KSKE 8 Sd 17/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 17/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/17/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200204 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200204.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X. W., K.. XX.XX.XXXX, O. F. XXX, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, T.. XX. U. Č.. X, XXX XX O., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.12.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.12.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok z 30.11.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 11.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 12.01.2012, sa navrhovateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.12.2011.

Po opätovnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia bolo zo strany odporkyne dňa 19.03.2012 vydané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým Sociálna poisťovňa- ústredie v zmysle ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 14.12.2011 o zamietnutí žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 12.03.2012 odporkyňa zároveň rozhodla o priznaní invalidného dôchodku navrhovateľovi odo dňa 30.11.2011 v sume 292,80 eur mesačne, zvýšeného v zmysle ustanovenia § 82 zákona o sociálnom poistení a príslušného opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z. odo dňa 01.01.2012 na výslednú sumu 302,50 eur mesačne.

Navrhovateľ následne po doručení oboch zmenových rozhodnutí odporkyne v prípise zo dňa 19.04.2012, doručenom odvolaciemu súdu dňa 24.04.2012, oznámil, že netrvá na podanom opravnom prostriedku a svoj návrh berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.