KSKE 8 Sd 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200128 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200128.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: M. I., E.. XX.XX.XXXX, I. K. X, XXX XX D.Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 15.12.2011 č. XXX XXX XXXX X.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 v zmysle ustanovenia § 293aw zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. zamietla navrhovateľke žiadosť o prepočítanie sumy starobného dôchodku.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyňa s odkazom na ustanovenie § 293aw ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. uviedla, že suma starobného dôchodku navrhovateľky nebola určená podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov účinného do 30.09.1988, ale podľa zákona 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov účinného od 01.10.1988 a že z uvedeného dôvodu prepočítanie výšky starobného dôchodku navrhovateľky podľa § 293aw citovaného zákona neprichádza do úvahy.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 15.01.2012 žiadala opätovné preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011. Argumentovala nedostatočne zisteným skutkovým stavom zo strany odporkyne a žiadala prepočítanie sumy priznaného starobného dôchodku podľa § 293aw zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z..

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 31.01.2012 navrhla s poukazom na skutkový a právny stav napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 ako vecne správne potvrdiť.

Vo vyjadrení vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky odporkyňa poznamenala, že navrhovateľka žiadosťou, spísanou dňa 10.08.1993, požiadala o priznanie mimoriadneho starobného dôchodku odo dňa 01.08.1993. Následne vydaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.08.1993 bol navrhovateľke v zmysle § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších

predpisov právoplatne priznaný starobný dôchodok od 01.08.1993 v sume 2 458 Sk mesačne. Odporkyňa vo vyjadrení ďalej dodala, že žiadosťou zo dňa 21.11.2011 navrhovateľka požiadala o prepočet starobného dôchodku od 01.01.2004 podľa § 293aw ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. a podľa § 112 ods. 1 písm. a) , b) a c) zákona o sociálnom poistení spätne 3 roky od podania žiadosti o prepočet dôchodku. Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 bola navrhovateľke podľa § 293aw zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. zamietnutá žiadosť o prepočítanie sumy starobného dôchodku.

Vzhľadom na to, že starobný dôchodok bol navrhovateľke priznaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný od 01.10.1988 a nie podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 30.09.1988, odporkyňa na záver vyjadrenia dodala, že prepočítanie sumy starobného dôchodku navrhovateľky v zmysle § 293aw citovaného zákona je vylúčené.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Pojednávanie, nariadené na deň 20.03.2012, bolo vykonané v neprítomnosti navrhovateľky, ktorá svoju neprítomnosť na pojednávaní ospravedlnila telefonicky dňa 20.03.2012 o 08:15 hod. Navrhovateľa súdu taktiež oznámila, že trvá na podanom odvolaní a že rozhodnutie odporkyne navrhuje zrušiť. Zároveň súhlasila s rozhodnutím v jej neprítomnosti.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne navrhla na pojednávaní preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdiť.

Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3 000 Sk, starobný dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura. (§ 293aw zákona o sociálnom poistení)

Vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky, ohľadom nedostatočne zisteného skutkového stavu odporkyne a neprepočítania starobného dôchodku navrhovateľky podľa ustanovenia § 293aw zákona o sociálnom poistení, krajský súd poznamenáva nasledovné:

Z citovaného ustanovenia § 293aw zákona o sociálnom poistení vyplýva, že pre zvýšenie sumy starobného dôchodku o 26,60 eur musia byť kumulatívne, t. j. súčasne splnené dve podmienky, a to:

- aby suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 01. októbrom 1988 a

- aby suma starobného dôchodku bola vypočítaná z (redukovaného) priemerného mesačného zárobku 3000 Sk.

Z dávkového spisu odporkyne mal odvolací súd za preukázané, že navrhovateľka žiadosťou, spísanou dňa 10.08.1993, požiadala o priznanie mimoriadneho starobného dôchodku odo dňa 01.08.1993. Následne vydaným rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.08.1993 bol navrhovateľke v zmysle ustanovenia § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov právoplatne priznaný starobný dôchodok od 01.08.1993 v sume 2 458 Sk mesačne.

Žiadosťou zo dňa 21.11.2011, odporkyni doručenou dňa 01.12.2011, navrhovateľka požiadala o prepočet starobného dôchodku odo dňa 01.01.2004 podľa § 293aw ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. a podľa § 112 ods. 1 písm. a) , b) a c) zákona o sociálnom poistení spätne 3 roky od podania žiadosti o prepočet dôchodku. Následne vydaným napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 bola navrhovateľke odporkyňou podľa § 293aw zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. zamietnutá žiadosť o prepočítanie sumy starobného dôchodku.

Krajský súd považoval za zrejmé, že jedna z kumulatívne stanovených zákonných podmienok navýšenia sumy starobného dôchodku podľa § 293aw zákona o sociálnom poistení nebola v prípade navrhovateľky splnená, nakoľko starobný dôchodok navrhovateľky bol priznaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný od 01.10.1988 a nie podľa zákona č.

121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ktorý bol účinný do 30.09.1988.

S ohľadom na uvedené považoval krajský súd odvolaciu námietku navrhovateľky, týkajúcu sa požiadavky prepočítania sumy starobného dôchodku podľa ustanovenia § 293aw v znení zákona č. 449/2008 Z. z., za nedôvodnú.

Podľa názoru odvolacieho súdu navrhovateľkou namietané ustanovenie § 293aw zákona o sociálnom poistení nemožno vykladať extenzívne a zahrnúť pod neho i poberateľov tých starobných dôchodkov, ktorým bol starobný dôchodok priznaný po 1. októbri 1988, t. j. i tých, ktorým bol obdobne ako v prípade navrhovateľky starobný dôchodok priznaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, účinného po 01.10.1988.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa v správnom konaní dostatočne zistila skutkový stav veci a nepochybila, ak rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 15.12.2011 navrhovateľke zamietla žiadosť o prepočítanie sumy starobného dôchodku.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.