KSKE 8 Sd 29/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3012200151 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:3012200151.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľa: X. I., W.. XX.XX.XXXX, F. A. XXX, XXX XX C., M. Č. Ú. W. U. M. E. I. L. E. Ú. W. U. U. K., T.. XX, Y. W. X, XXX XX K., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, G.. XX. E. Č.. X, XXX XX F., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.12.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.12.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 30.11.2011.

V odôvodnení rozhodnutia argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne T. F. zo dňa 30.11.2011, v zmysle ktorého navrhovateľ s odkazom na ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidným nie je, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Zároveň konštatovala, že posúdenie navrhovateľovho zdravotného stavu je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 30.11.2011, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a v ktorom sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľ v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidným nie je.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 16.01.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 17.01.2012, navrhovateľ namietal rozhodnutie odporkyne o zamietnutí jeho žiadosti o invalidný dôchodok. Argumentoval svojim nepriaznivým zdravotným stavom a dodal, že lekársky posudok zo dňa 30.11.2011 nezahrňoval všetky jeho zdravotné problémy a že niektoré jeho dlhodobé zdravotné problémy neboli správne uvedené.

Navrhovateľ postupne poukázal na zdravotné ochorenia, ktorými trpí. V prvom rade poukázal na vysoký krvný tlak a zúženie ciev, ďalej na poškodenie stehenného kĺbu a poškodenie chrbtice. Zároveň dodal, že niektoré lekárske vyšetrenia sa v jeho prípade ešte len uskutočnia.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 06.03.2012 vyplynulo, že odporkyňa zotrvala na dôvodoch uvedených v preskúmavanom rozhodnutí a navrhla napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.12.2011 o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok ako vecne správne potvrdiť.

Skonštatovala včasnosť podania opravného prostriedku zo strany navrhovateľa a zároveň dodala, že po podaní opravného prostriedku bol navrhovateľov zdravotný stav opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne v T. F. dňa 14.02.2012 a následne dňa 23.02.2012 i posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v M.. Obaja posudkoví lekári pritom vo výroku posudku podľa tvrdení odporkyne zhodne uviedli, že navrhovateľ invalidným v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nie je. V prípade osoby navrhovateľa obaja posudkoví lekári zhodne určili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v podanom vyjadrení záverom taktiež poznamenala, že navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi (najmä odbornými lekárskymi nálezmi) nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity. S ohľadom na uvedené odporkyňa ďalej dôvodila, že nakoľko sa navrhovateľovi nepodarilo spochybniť správnosť napadnutého rozhodnutia, správny orgán mal za to, že o žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a v súlade s objektívne zisteným skutkovým stavom.

Prípisom zo dňa 24.05.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 25.05.2012, navrhovateľ krajskému súdu po podaní opravného prostriedku oznámil, že súhlasí s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania. Zároveň súd požiadal, aby si z Ú. W. U. M. E. I. L. E. Ú. W. U. U. U. K. U. jeho zdravotnú kartu, v ktorej sú výsledky jeho vyšetrení, a to najmä informácie o hypertenzii III. stupňa, ktorou trpí, ďalej o jeho zdravotných problémoch s upchanými cievami na dolných končatinách, ďalej o bolestiach bedrových kĺbov, o poškodení chrbtice či o upchaní pravej a ľavej krčnice a o poškodení sietnice oka.

Odporkyňa podaním zo dňa 01.06.2012 krajskému súdu taktiež oznámila, že s rozhodnutím bez nariadenia pojednávania súhlasí.

Na žiadosť navrhovateľa, koncipovanú v podaní zo dňa 24.05.2012, si krajský súd vyžiadal z Ú. W. U. M. E. I. L. E. Ú. W. U. U. U. K. zaslanie správy o aktuálnom zdravotnom stave navrhovateľa, resp. zaslanie výpisu z jeho zdravotnej dokumentácie.

