KSKE 8 Sd 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200003 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200003.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: T. F., W.. XX.XX.XXXX, F. N. W. X, XXX XX V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, G.. XX. E. Č.. X, XXX XX F., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.10.2011 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.10.2011 v zmysle ustanovenia § 65 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla navrhovateľovi žiadosť o starobný dôchodok ku dňu 18.08.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 02.11.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 03.11.2011, sa navrhovateľ dovolával preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.10.2011. Zároveň doplnil údaje o svojom zamestnaní k žiadosti o starobný dôchodok za obdobie od 02.02.1979 do 01.02.1980 a od 05.05.1982 do 31.12.1985.

Zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.02.2012 odporkyňa doplnila odôvodnenie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 21.10.2011 tým, že navrhovateľ nesplnil podmienku doby zamestnania v tzv. I. AA ani I. A pracovnej kategórii a preto mu nevznikol nárok na priznanie starobného dôchodku.

Navrhovateľ následne na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 18.04.2012, výslovne prehlásil, že svoj opravný prostriedok berie späť vzhľadom na skutočnosť, že nemá dostatočný vek a ani odpracované roky.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.