KSKE 8 Sd 16/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 16/2012

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 16/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200195 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200195.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: F. I., Z.. XX.XX.XXXX, B. X. XX, XXX XX A. X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, R.. XX. T. Č.. X, XXX XX B., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 12.12.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 12.12.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok z 29.11.2011.

Opravným prostriedkom zo dňa 09.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 11.01.2012, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 12.12.2011, pričom argumentovala rapídnym zhoršením svojho zdravotného stavu.

Navrhovateľka však vo vyhlásení pred posudkovou lekárkou MUDr. A. V. dňa 21.02.2012 uviedla, že na podanom opravnom prostriedku netrvá, čo potvrdila aj svojím podpisom.

Následne navrhovateľka podaním zo dňa 21.02.2011 krajskému súdu oznámila, že svoj opravný prostriedok berie späť a žiada konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.