Prípisom zo dňa 13.06.2012 následne vedúci lekár pplk. MUDr. V. súdu zaslal fotokópie lekárskych vyšetrení navrhovateľa, ako aj krátku správu, dokumentujúcu navrhovateľov súčasný zdravotný stav. V nej lekár potvrdil, že navrhovateľovi bola CT vyšetrením dňa 07.07.2010 zistená pokročilá obojstranná arterioscleróza krčných tepien a následná porucha prekrvenia CNS, čo sa prejavilo výpadkom v zornom poli. Taktiež dodal, že u navrhovateľa bola potvrdená úplná obliterácia krčnej artérie vpravo a zúženie ľavej krčnej artérie do 45 %- stav t. č. stacionárny pri liečbe. Vedúci lekár zároveň poznamenal, že dňa 21.05.2012 bolo u navrhovateľa vykonané vyšetrenie tepien dolných končatín, ktoré potvrdilo zúženie stehennej tepny oboch dolných končatín a hemodynamicky závažnú, na úrovni subtotálnej stenózy, s následným zvýšeným kolaterálnym prietokom distálne. Taktiež uviedol, že navrhovateľ je liečený pre hypertenznú chorobu III. WHO- hranične kompenzovanú, s hyperlipidémiou, poúrazová coxatroza 1. sin. Gr. I., RTG verifikovaná.

Z druhého vyjadrenia odporkyne zo dňa 10.07.2012, odoslaného na poštovú prepravu dňa 11.07.2012, vyplynulo, že zdravotný stav navrhovateľa bol na základe dožiadania Krajského súdu v Košiciach č. k. 8Sd/29/2012-36 zo dňa 18.06.2012 opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v M. dňa 29.06.2012, pričom posudkový lekár neuznal navrhovateľa invalidným a zotrval na pôvodných posudkových záveroch, že navrhovateľ má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporkyňa opätovne krajský súd požiadala, aby vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.12.2011 o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok potvrdil ako vecne správne.

Krajský súd v Košiciach, ako vecne a miestne príslušný, preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa § 250f ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p. ) , v spojení s § 156 ods. 1, 3 O.s.p.. Po oboznámení sa s obsahom posudkového spisu, dávkového spisu odporkyne a novými lekárskymi správami posudkových lekárov zo dňa 14.02.2012, 23.02.2012 a 29.06.2012 súd dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli súdu v súlade s ustanovením § 156 ods. 1, ods. 3 O.s.p. a rozsudok bol verejne vyhlásený dňa 25.07.2012 o 09:00 hod..

Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok sú upravené v ustanoveniach § 70 a nasledujúcich zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. (ustanovenie § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. (ustanovenie § 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho

ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na

povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle ustanovenia § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia

hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Podľa § 153 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť v prípade dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Podľa obsahu posudku Sociálnej poisťovne, pobočky T. F. zo dňa 14.02.2012, ako aj posudkov Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v M. zo dňa 23.02.2012 a 29.06.2012, rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú tepnové uzávery (na horných končatinách, funkčné cirkulačné poruchy, stredný stupeň) - v porovnaní- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola IX, oddiel B, položka 3.7, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky T. F. zo dňa 30.11.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí z 20.11.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku. Výsledok lekárskeho posudku zo dňa 30.11.2011 bol teda potvrdený i lekárskymi posudkami z 14.02.2012, 23.02.2012, ako aj 29.06.2012, ktorými bol po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľa opätovne posúdený jeho zdravotný stav.

Krajský súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa miery poškodenia navrhovateľovho zdravia, boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi, ktorí vo svojich posudkoch zhodne vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení. Medzi závermi posudkových lekárov neboli zistené rozpory a o ich odbornej úrovni nemal súd dôvod pochybovať.

V prípade rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľa posudkoví lekári zhodne skonštatovali chorobu, zaradenú do skupiny: a tepnové uzávery (na horných končatinách, funkčné cirkulačné poruchy, stredný stupeň) - v porovnaní- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola IX, oddiel B, položka 3.7, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pplk. MUDr. V., vedúci lekár Ú. W. U. M. I. L. E. Ú. W. U. U., na dožiadanie krajského súdu (vykonané na žiadosť samotného navrhovateľa) súdu predložil lekárske správy, dokumentujúce aktuálny zdravotný stav navrhovateľa. Jednalo sa o röntgenový nález zo dňa 28.12.2011, o lekárske správy od internistky MUDr. K. zo dňa 11.01.2012 a 25.04.2012, o správy o ambulantnom vyšetrení z 07.10.2011 a 08.06.2012 od cievneho chirurga MUDr. V., ďalej o lekárske správy od MUDr. T. z oddelenia neurológie a iných špecializovaných chorôb z 01.08.2010 a 07.07.2010, ako i CT vyšetrenie mozgu z 07.07.2010, lekársku správu od MUDr. F. z chirurgie z 21.05.2012. Pplk. MUDr. V.Í. rovnako súdu zaslal i prípis, v ktorom jednotlivé zdravotné postihnutia navrhovateľa v krátkosti stručne popísal.

