KSKE 8 Sd 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200040 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200040.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: T. M., G.. XX.XX.XXXX, K. H. XX, XXX XX C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, F.. XX. Q. Č.. X, XXX XX K., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX zo dňa 20.09.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX zo dňa 20.09.2011 v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku odo dňa 21.06.2011 na sumu 232,10 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 11.10.2011 sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne a priznania plnej invalidity.

Zdravotný stav navrhovateľky bol po podaní opravného prostriedku opätovne prehodnotený, pričom príslušný posudkový lekár- MUDr. B. C. v lekárskom posudku zo dňa 12.01.2012 rozhodol, že navrhovateľka je plne invalidnou, s priznanou 75 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Odporkyňa následne vydala zmenové rozhodnutie č. XXXXXXX XXX zo dňa 02.02.2012 v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona o sociálnom poistení a navrhovateľke zvýšila sumu invalidného dôchodku odo dňa 12.01.2012 na 368,00 eur mesačne.

Navrhovateľka s ohľadom na nový lekársky posudok z 12.01.2012, ako i na zmenové rozhodnutie odporkyne z 02.02.2012 v podaní zo dňa 20.02.2012, osobne podanom na Krajský súd v Košiciach dňa 21.02.2012, súdu oznámila, že ďalej na opravnom prostriedku netrvá a že svoj opravný prostriedok berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.