KSKE 8 Sd 18/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 18/2012

KS v Košiciach, dátum 26.03.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 18/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200218 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200218.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: O. D.Ö.E.B., E.. XX.XX.XXXX, I. S. XX, XXX XX D. T., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.01.2012 v konaní o predčasnom starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.01.2012 v zmysle ustanovení § 67 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľovi odo dňa 02.01.2012 predčasný starobný dôchodok v sume 368,20 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 13.02.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 14.02.2012, sa navrhovateľ domáhal opätovného prepočítania výšky priznaného predčasného starobného dôchodku zo strany odporkyne.

Navrhovateľ v podaní zo dňa 16.03.2012, doručenom Krajskému súdu v Košiciach dňa 20.03.2012, krajskému súdu oznámil, že svoj opravný prostriedok voči rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.01.2012 berie v celom rozsahu späť a že navrhuje konanie vo veci zastaviť.

S ohľadom na zmienené prehlásenie navrhovateľa zo dňa 16.03.2012 samosudkyňa následne na pojednávaní, nariadenom na deň 27.03.2012 a vykonanom v neprítomnosti tak navrhovateľa, ako i odporkyne, konanie vo veci zastavila a žiadnemu z účastníkov konania nepriznala právo na náhradu trov konania.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.