KSKE 8 Sd 36/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 36/2011

KS v Košiciach, dátum 01.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 36/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/36/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200416 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200416.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: L.. T. W., D.. B., M. XX.XX.XXXX, A. Q. Č. K. XX, XXX XX B., zastúpenej na základe plnomocenstva I.. S. B., M. XX.XX.XXXX, A. Q. M. B. XX, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. XX. J. Č.. X, XXX XX Q., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24.03.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 24.03.2011 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo 14.02.2011.

Opravným prostriedkom zo dňa 28.04.2011, osobne podaným na Krajský súd v Košiciach dňa 28.04.2011, sa navrhovateľka prostredníctvom svojej splnomocnenej zástupkyne domáhala opätovného prehodnotenia napadnutého rozhodnutia odporkyne, pričom žiadala napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušiť a vec vrátiť odporkyni na nové konanie.

Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky však v podaní zo dňa 02.02.2012, osobne podanom na Krajský súd v Košiciach dňa 02.02.2012, krajskému súdu oznámila, že svoj návrh berie v plnom rozsahu späť, nakoľko bola zo strany odporkyne navrhovateľka uznaná invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.