KSKE 8 Sd 26/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200320 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200320.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: D. U.Š., F.. XX.XX.XXXX, T. J. XX, XXX XX P. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, K.. XX. I. Č.. X, XXX XX T., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.12.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.12.2011 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok odo dňa 05.10.2011 v sume 435,10 eur mesačne. Podľa § 82 citovaného zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, mu zároveň odo dňa 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 449,50 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 06.02.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 19.12.2011. Poukázal na svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý mu údajne znemožňuje vykonávať každodenné činnosti a žiadal nové posúdenie svojho zdravotného stavu za účasti odborných lekárov z oblasti neurológie, endokrinológie a psychológie, ktorí nie sú zamestnancami odporkyne a sú od odporkyne nezávislí. Argumentoval, že v lekárskej správe, tvoriacej podklad napadnutého rozhodnutia, nebolo odôvodnené, prečo mu za rozhodujúce zdravotné postihnutie bol priznaných 60 % (t. j. dolná hranica) a nie 75 % (t. j. horná hranica percentuálneho rozpätia) . Zároveň navrhovateľ trval na tom, že jeho ostatné zdravotné postihnutia zohľadnené neboli. Namietal i pracovnú rekomandáciu.

Navrhovateľ taktiež v podanom opravnom prostriedku uviedol, že odporkyňa mu nedala možnosť vyjadriť sa pred samotným rozhodnutím vo veci k podkladom rozhodnutia a že konaním odporkyne bol ukrátený na svojich právach.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ žiadal napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie.

Navrhovateľ následne na pojednávaní Krajského súdu v Košiciach, nariadenom na deň 31.10.2012, po oboznámení sa s obsahom lekárskej správy zo dňa 02.10.2012 a poučení samosudkyňou (o skutočnosti, že v prípade zhoršenia svojho zdravotného stavu môže odporkyňu kedykoľvek požiadať o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu) výslovne prehlásil, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.