KSKE 8 Sd 30/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 30/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200407 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200407.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: A. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX/X, XXX XX D., zastúpenej na základe plnomocenstva zo dňa 19.06.2012 manželom O. Q., nar. XX.XX.XXXX, číslo občianskeho preukazu EA V., trvale bytom C. V./X, V. XX D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q., XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 26.01.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e podľa § 250l ods. 2, § 250q ods. 2, § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p. rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 26.01.2012 a vec v r a c i a odporkyni na ďalšie konanie.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 26.01.2012 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 136,70 eur mesačne. Zároveň jej podľa § 82 zákona o sociálnom poistení a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, odo dňa 01.01.2012 odporkyňa zvýšila invalidný dôchodok na sumu 141,30 eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa okrem iného argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne D. zo dňa 19.10.2011, v zmysle ktorého bola navrhovateľka uznaná invalidnou z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia zároveň konštatovala, že posudkový záver posudkového lekára sociálneho poistenia vychádzal zo skutočností, ktoré boli preukázané počas konania o priznanie invalidného dôchodku. Taktiež dodala, že v prípade, ak by v budúcnosti došlo ku zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľky, ktoré by odôvodňovalo stanovenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo zmenu rozhodujúceho zdravotného postihnutia, má navrhovateľka možnosť požiadať o opätovné posúdenie jej invalidity a zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Odporkyňa ďalej s poukazom na relevantné ustanovenia zákona o sociálnom poistení vyrátala i výšku invalidného dôchodku, priznaného navrhovateľke, v sume 136,70 eur mesačne. Zároveň v zmysle ustanovenia § 82 citovaného zákona poukázala i na zvýšenie dôchodku navrhovateľky odo dňa priznania dôchodku o 3,30%, t. j. o 4,60 eur, na sumu 141,30 eur mesačne.

Neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia tvoril osobný list dôchodkového poistenia navrhovateľky, ako i zmienený posudok posudkového lekára zo dňa 19.12.2011.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 08.02.2012 navrhovateľka požiadala o opätovné prešetrenie napadnutého rozhodnutia odporkyne s tým, že primárne namietala závery lekárskeho posudku zo dňa 19.12.2011, ktorým jej bola priznaná 60 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ďalej len MPSVZČ ) , ktorá sa navrhovateľke zdala byť s ohľadom na jej zdravotný stav nedostačujúca. Navrhovateľka zároveň poukázala na neprofesionálny, necitlivý a hlavne neférový prístup posudkovej lekárky A.. D..

V podanom opravnom prostriedku navrhovateľka podrobne popísala priebeh svojich ochorení, pričom väčšiu pozornosť venovala najmä zhubnému nádoru štítnej žľazy v pokročilom štádiu, panickej poruche, ktorou údajne trpí od detstva, ďalej gastroenterologickým ochoreniam, ktoré v jej prípade pravdepodobne vznikli z podanej dávky rádiojódu, ďalej trasu rúk či celkovo narušenej recentnej pamäti s tým, že rozsah aktívnej pozornosti v jej prípade vykazuje známky masívnej poruchy. S odkazom na zmienené ochorenia poukázala na nepriaznivú prognózu jej pracovného uplatnenia a na samotný fakt, že jej funkčný stav ju diskvalifikuje v bežnej dennej aktivite. Navrhovateľka poukázala taktiež na pocity samovražedných myšlienok, ktorými trpí.

K opravnému prostriedku na podporu svojich tvrdení doložila pomerne bohatú písomnú dokumentáciu, mapujúcu jej nepriaznivý zdravotný stav.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 24.05.2012 poznamenala, že zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky D., dňa 22.03.2012 a posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v D., dňa 17.04.2012, pričom obaja posudkoví lekári zotrvali na pôvodnom posudku zo dňa 19.12.2011 s tým, že navrhovateľka je odo dňa 05.09.2011 invalidná s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. S ohľadom na uvedené tvrdenia odporkyňa žiadala napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 26.01.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, jej splnomocneného zástupcu, ako i zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom súdneho, dávkového spisu odporkyne i lekárskymi správami, predloženými navrhovateľkou v priebehu súdneho konania, dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky je dôvodný, nakoľko odporkyňa nedostatočne zistila skutkový stav veci. So záverom odporkyne, vyvodeným na základe takto nedostatočne zisteného skutkového stavu, sa krajský súd nestotožnil.

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne o priznaní invalidného dôchodku navrhovateľke.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky - jej manžel, na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 20.06.2012, pomerne podrobne poukázal na priebeh posudzovania zdravotného stavu jeho manželky pred posudkovým lekárom v decembri 2011 s tým, že niekoľkokrát zdôraznil, že jeho manželka je primárne onkologickou pacientkou a nie pacientkou psychiatrickou. Poukázal na jej ochorenie štítnej žľazy, pre ktoré bola trikrát operovaná a dostávala dávky rádioaktívneho jódu. Posudkovému lekárovi vytkol, že sa zaoberal len psychiatrickou diagnózou jeho manželky napriek tomu, že mal k dispozícii 93 strán dokumentov a jeho manželka je predovšetkým pacientkou onkologickou s tým, že dňa 02.10.2012 je opätovne predvolaná na ďalšiu dávku rádioaktívneho jódu. Súdu predložil rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 9So/5/2011 zo dňa 24.11.2011 a poukázal na skutočnosť, že v zmysle prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení je percentuálne rozpätie MPSVZČ u onkologického pacienta v liečbe, ktorým je aj jeho manželka, od 70 do 80 %. Preto navrhol, aby bol jeho manželke priznaný plný invalidný dôchodok so zohľadnením liečby zhubného nádoru štítnej žľazy počas prebiehajúcej onkologickej liečby.

