KSKE 8 Sd 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200244 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200244.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: L. L.B., M.. XX.XX.XXXX, Q. B. XX, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, Ú. Q., E.. XX. J. Č.. X, XXX XX Q., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.01.2012 v konaní o príplatok k dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.01.2012 v spojitosti s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.02.2012.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.01.2012 v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 a 3 a § 4 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov navrhovateľke nepriznala príplatok k dôchodku.

Odporkyňa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia v nadväznosti na citáciu relevantných ustanovení zákona č. 274/2007 Z. z. argumentovala, že navrhovateľke nárok na príplatok nevznikol, keďže navrhovateľka nepreukázala, či jej otec F. P. bol odškodnený podľa zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 17.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 18.01.2012, navrhovateľka argumentovala, že jej otca- F. P., nar. XX.XX.XXXX vyhlásili v roku XXXX za mŕtveho, pričom uviedla, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky jej žiadosť o odškodné zamietlo z dôvodu, že jej otec bol maďarský vojak. Navrhovateľka s týmto tvrdením nesúhlasila a dodala, že táto skutočnosť nebola ničím preukázaná a že navyše ona sama skrze lustráciu archívov zistila, že jej otec vojakom nebol.

Z uvedených dôvodov žiadala prehodnotenie zamietnutia žiadosti o príplatok k dôchodku politickým väzňom.

Odporkyňa následne vydaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.02.2012 zmenila napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X z 04.01.2012 vo výroku, ako i odôvodnení rozhodnutia tak, že navrhovateľke príplatok k dôchodku nepriznala s ohľadom na dikciu ustanovenia § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.

V odôvodnení zmenového rozhodnutia odporkyňa dôvodila, že podľa potvrdenia Miestneho národného výboru v S. zo dňa XX.XX.XXXX bol navrhovateľkin otec F. P., nar. XX.XX.XXXX v roku XXXX násilne odvlečený maďarskou armádou. Podľa vystaveného úmrtného listu bol dňom XX.XX.XXXX vyhlásený za mŕtveho. Podľa názoru odporkyne sa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov na navrhovateľku nevzťahuje, pretože podľa tohto zákona jej otec nebol politickým väzňom. V nadväznosti na ustanovenie § 1 citovaného zákona navyše odporkyňa dodala, že skutočnosť, že navrhovateľkin otec bol v roku XXXX odvlečený maďarskou armádou nie je krivdou, spôsobenou komunistickým režimom. Odporkyňa v odôvodnení zmenového rozhodnutia zároveň poukázala i na vymedzenie pojmu politický väzeň v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o postkomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z., ako i v zmysle zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na citáciu zmienených zákonných ustanovení odporkyňa následne skonštatovala, že nie je preukázané, že navrhovateľkin otec spĺňal uvedené zákonné podmienky a teda že ho nemožno považovať za politického väzňa podľa zákona č. 274/2007 Z. z..

Vzhľadom k tomu, že navrhovateľkin mŕtvy otec nebol politickým väzňom v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. a jeho smrť nezakladala nároky vyplývajúce zo zákona č. 274/2007 Z. z. pre osoby pozostalé po politických väzňoch, odporkyňa navrhovateľke príplatok k dôchodku podľa zákona č. 274/2007 Z. z. nepriznala.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 06.03.2012 vyplynulo, že odporkyňa vzhľadom na podrobne uvedené skutkové i právne dôvody žiadala napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.01.2012 v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.02.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach, ako vecne a miestne príslušný, preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, ako i následne vydané zmenové rozhodnutie podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutie odporkyne v spojitosti so zmenovým rozhodnutím je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka sa na pojednávanie krajského súdu, nariadené na deň 24.04.2012, nedostavila. Zástupkyňa odporkyne s poukazom na písomné vyjadrenie vo veci navrhla na pojednávaní preskúmavané rozhodnutie odporkyne potvrdiť ako vecne správne.

Tento zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len "príplatok") na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom a osobám pozostalým po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu trestu, počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok. (ustanovenie § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov)

V zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov je oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu, ku dňu podania žiadosti o príplatok je štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorá bola

a) najmenej tri mesiace väznená, tri mesiace vo výkone trestu odňatia slobody, tri mesiace zaradená do vojenských táborov nútených prác alebo protiprávne násilne odvlečená do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík

zriadené v iných štátoch počas najmenej troch mesiacov a bola rehabilitovaná alebo odškodnená podľa osobitných predpisov alebo jej bol priznaný jednorazový peňažný príspevok podľa osobitného predpisu,

b) najmenej tri mesiace zaradená do táborov nútených prác.

Účastníkom protikomunistického odboja je občan, ktorý bol politickým väzňom alebo bol z politických dôvodov internovaný, alebo bol v období rokov 1948 až 1953 zaradený do vojenských táborov nútených prác, alebo bol v rokoch 1944 až 1946 civilnou osobou protiprávne násilne odvlečenou do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch. (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji)

Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji je politickým väzňom ten, kto bol v rozhodnom období obmedzený na osobnej slobode väznením, zaradením do tábora nútených prác, protiprávne násilne odvlečený alebo internovaný pre svoj aktívny odboj proti komunistickej moci z dôvodov politických, náboženských, či z ďalších dôvodov súvisiacich s protikomunistickým odbojom.

Preskúmavanými rozhodnutiami zo dňa 04.01.2012 a 28.02.2012 odporkyňa navrhovateľke nepriznala nárok na príplatok k dôchodku v zmysle zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z dávkového spisu odporkyne krajský súd považoval za zrejmé, že navrhovateľka žiadosťou spísanou dňa 05.01.2011 požiadala o priznanie príplatku k dôchodku ako pozostalá osoba po politickom väzňovi podľa zákona č. 274/2007 Z. z., ktorý žiadala priznať odo dňa účinnosti zákona, t. j. odo dňa 01.01.2008. Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 29.04.2011 odporkyňa konanie o priznanie príplatku k dôchodku vo veci navrhovateľky prerušila, nakoľko v stanovenej lehote navrhovateľka odporkyni nepredložila požadované doklady.

V ustanovení § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom zákon upravuje poskytovanie príplatku k dôchodku ako štátnej sociálnej dávky na zmiernenie krívd spôsobených komunistickým režimom v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 politickým väzňom a osobám pozostalým po popravenom alebo zomretom politickom väzňovi počas výkonu trestu, počas zaradenia do vojenských táborov nútených prác, protiprávneho násilného odvlečenia do bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a do táborov, ktoré mal bývalý Zväz sovietskych socialistických republík zriadené v iných štátoch alebo počas zaradenia do tábora nútených prác a ich rodinným príslušníkom za znevýhodnenie na trhu práce a nižší dôchodok.

Krajský súd na základe potvrdenia Miestneho národného výboru v S., okres P. zo dňa XX.XX.XXXX považoval za preukázané, že navrhovateľkinho otca F. P., nar. XX.XX.XXXX v roku 1942 násilne odvliekla maďarská armáda na neznáme miesto, z ktorého sa už viac nevrátil. Podľa vystaveného úmrtného listu zo dňa XX.XX.XXXX bol navrhovateľkin otec vyhlásený za mŕtveho dňa XX.XX.XXXX.

Nakoľko odvlečenie F. P. maďarskou armádou, ako i jeho smrť nenastali v období od 25.02.1948 do 31.12.1989 a navyše jeho smrť nebola spôsobená komunistickým režimom, odporkyňa navrhovateľke v nadväznosti na ustanovenie § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. v súlade s platnou právnou úpravou zákonne nepriznala príplatok k dôchodku.

V danom prípade odvolací súd považoval za podstatnú tú skutočnosť, či otec navrhovateľky politickým väzňom počas komunistického režimu bol, respektíve nebol. Po preskúmaní napadnutého rozhodnutia (v spojitosti s rozhodnutím zmenovým) , ako i celého konania, predchádzajúceho vydaniu rozhodnutia, krajský súd v zhode s názorom odporkyne konštatuje, že v priebehu konania nebolo preukázané, že otec navrhovateľky politickým väzňom v rozhodnom období určenom v § 1 zákona č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov bol a teda navrhovateľka i podľa

názoru krajského súdu osobou pozostalou po politickom väzňovi nie je a teda nárok na príplatok podľa zákona č. 274/2007 Z. z. jej nevznikol.

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 04.01.2012 v spojitosti s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 28.02.2012 ohľadom nepriznania príplatku k dôchodku považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto odvolací súd spolu s následne vydaným zmenovým rozhodnutím v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.