KSKE 8 Sd 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 13/2012

KS v Košiciach, dátum 12.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200154 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200154.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Y. W., M.. XX.XX.XXXX, Q. Q. XXX, XXX XX Q. U. P. M. F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, E.. XX. J. Č.. X, XXX XX Q., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 17.09.2009, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a podanie navrhovateľa.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa opravným prostriedkom zo dňa 18.01.2012, doručeným Sociálnej poisťovni- ústredie dňa 23.01.2012, domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 17.09.2009. V odvolaní namietal nepriznanie vdovského dôchodku a sirotských dôchodkov, nakoľko ako uviedol, jeho nebohá manželka bola v rozhodujúcom období evidovaná v evidencii odo dňa 03.07.2007 do 23.10.2007 a odo dňa 24.01.2008 do 25.07.2009.

Navrhovateľ predmetné rozhodnutie, proti ktorému smeroval jeho opravný prostriedok, prevzal dňa 29.09.2009 a 30-dňová lehota na podanie opravného prostriedku proti rozhodnutiu odporcu začala plynúť dňom 30.09.2009. Posledný deň lehoty na podanie odvolania pripadol na deň 29.10.2009.

V zmysle ustanovenia § 212 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) sa rozhodnutie účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa § 250l ods. 1 O.s.p. podľa ustanovení III. hlavy sa rozhoduje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia. (ustanovenie § 250m ods. 2 O.s.p.)

Napadnuté rozhodnutie správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie obsahovalo.

V zmysle ustanovenia § 250p O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 18.01.2012 bol odporkyni doručený až dňa 23.01.2012, t. j. po uplynutí zákonom stanovenej 30-dňovej lehoty na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia. Opravný prostriedok teda navrhovateľ podal oneskorene, keďže dňa 30.10.2009 sa napadnuté rozhodnutie odporkyne stalo právoplatným.

V konaní bol opravný prostriedok podaný zjavne oneskorene a z tohto dôvodu ho súd uznesením odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.