Splnomocnený zástupca navrhovateľky taktiež dodal, že na príslušného posudkového lekára, ktorý prehodnocoval zdravotný stav jeho manželky v decembri 2011, podali sťažnosť, avšak vyrozumenie im do času pojednávania zo strany odporkyne nedošlo.

Navrhovateľka na pojednávaní krajského súdu taktiež poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav, predovšetkým na zhubné ochorenie štítnej žľazy a na následky podaného rádioaktívneho jódu, ktorý okrem metastáz štítnej žľazy napadol i jej žalúdok a mozog. Svoje tvrdenia oprela i o lekársku správu zo dňa 24.08.2011 od psychologičky Dr. L., ktorá u navrhovateľky konštatovala známky pasívnej poruchy osobnosti. Navrhovateľka ďalej namietala pracovnú rekomandáciu, stanovenú posudkovou lekárkou Dr. D., nakoľko sa sama nevie poriadne ani najesť či napiť. V tejto súvislosti i súd konštatoval výrazný a evidentný tras rúk navrhovateľky.

Navrhovateľka záverom súdu oznámila, že nie je pravdou, že jej liečenie je ukončené, pretože v októbri pôjde tretíkrát na rádioaktívny jód. Bolo totiž zistené, že má metastázy aj v krvi a navyše na onkológii jej povedali, že je možná lézia slinných žliaz.

Zástupkyňa odporkyne poukázala na vyjadrenie odporkyne, v zmysle ktorého odporkyňa navrhla napadnuté rozhodnutie potvrdiť. Dodala, že o sťažnosti navrhovateľky voči konaniu posudkovej lekárky by mala odporkyňa rozhodnúť.

Vzhľadom na to, že posúdenie dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné znalosti, vo veciach sociálneho poistenia je dokazovanie v tomto smere zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky, respektíve ústredia. (ustanovenie § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení)

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že podľa pôvodného lekárskeho posudku Sociálnej poisťovne, pobočky D. zo dňa 19.12.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí zo dňa 26.01.2012, rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky bola recidivujúca depresívna porucha- terajšia epizóda ťažšieho stupňa bez psychotických príznakov, t. j. duševná choroba a porucha správania - príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola V, položka 3, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za iné zdravotné postihnutie, odôvodňujúce 10 % navýšenie priznanej MPSVZČ, bolo konštatované ochorenie štítnej žľazy- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola IV, položka 9.3, písmeno c) .

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky opätovne prehodnotený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne, pobočky D.- MUDr. D. dňa 22.03.2012, pričom tá zotrvala na svojom pôvodnom lekárskom posudku zo dňa 19.12.2011.

Obdobné závery vyplynuli i z lekárskeho posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne- ústredia, vysunutého pracoviska v D., MUDr. D. zo dňa 17.04.2012, ktorý v zhode s lekárskym posudkom z 22.03.2012 konštatoval tie isté zdravotné postihnutia navrhovateľky a priznanú 60 % MPSVZČ i po oboznámení sa so zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky. V zmienenom lekárskom posudku posudkový lekár zároveň dodal, že navrhovateľka trpí zhubným ochorením štítnej žľazy s blokovou disekciou lymfatických uzlín, s opakovanou následnou liečbou rádioaktívnym jódom v novembri 2010 a v júli 2011 s tým, že toto jej ochorenie je toho času bez známok recidívy a je v pravidelnom onkologickom sledovaní a v substitučnej endokrinologickej liečbe.

K odvolacím námietkam navrhovateľky, ohľadom nedostatočného zistenia a prešetrenia zdravotného stavu zo strany posudkových lekárov (navrhovateľka v priebehu tak správneho, ako i súdneho konania okrem iného niekoľkokrát poukázala na rozsiahle poškodenie svojho zdravotného stavu najmä v dôsledku stále prebiehajúceho onkologického ochorenia štítnej žľazy, ktoré malo v konečnom dôsledku oveľa širší dopad i na jej mozog a žalúdok) , odvolací súd konštatuje, že týmto odvolacím námietkam je možné vyhovieť z viacerých dôvodov.

Podľa názoru krajského súdu s ohľadom na navrhovateľkou doloženú zdravotnú dokumentáciu, ako i prihliadnuc na výpovede navrhovateľky a jej splnomocneného zástupcu na pojednávaní, zo strany odporkyne došlo k nedostatočnému zisteniu a následnému nedostatočnému posúdeniu zdravotného stavu navrhovateľky. Je pravdou, že onkologickému ochoreniu navrhovateľky nebola venovaná náležitá pozornosť a posudkoví lekári i napriek zdravotnej dokumentácii, ktorú navrhovateľka doložila, venovali pozornosť najmä jej psychiatrickým problémom, ktoré označili za rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky.

