KSKE 8 Sd 22/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200267 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200267.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: D.. B. A., Z.. XX.XX.XXXX, B. Ž. XX, XXX XX A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, R.. XX. T. Č.. X, XXX XX B., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 04.01.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 04.01.2012 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 92,20 eur mesačne odo dňa 08.12.2011. Zároveň jej s poukazom na ustanovenie § 82 citovaného zákona a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z. počnúc dňom 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 95,30 € mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 01.02.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 04.02.2012, navrhovateľka namietala, že v napadnutom rozhodnutí nemá zahrnuté osobné vymeriavacie základy od všetkých zamestnávateľov v rozhodujúcom období. Z uvedeného dôvodu požiadala o prepočet sumy invalidného dôchodku tak, aby boli pri výpočte zohľadnení obaja zamestnávatelia od 24.08.2006 do 31.08.2009.

Po opätovnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia bolo zo strany odporkyne dňa 28.02.2012 vydané zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým Sociálna poisťovňa- ústredie v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1, § 112 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku na 111,80 eur mesačne odo dňa 08.12.2011. S poukazom na ustanovenie § 82 citovaného zákona a opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z. jej zároveň počnúc dňom 01.01.2012 odporkyňa zvýšila invalidný dôchodok na sumu 115,50 € mesačne.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 25.04.2012, navrhovateľka vzhľadom na vydané zmenové rozhodnutie odporkyne uviedla, že je spokojná s novým rozhodnutím odporkyne a na podanom opravnom prostriedku netrvá. Výslovne prehlásila, že svoj návrh berie späť a žiada zastavenie konania.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.