K námietke navrhovateľa, uvedenej v podanom opravnom, že v lekárskom posudku zo dňa 30.11.2011 neboli všetky jeho zdravotné postihnutia riadne popísané a odôvodnené, krajský súd konštatuje, že posudkoví lekári ani v jednom zo 4 lekárskych posudkov (či už zo dňa 30.11.2011, 14.02.2012, 23.02.2012 alebo zo dňa 29.06.2012) pri hodnotení zdravotného stavu navrhovateľa nepochybili,

nakoľko v každom prípade objektívne vychádzali zo všetkých lekárskych správ, ktoré im v čase hodnotenia a následne i v čase opätovného prehodnocovania boli k dispozícii.

V tejto súvislosti krajský súd poznamenáva, že z hľadiska posudzovania zákonnosti rozhodnutia odporkyne je pre súd v zmysle § 250i O.s.p. rozhodujúci skutkový stav, ktorý tu bol v čase vydania napadnutého rozhodnutia. Odporkyňa teda s ohľadom na citovanú právnu úpravu nepochybila, ak pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľa (pre účely rozhodnutia o nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok) vychádzala zo zdravotnej dokumentácie, ktorú mala v čase rozhodovania k dispozícii.

Navyše v poslednom lekárskom posudku zo dňa 29.06.2012, vykonanom na základe žiadosti krajského súdu (po dodatočnom doložení lekárskych správ zo strany vedúceho lekára Ú. W. U. M. I. L. E. Ú. W. U. U.) , príslušný posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v M., zohľadnil všetky lekárske správy, predložené dodatočne v súdnom konaní, pričom v zhode s predchádzajúcimi lekárskymi posudkami opakovane zotrval na 20 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v prípade navrhovateľa. V celkovom posudku okrem iného uviedol, že od posledného posúdenia sa zdravotný stav navrhovateľa nezmenil a že okrem angiologického vyšetrenia, kde je hraničný nález na dolnej končatine, navrhovateľ predložil tie isté vyšetrenia, ktoré boli zohľadnené už pri posúdení dňa 23.02.2012. V nadväznosti na navrhovateľom tvrdené zdravotné ťažkosti posudkový lekár podrobne venoval pozornosť každému jednému z nich.

1. Vo vzťahu k navrhovateľom tvrdenej hypertenzii III. posudkový lekár uviedol, že zotrváva na argumentácii uvedenej v posudku zo dňa 23.02.2012 s tým, že zopakoval, že toto ochorenie navrhovateľa nie je sprevádzané závažnými organickými nálezmi a preto nemôže byť zaradené do položky IX, A,10, c) .

2. Posudkový lekár ďalej uviedol, že objektívny nález na stehennom kĺbe je dokumentovaný na RTG s počínajúcimi zmenami a že v tomto prípade ide o nezávažný stav.

3. K navrhovateľom tvrdenému poškodeniu oka udal, že poškodenie sietnice oka je dôsledkom vysokého tlaku, pričom následky boli vysvetlené v posudku zo dňa 23.02.2012. Posudkový lekár zopakoval, že sa nejedná ani o strednú slabozrakosť.

4. Vo vzťahu k navrhovateľom tvrdeným problémom so súženými cievami posudkový lekár ďalej uviedol, že tie toto boli rovnako objektivizované angiológom ako nezávažné.

5. K poškodeniu chrbtice navrhovateľa dodal, že poškodenie je podľa RTG z 12/2011 na podklade nezávažných degeneratívnych zmien, respektíve prakticky negatívneho RTG nálezu.

Posudkový lekár záverom posudku z uvedených dôvodov konštatoval, že u navrhovateľa celkove nie sú dôvody na zmenu posudku zo dňa 23.02.2012 a že predkladanie tzv. nových nálezov, ktoré už boli zohľadnené, svedčí o rentových tendenciách navrhovateľa.

Zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov (zo dňa 30.11.2011, 14.02.2012, 23.02.2012 a 29.06.2012) , s ohľadom na uvedené skutočnosti i podľa názoru odvolacieho súdu neznižujú pracovnú schopnosť navrhovateľa natoľko, aby bol invalidným. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľ stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ teda nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, a preto nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona.

Ak by však do budúcnosti došlo k zmene zdravotného stavu navrhovateľa v dôsledku jeho zhoršenia, môže navrhovateľ opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo o zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená mierou zodpovedajúcou zákonu. Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.12.2011 považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ bol v konaní neúspešný, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.