KSKE 8 CoP 96/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 96/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 96/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/96/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210231438 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210231438.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného A.. Ľ. F. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v F. na P. ul. č. XX zastúpeného JUDr. Rudolfom Manikom PhD. advokátom so sídlom v Košiciach na Jantárovej ul. č. 30 proti povinnej H.. D. F. nar. X.X.XXXX bývajúcej v F. na ul. F. H. č. X zastúpenej JUDr. Ingrid Repkovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Floriánskej ul. č. 19 v konaní o výkon rozhodnutia v časti styku oprávneného s maloletým E. F. nar. XX.X.XXXX bývajúcim s matkou zastúpeným kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice IV o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 30.12.2011 č.k. 23Em/2/2011-58 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a uložil povinnej pokutu aspoň v minimálnom rozsahu za jej dlhodobé prieky a schválnosti, ktoré mu robila. Poukázal na to, že v priebehu konania preukázal, že povinná zmarila jeho styk s mal. E. 8.12.2010 a neposkytla mu žiadny náhradný termín.

Povinná vo vyjadrení k odvolaniu oprávneného navrhla potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Poukázala na to, že mu nejde o to, aby výkonom rozhodnutia chránil záujmy mal. E., ale aby ju potrestal za konanie, ktoré je síce v záujme maloletého, ale nie je podľa jeho predstáv a záujmov.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 272 ods. 3 O.s.p., pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 súd písomne vyzve povinného, ktorý sa odmieta podrobiť rozhodnutiu podľa odseku 1, aby sa rozhodnutiu podrobil. V tejto výzve upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Ak sa javí, že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním, sudca je oprávnený nariadiť pojednávanie a môže naň predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce.

Podľa § 273 ods. 1 O.s.p., ak výzva súdu podľa § 272 ods. 3 zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne rozhodnutie podľa § 272, pokutu vo výške 200 eur. Pokutu možno uložiť aj opakovane. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Odvolací súd na základe takto podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol o zamietnutí návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia, pretože styk oprávneného s mal. E. sa realizuje a z vyjadrenia oprávneného vyplýva, že povinná sa neodmieta podrobiť rozhodnutiu. Skutočnosť, že nebol realizovaný styk oprávneného s mal. E. 8.12.2010 ani podľa názoru odvolacieho súdu neumožňuje uložiť povinnej pokutu v zmysle odvolacieho návrhu oprávneného, pretože zákonným predpokladom pre jej uloženie je, aby zostala bezvýsledná výzva podľa § 272 ods. 3 O.s.p.. V posudzovanom prípade oprávnený dostatočne nepreukázal, že sa povinná nepodrobila predchádzajúcej výzve súdu založenej na č.l. 28 spisu, práve naopak z jej vyjadrenia vyplýva, že oprávnenému umožnila náhradu nerealizovaného termínu s čím aj súhlasil, ale následne mu v tom zabránili osobné a pracovné povinnosti. Ďalší náhradný termín však už podľa jej tvrdenia bol realizovaný. Odvolací súd sa za tejto skutkovej situácie stotožnil s týmto tvrdením povinnej, pretože ak by mala v úmysle mariť styk oprávneného s maloletým a ako sám deklaroval, robiť mu dlhodobé naprieky, nebol by predmetom konania len jeden jeho nerealizovaný styk s maloletým ešte spred viac ako dvoch rokov, ale bolo by ich podstatne viac. Vzhľadom k tomu, že neboli splnené podmienky pre nariadenie výkonu rozhodnutia uložením pokuty podľa § 273 ods. 1 O.s.p., odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa ods. 2 cit. zák. ust. sa obmedzil na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.