V lekárskom posudku podľa názoru krajského súdu rovnako absentovalo komplexné zhodnotenie všetkých zdravotných komplikácií a ochorení navrhovateľky, a teda lekársky posudok hodnoverne nedokumentoval navrhovateľkin skutočný zdravotný stav. Rovnako v ňom chýbalo i jasné, presné a podrobné odôvodnenie dôvodov, s ohľadom na ktoré posudkoví lekári v prípade navrhovateľky zhodne stanovili pracovnú rekomandáciu navrhovateľky ako predavačka, pokladníčka či informátorka.

Odvolací súd nepovažoval posudky posudkových lekárov za úplné a presvedčivé a dospel k záveru, že odporkyňa napadnuté rozhodnutie vydala na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.

V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn 1So/40/2010 konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu odporkyne v dávkových veciach sociálneho poistenia je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. a nie je pokračovaním administratívneho konania. Preto nie je úlohou prvostupňového súdu dopĺňať vecnú či právnu argumentáciu rozhodnutia odporkyne, ani dopĺňať dokazovanie na skutočnosti, ktorých zistenie je podmienkou zistenia skutočného stavu v administratívnom konaní pred vydaním rozhodnutia.

Krajský súd zvážil všetky vyššie zmienené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, v zmysle § 250l ods. 2 O.s.p., § 250q ods. 2 O.s.p., z dôvodov uvedených v § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p., napadnuté rozhodnutie odporkyne č. V. XXX V. zo dňa 26.01.2012 zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Odvolací súd sa nestotožnil so záverom odporkyne, uvedeným vo výroku a odôvodnení napadnutého rozhodnutia a prisvedčil odvolacím námietkam navrhovateľky, nakoľko ich považoval za dôvodné a opodstatnené.

V ďalšom konaní odporkyňa doplní dokazovanie o nové komplexné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovým lekárom, s odporučením súdu za účasti príslušných odborných lekárov najmä z oblasti onkológie a psychiatrie, pričom v novom lekárskom posudku bude potrebné prihliadnuť na všetky ochorenia, ktorými navrhovateľka trpí, ako i na všetky lekárske nálezy, ktoré boli navrhovateľkou doložené v priebehu správneho a súdneho konania (jedná sa o lekárske správy doložené navrhovateľkou pod číslami 1 až 92) , vrátane tých lekárskych správ, ktoré navrhovateľka pri opätovnom prehodnocovaní zdravotného stavu správnemu orgánu ešte len predloží. Bude potrebné vyhodnotiť odvolacie námietky navrhovateľky, že je predovšetkým onkologickou pacientkou v liečbe, ktorá je v októbri 2012 opätovne (v poradí už po tretíkrát) predvolaná na ďalšiu dávku rádioaktívneho jódu. V tejto súvislosti bude potrebné zvážiť i možnosť zaradenia ochorenia navrhovateľky pod kapitolu IV, položku 9.3, písm. a) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení (t. j. pod zhubný nádor štítnej žľazy počas onkologickej liečby) tak, ako na to poukázala navrhovateľka v súdnom konaní.

Taktiež bude potrebné prihliadnuť i na ostatné zdravotné postihnutia navrhovateľky a nanovo zvážiť navýšenie percentuálnej MPSVZČ u navrhovateľky.

Pri novom prehodnocovaní zdravotného stavu navrhovateľky bude potrebné náležitú pozornosť zo strany posudkového lekára venovať i stanoveniu pracovnej rekomandácie navrhovateľky s ohľadom na zdravotné postihnutia, ktorými trpí. Navrhovateľka totiž v zmysle lekárskych záverov MUDr. G. z odboru neurológie (ktoré mala odporkyňa k dispozícii už v rámci správneho konania- jedná sa o lekársku správu doloženú navrhovateľkou ako č. 54) trpí trasom horných končatín takej intenzity, že navrhovateľku takýto funkčný nález diskvalifikuje v bežnej dennej aktivite a z neurologického hľadiska

neumožňuje navrhovateľku zaradiť do pracovného procesu. Taktiež v zmysle lekárskej správy PhDr. L. z odboru psychológie zo dňa 24.08.2011 (jedná sa o lekársku správu doloženú navrhovateľkou ako č. 49) je u navrhovateľky narušená recentná pamäť, pričom distribúcia a rozsah jej aktívnej pozornosti vykazujú známky masívnej poruchy. S ohľadom na uvedené i klinická psychologička u navrhovateľky konštatovala, že prognóza jej pracovného uplatnenia je nepriaznivá, nakoľko aj vykonávanie bežných domácich prác pre navrhovateľku predstavuje veľkú záťaž.

V zmysle § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

O trovách konania bolo rozhodnuté v zmysle ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní úspešná, trovy konania jej však nevznikli, odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie v zmysle ustanovenia § 250s O.s.p. nie je prípustné.