KSKE 8 Sd 34/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 34/2012

KS v Košiciach, dátum 12.06.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 34/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200511 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200511.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa N. T. Á. M. B. Ž. T. É. R. B. , bytom Č.. Z. Č.. X, Y., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o vrátenie neprávom vyplateného predčasného starobného dôchodku v sume 827,84 eur, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e konanie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ svojím podaním, ktoré doručil súdu dňa 12.06.2012, zobral svoj návrh (opravný prostriedok zo dňa 28.03.2012 nazvaný odvolanie) na preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 02.03.2012 č. XXX XXX XXXX X späť, v zmysle ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p., ktoré súd primerane použil na základe ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., podľa ktorého až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ vziať návrh späť, ktoré rozhodnutie bolo zrušené rozhodnutím odporkyne zo dňa 30. apríla 2012 a dňa 3. mája 2012 bolo vydané nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, na základe ktorého navrhovateľ vrátil odporkyni 827,84 eur, a to dňa 15.05.2012, podľa k späťvzatiu opravného prostriedku pripojenej fotokópie podacieho lístka.

Preto súd podľa § 250d ods. 3 O.s.p. - podľa ktorého ak návrh bol vzatý späť, súd uznesením konanie zastaví - s použitím ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. konanie uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.