KSKE 8 Sd 32/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200443 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200443.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: B. Z., E.. XX.XX.XXXX, I. A. XX, XXX XX D.Š., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 06.03.2012 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012 v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) uvoľnila navrhovateľke výplatu starobného dôchodku v sume 345,60 eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa s odkazom na ustanovenia § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení a § 69 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. uviedla, že výplata dávky sa uvoľní, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky (t. j. predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku zmení na dôchodok starobný) . S odkazom na ustanovenie § 82 ods. 5 citovaného zákona odporkyňa zároveň poukázala na zvýšenie výšky uvoľneného starobného dôchodku o 3,3 % (o percentuálnu sadzbu určenú opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z.) zo sumy 334,50 eur mesačne, t. j. o sumu 11,10 eur mesačne, na konečnú sumu 345,60 eur mesačne, nakoľko navrhovateľka dňa 26.03.2012 dovŕšila dôchodkový vek a od uvedeného dátumu požiadala o vyplácanie starobného dôchodku.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 10.04.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 11.04.2012, požiadala o preskúmanie výšky priznaného starobného dôchodku, nakoľko dôchodková suma sa jej po 41 odpracovaných rokoch zdala byť nízka. Na podporu svojich tvrdení uviedla nasledujúce 4 okruhy skutočností:

(1.) Uviedla, že jej hrubá mzda, ktorú v práci dosahuje, je 759,72 eur (680,92 eur základ, 45,81 eur príplatok za sťažený výkon, 32,99 eur pohyblivá zložka platu) . Navrhovateľke nebolo jasné, či sa pri výpočte výšky starobného dôchodku nevychádzalo len zo sumy 680,92 eur.

(2.) Taktiež poznamenala, že pracuje v druhej skupine poistencov- v infekčnom a zdraviu škodlivom prostredí, za čo má k platu príplatok za sťažený výkon 45,81 eur.

(3.) V nadväznosti na poberanie predčasného starobného dôchodku uviedla, že predčasný starobný dôchodok poberala len 10 mesiacov odo dňa 07.04.2010 do 28.02.2011, pričom odo dňa 28.02.2011 do 26.03.2012 nepoberala nič. Navrhovateľka namietala, že sa jej starobný dôchodok krátil o 0,5 % mesačne (spolu za 24 mesiacov o 12 %- t. j. o sumu 43,45 eur mesačne) i napriek tomu, že predčasný starobný dôchodok poberala len 10 mesiacov. Nesúhlasila s tým, aby sa jej dôchodok krátil i za obdobie, v ktorom predčasný starobný dôchodok vôbec nepoberala.

(4.) Záverom podaného opravného prostriedku navrhovateľka zároveň poukázala na skutočnosť, že jej kolegyne z práce, ktoré vykonávajú prácu s rovnakým pracovným zaradením ako ona, majú starobný dôchodok vyšší o 50 až 60 eur.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 27.04.2012, doručenom krajskému súdu dňa 04.05.2012, navrhla s poukazom na skutkové a právne dôvody napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Vo vyjadrení vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky ohľadom uvoľnenej výšky starobného dôchodku odporkyňa podrobne poukázala na argumenty, pre ktoré podľa názoru správneho orgánu odvolacie námietky navrhovateľky nie sú dôvodné. Chronologicky poukázala na podanie žiadosti zo strany navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok, na rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.05.2010 o priznaní predčasného starobného dôchodku, ďalej na následné pozastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku, ako i na žiadosť navrhovateľky zo dňa 22.02.2012 o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku od 26.03.2012 z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a záverom na napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012, ktorým bola navrhovateľke výplata starobného dôchodku uvoľnená.

Odporkyňa nad rámec uvedeného poznamenala, že v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu vo veci dôchodkového poistenia súd preskúmava zákonnosť konkrétneho rozhodnutia, proti ktorému smeruje opravný prostriedok podaný navrhovateľom s tým, že predmet súdneho konania je vymedzený tým, čo bolo predmetom rozhodnutia napadnutého opravným prostriedkom. Taktiež dodala, že inými nárokmi, než boli riešené napadnutým rozhodnutím správneho orgánu, sa súd zaoberať nemôže.

Následne doručeným prípisom zo dňa 16.05.2012 navrhovateľka opätovne, vzhľadom na svoju ekonomickú situáciu, požiadala súd o prešetrenie napadnutého rozhodnutia odporkyne. Argumentovala, že zmenou právnej úpravy bola ukrátená na svojich právach a že trvalými zrážkami z jej starobného dôchodku vo výške 43,45 eur sa jej veľmi krivdí.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa § 250l a nasledujúcich ustanovení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka na pojednávaní, nariadenom na deň 26.06.2012, zotrvala na podanom opravnom prostriedku a súdu opakovane uviedla, že jej nikto dopredu nepovedal, že jej dôchodok bude do konca života krátený o 12 %. Dodala, že predčasný starobný dôchodok nepoberala celé dva roky, ale len 10 mesiacov.

