KSKE 8 Sd 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 10/2012

KS v Košiciach, dátum 02.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200125 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200125.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: R. V., O.. XX.XX.XXXX, V. M. XX, XXX XX V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, H.. XX. R. Č.. X, XXX XX V., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 16.11.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 16.11.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 03.11.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 06.12.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 07.12.2011, sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne, pričom v odvolaní argumentovala svojim nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý žiadala opätovne prehodnotiť zo strany posudkového lekára.

Navrhovateľka však následne v podaní zo dňa 26.01.2012, ako i vo vyhlásení pred posudkovou lekárkou MUDr. M. X. dňa 26.01.2012 uviedla, že netrvá na podanom opravnom prostriedku, berie ho späť a že žiada zastavenie konanie v jej veci.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.