KSKE 8 Sd 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 31/2012

KS v Košiciach, dátum 23.05.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200421 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Novysedláková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200421.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: I.. K. T., T.. XX.XX.XXXX, H. M. X, XXX XX I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, O.. XX. Z. Č.. X, XXX XX H., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.03.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 02.03.2012 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 17.02.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania zdravotného stavu. Argumentovala stratou sluchu a Meniérovou chorobou, ktoré jej výrazne zhoršujú kvalitu života a práceschopnosť.

Navrhovateľka však následne podaním, odoslaným na poštovú prepravu dňa 11.05.2012, krajskému súdu oznámila späťvzatie podaného opravného prostriedku v celom rozsahu. Zároveň poznamenala, že posudkový lekár vyhovel jej opravnému prostriedku.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka prostredníctvom svojej splnomocnenej zástupkyne vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.