Zástupkyňa odporkyne navrhla na pojednávaní preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdiť.

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. (§ 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení)

Podľa ustanovenia § 69 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v zmení zákona č. 555/2007 Z. z. je predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku starobný dôchodok.

V zmysle § 82 ods. 5 zákona o sociálnom poistení sa dôchodková dávka, ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku nevyplácala z dôvodu zániku nároku na jej výplatu, zvýši pri opätovnom vzniku nároku na jej výplatu za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodková dávka nevyplácala. Tieto zvýšenia patria od opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.

Nárok na výplatu dávky vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na vznik nároku na dávku, splnením podmienok nároku na jej výplatu a podaním žiadosti o priznanie alebo vyplácanie dávky. (§ 109 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)

Z dávkového spisu odporkyne mal odvolací súd za preukázané, že navrhovateľka žiadosťou, spísanou dňa 07.04.2010, požiadala o priznanie predčasného starobného dôchodku, ktorý navrhovateľka žiadala priznať odo dňa 07.04.2010. Následne vydaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.05.2010 bol navrhovateľke na základe predložených evidenčných listov zo strany odporkyne v zmysle ustanovení § 67 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení odo dňa 07.04.2010 priznaný predčasný starobný dôchodok v sume 328,50 eur mesačne. V tomto rozhodnutí odporkyňa okrem iného podrobne uviedla, že navrhovateľke od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, t. j. odo dňa 07.04.2010 do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. do dňa 26.03.2012 chýba 719 dní, pričom suma predčasného starobného dôchodku sa bude znižovať o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje, t. j. za 719 dní o 12 %, čo predstavuje sumu 43,45018185 eur mesačne. Proti rozhodnutiu č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.05.2010 navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodala a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Rozhodnutím zo dňa 01.03.2011 č. XXX XXX XXXX bola navrhovateľke následne odo dňa 10.03.2011 v zmysle § 293bt ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. zo strany odporkyne výplata predčasného starobného dôchodku na základe údajov, nachádzajúcich sa v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, zastavená.

Žiadosťou, spísanou dňa 22.02.2012, navrhovateľka odporkyňu požiadala o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku odo dňa 26.03.2012 z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku na starobný dôchodok. Následne vydaným napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012 bola preto navrhovateľke podľa § 112 ods. 4 a § 82 zákona o sociálnom poistení odo dňa 26.03.2012 výplata starobného dôchodku v sume 345,60 eur mesačne uvoľnená. V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že navrhovateľka dôchodkový vek dovŕšila dňa 26.03.2012.

Nakoľko navrhovateľka dovŕšila dôchodkový vek a mala nárok na výplatu starobného dôchodku napriek tomu, že nedošlo k zániku povinného dôchodkového poistenia, v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení odporkyňa rozhodla správne a zákonne, ak navrhovateľke uvoľnila výplatu dávky, keďže u navrhovateľky došlo k zmene skutočností, rozhodujúcich na nárok na výplatu dávky. Nakoľko v zmysle dikcie ustanovenia § 82 ods. 5 citovaného zákona k sume predčasného starobného dôchodku patria zvýšenia, o ktoré by sa dôchodok v príslušnom kalendárnom roku zvýšil, ak by sa ku dňu zvyšovania dôchodkov vyplácal, odporkyňa rovnako rozhodla správe, ak za rok 2012 navrhovateľke priznala zvýšenie dôchodku o 3,3 % (o percentuálnu sadzbu určenú opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z.) zo sumy 334,50 eur mesačne, t. j. o 11,10 eur mesačne, na výslednú sumu 345,60 eur mesačne.

Námietkami navrhovateľky, ohľadom nesprávne vyrátanej výšky starobného dôchodku, sa krajský súd nezaoberal, keďže v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu vo veci dôchodkového zabezpečenia súd preskúmaval len zákonnosť rozhodnutia, proti ktorému opravný prostriedok podaný navrhovateľkou smeroval, t. j. súd preskúmaval zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu o uvoľnení

výplaty starobného dôchodku v dôsledku dovŕšenia dôchodkového veku navrhovateľky (a nie rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku v určitej výške) .

Krajský súd v tejto súvislosti v zhode s argumentáciou Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v jeho rozhodnutí sp. zn. 7So/126/2009 poukazuje na skutočnosť, že predmet súdneho konania je vymedzený tým, čo bolo predmetom rozhodnutia napadnutého opravným prostriedkom a inými nárokmi, než boli riešené napadnutým rozhodnutím, sa preto súd zaoberať nemôže.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa v správnom konaní dostatočne zistila skutkový stav veci a nepochybila, ak rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 06.03.2012 navrhovateľke uvoľnila výplatu starobného dôchodku odo dňa 26.03.2012 v sume 345, 60 eur mesačne.

Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.