ich vec vyložil a ako aplikoval príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní vo veci samej alebo o trovách konania. Účastník konania, ktorému bola nepreskúmateľným rozhodnutím uložená nejaká povinnosť, nemá možnosť a s rozhodnutím nie je spokojný, efektívne využiť svoje procesné právo na napadnutie rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolaním, t.j. aby mohol odvolanie odôvodniť podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p., pretože ak rozhodnutie neobsahuje žiadne dôvody alebo obsahuje dôvody, ktorým sa nedá porozumieť, v takom prípade objektívne ani nemá možnosť posúdiť správnosť či nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a teda sa kvalifikovane rozhodnúť, ktorým odvolacím dôvodom má odvolanie odôvodniť, aby bol v odvolacom konaní úspešný. Takýto postup je porušením konkrétnych procesných práv účastníka a dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. Odvolací súd po preskúmaní výroku o dlhu na výživnom dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol v rozpore s § 157 ods. 2 O.s.p., keď dlžné výživné pre Z. a ma. A. a povolil otcovi splácať spolu s bežným výživným v mesačných splátkach po 20,- € pod stratou výhody splátok k rukám matky detí počnúc právoplatnosťou rozsudku, lebo je nepreskúmateľný, neurčitý, nevykonateľný a nedá sa zistiť v akých splátkach povolil otcovi splácať dlžné výživné na plnoletú Z. a v akých na mal. A., pretože nie je zrejmé, či splátka 20,- € znamená splátka pre obidvoch, resp. na každého z nich a dopustil sa procesného pochybenia, ak zaviazal otca splácať dlžné výživné pre obidve deti k rukám matky, keďže Z. je plnoletá, preto bolo povinnosťou konajúceho súdu odlíšiť splácanie dlhu k rukám Z. a matky maloletého A.. Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil výrok o dlhu na výživnom podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. a v rozsahu zrušenia vec podľa odseku 2 tohto zák. ustanovenia vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou odstrániť vytýkané nedostatky, znovu rozhodnúť o dlhu na výživnom a spôsobe jeho zaplatenia a rozsudok v tejto časti odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Odôvodnenie rozhodnutia vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová