KSKE 8 Sd 21/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200251 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200251.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: L. T., O.. XX.XX.XXXX, V. G. XXXX/X, XXX XX M. XX, zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Juraja Mártona, R. F. F. X. M., P. Č.. XXX, P. Č.. X, XXX XX M., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, H.. XX. R. Č.. X, XXX XX V., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.02.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 02.02.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.02.2012 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 11.07.2011.

V odôvodnení rozhodnutia argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, Sociálnej poisťovne- ústredia, vysunutého pracoviska v M. zo dňa 11.01.2012, v zmysle ktorého navrhovateľka s odkazom na ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia zároveň konštatovala, že posúdenie navrhovateľkinho zdravotného stavu, ktorému zodpovedá percentuálne vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 11.01.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia rozhodnutia a v ktorom sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľka v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je. Týmto odporkyňa pozmenila rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 09.08.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 29.02.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 02.03.2012, splnomocnený zástupca navrhovateľky žiadal napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.02.2012 zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Zároveň si uplatnil náhradu trov konania.

S odkazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/46/2007 uviedol, že napadnuté rozhodnutie nebolo možné považovať za rozhodnutie v súlade so zákonom, nakoľko je zrozumiteľné iba pre správny orgán, ktorý ho vydal. Dodal, že rozhodnutie musí byť zrozumiteľné aj pre ostatných účastníkov konania, teda aj pre navrhovateľku. Okrem iného taktiež namietal zrozumiteľnosť

lekárskeho posudku zo dňa 11.01.2012 (splnomocnený zástupca pravdepodobne mylne uviedol dátum 11.02.2012) , nakoľko ten obsahoval jednotlivé nálezy popísané prevažne po latinsky.

Splnomocnený zástupca taktiež poukázal na nedostatočne zistený skutkový stav zo strany odporkyne, nejednoznačnosť, nezrozumiteľnosť rozhodnutia a nedostatok náležitého odôvodnenia rozhodnutia.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 08.03.2012, doručeného Krajskému súdu v Košiciach dňa 13.03.2012, vyplynulo, že odporkyňa zotrvala na dôvodoch uvedených v preskúmavanom rozhodnutí i po doplnení dokazovania a navrhla napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.02.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Odporkyňa vo vyjadrení uviedla, že napadnuté rozhodnutie je preskúmateľné, nakoľko súčasťou odôvodnenia rozhodnutia bola i lekárska správa, čo je v súlade s ustálenou praxou, vyplývajúcou z rozsudkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7So/6/2008 zo dňa 24.04.2008, sp. zn. 4So/185/2007 zo dňa 22.02.2008 či sp. zn. 4So/172/2007 zo dňa 25.09.2008. Taktiež dodala, že zdravotný stav navrhovateľky a miera poklesu jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť boli posúdené v rámci preskúmavacieho konania a že závery odborného lekárskeho posudku zo dňa 11.01.2012 sú presvedčivé, úplné a zrozumiteľné.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich, zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, jej splnomocneného zástupcu, ako i splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového a posudkového spisu odporkyne a s novou lekárskou správou posudkového lekára zo dňa 29.05.2012 dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka na prvom pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 11.04.2012, zotrvala na skutočnostiach, uvedených v podanom opravnom prostriedku, pričom poukázala na svoj nepriaznivý, postupne sa zhoršujúci zdravotný stav, najmä pľúcne problémy a problémy s pohybom.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky opätovne zopakoval odvolacie dôvody s tým, že poukázal na zmenu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky v priebehu pol roka z pôvodných 30 % na súčasných 35 %. Zároveň si uplatnil trovy konania.

Prípisom zo dňa 25.04.2012, doručeným odvolaciemu súdu dňa 30.04.2012, splnomocnený zástupca navrhovateľky súdu predložil časť zdravotnej dokumentácie navrhovateľky (č. l. 19 až 43 súdneho spisu) , svedčiacej podľa jeho názoru o stupňujúcom sa a pokračujúcom nepriaznivom zdravotnom stave navrhovateľky.

Na druhom pojednávaní, nariadenom na deň 03.07.2012, navrhovateľka zotrvala na svojich vyjadreniach z predchádzajúceho pojednávania a k veci nechcela nič viac dodať.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky navrhol napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie s tým, že trovy konania nežiadal. Súdu nad rámec uviedol, že navrhovateľke bola rozhodnutím správneho orgánu zo dňa 22.06.2012 zamietnutá i žiadosť o priznanie predčasného starobného dôchodku.

Zástupkyňa odporkyne s prihliadnutím na závery posudkových lekárov navrhla na druhom pojednávaní napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok sú upravené v ustanoveniach § 70 a nasledujúcich zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. (ustanovenie § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. (ustanovenie § 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jehoďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení)

Podľa § 153 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť v prípade dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Podľa obsahu lekárskeho posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne- ústredia, vysunutého pracoviska v M. zo dňa 29.05.2012, rozhodujúcim zdravotným postihnutím v prípade navrhovateľky sú choroby dýchacej sústavy (priedušková astma) - príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola VIII, oddiel B, položka 3, písmeno c) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Hoci posudkový lekár v lekárskej správe zo dňa 29.05.2012 mylne uviedol písmeno b) , krajský súd s ohľadom na odôvodnenie posudku, ako i priznanú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. 35 %, považoval za preukázané, že zo strany posudkového lekára išlo len o zjavnú nesprávnosť v písaní.

Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne- ústredia, vysunutého pracoviska v M. zo dňa 11.01.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí č. XXX XXX XXXX X z 02.02.2012, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku. Výsledok lekárskeho posudku zo dňa 11.01.2012 bol teda potvrdený i lekárskym posudkom zo dňa 29.05.2012, ktorým bol po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky opätovne posúdený jej zdravotný stav.

Oba odborné lekárske posudky v prípade navrhovateľky zhodne skonštatovali vyššie zmienené choroby dýchacej sústavy- prieduškovú astmu ako rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, odôvodňujúce 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

K odvolacej námietke navrhovateľky ohľadom nedostatočne zisteného skutkového stavu, ako i pochybností, týkajúcich sa zmeny percentuálneho ohodnotenia rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky v priebehu 6 mesiacov z pôvodných 30 % na súčasných 35 %, odvolací súd konštatuje, že týmto námietkam nie je možné vyhovieť z nasledujúcich dôvodov.

Lekársky posudok zo dňa 29.05.2012 zohľadnil i nové lekárske nálezy navrhovateľky, predložené splnomocneným zástupcom navrhovateľky v rámci súdneho konania. S ohľadom i na tieto lekárske správy posudkový lekár poznamenal, že všetky novo doložené odborné lekárske nálezy z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu u navrhovateľky nedokumentujú taký stav, ktorý by zdôvodňoval zmenu pôvodného posudku zo dňa 11.01.2012, dokonca interný nález stručne dokumentuje prieduškovú astmu, ktorá je v pokoji.

Posudkový lekár poukázal a následne podrobne odôvodnil dôvody zmeny v percentuálnom ohodnotení rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky z pôvodných 30 % [príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola VIII, oddiel B, položka 3, písm. b) - horná hranica percentuálneho rozpätia] v lekárskom posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky M. zo dňa 11.07.2011, na súčasných 35 % [príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola VIII, oddiel B, položka 3, písm. c) - dolná hranica percentuálneho rozpätia], zhodne stanovených v oboch lekárskych posudkoch tak zo dňa 11.01.2012, ako aj zo dňa 29.05.2012. V nadväznosti na rozhodujúce zdravotného postihnutie navrhovateľky posudkový lekár zároveň v celkovom posudku uviedol, že z hľadiska charakteru ochorenia, jeho priebehu liečby a z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, je toto ochorenie navrhovateľky na rozhraní 30- 35 % s tým, že posudkovému lekárovi pri zhodnotení zdravotného stavu navrhovateľky dňa 11.01.2012 sa zdalo byť správnejšie stanovenie 35 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Taktiež dodal, že najnovší interný nález vo svojom diagnostickom závere, ako aj v objektívnom náleze, sa skôr prikláňa k hodnoteniu, ktoré bolo stanovené v lekárskom posudku zo dňa 11.07.2011. V ďalšom posudkový lekár v plnom rozsahu odkázal na lekársky posudok zo dňa 11.01.2012.

Krajský súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa miery poškodenia navrhovateľkinho zdravia, boli dostatočne dodatočne ozrejmené príslušnými lekárskymi posudkami. Medzi závermi jednotlivých lekárskych posudkov neboli zistené žiadne rozpory a o ich odbornej úrovni nemal súd dôvod pochybovať.

V prípade rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky bola tak v lekárskom posudku zo dňa 11.01.2012, ako i v posudku zo dňa 29.05.2012, ako rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky zhodne konštatovaná priedušková astma- t. j. choroby dýchacej sústavy, choroby dolných dýchacích ciest [príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola VIII, oddiel B, položka 3, písmeno c) ], so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na dolnej hranici rozpätia, t. j. 35 %.

Zdravotné poškodenia navrhovateľky, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami, podľa podaných posudkov teda neznižujú pracovnú schopnosť navrhovateľky natoľko, aby bola invalidnou. Podľa vypracovaných posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľka stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka teda nie je invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, a preto

nesplnila jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona.

Na základe uvedeného v prejednávanej veci v správnom konaní odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vysporiadala sa so všetkými skutočnosťami, uvádzanými navrhovateľkou v priebehu konania.

Hoci navrhovateľka v konaní pred súdom doložila nové lekárske správy, tieto s ohľadom na argumentáciu posudkového lekára MUDr. M. v lekárskom posudku zo dňa 29.05.2012 neboli spôsobilé jednoznačné závery lekárskej správy zo dňa 12.01.2012 spochybniť a vyvrátiť. Navrhovateľkou doložené nové lekárske správy teda neboli relevantné na spochybnenie výsledkov lekárskeho posudku z januára 2012, tvoriaceho podklad vydania napadnutého rozhodnutia.

V nadväznosti na uvedené však krajský súd dáva do pozornosti skutočnosť, že ak by do budúcnosti v prípade zdravotného stavu navrhovateľky došlo k zmene v dôsledku jeho zhoršenia, môže navrhovateľka opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo o zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odvolaciu námietku, týkajúcu sa nezrozumiteľnosti lekárskeho posudku, a teda i rozhodnutia (pre množstvo cudzích latinských slov) krajský súd považuje za nedôvodnú. Podľa názoru odvolacieho súdu je pravdou, že lekárska správa, tvoriaca neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia správneho orgánu, sa skladá z dvoch častí (I. časť- zápisnica a II. časť- posudok) a že v druhej časti lekárskej správy s podnadpisom Lekárske vyšetrenia sa nachádza zoznam lekárskych správ, preukazujúcich zdravotného postihnutia tej ktorej osoby, s popisom prevažne v jazyku latinskom. Tieto lekárske správy však posudkový lekár len popisom konštatuje v prevažnej miere zo zdravotnej dokumentácie odborných lekárov, predložených v konaní i samotným účastníkom konania. Jedná sa o štandardný postup, pričom ak má účastník konania nejasnosti ohľadom lekárskych správ, týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, pri prejednaní zdravotného stavu má účastník konania možnosť kedykoľvek sa na posudkového lekára s týmito otázkami obrátiť.

Krajský súd v tejto súvislosti navyše konštatuje, že v zmienenej druhej časti lekárskeho posudku sa okrem lekárskych vyšetrení nachádza napríklad i zoznam chorôb, úrazov, určenie rozhodujúceho a iného zdravotného postihnutia a najmä celkový posudok, ktorý je už napísaný v jazyku slovenskom a pre účastníka konania je jasne zrozumiteľným. Obdobne je to i v prípade výroku posudku a pri stanovení miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne bolo podľa názoru odvolacieho súdu rovnako v súlade so zákonom a bolo zrozumiteľné a jednoznačné nielen pre správny orgán, ktorý ho vydal, ale i pre ostatných účastníkov konania, teda i pre navrhovateľku.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená mierou zodpovedajúcou zákonu. Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.02.2012 považoval za vecne správne, dostatočne doložené vykonaným dokazovaním a náležite odôvodnené. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.