KSKE 8 Sd 36/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200563 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200563.2

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: G. L., U.. XX.XX.XXXX, R. D. T. XX, XXX XX L., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Z.. XX. K. Č.. X, XXX XX R., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.03.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 06.03.2012 č. XXX XXX XXXX X.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.03.2012 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 15.02.2012.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne L. z 15.02.2012, v zmysle ktorého navrhovateľka s odkazom na ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia zároveň konštatovala, že posúdenie navrhovateľkinho zdravotného stavu, ktorému zodpovedá percentuálne vyjadrenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 15.02.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia rozhodnutia a v ktorom sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľka v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 21.03.2012 sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania svojho zdravotného stavu. Namietala lekársky posudok zo dňa 15.02.2012, ktorý je podľa jej názoru neúplný, zjednodušený, skreslený a nezohľadňoval odborné vyšetrenia. Navrhovateľka v podanom opravnom prostriedku podrobne poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav a priebeh svojich ochorení, pričom na podporu svojich tvrdení taktiež doložila nové lekárske správy, ktoré žiadala zohľadniť.

V opravnom prostriedku taktiež poukázala i na ponižujúce praktiky pracovníkov Sociálnej poisťovne a ich arogantné správanie.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 05.06.2012, doručeného Krajskému súdu v Košiciach dňa 11.06.2012, vyplynulo, že odporkyňa zotrvala na dôvodoch uvedených v preskúmavanom rozhodnutí i po doplnení dokazovania (lekárskymi správami zo dňa 02.05.2012 a 22.05.2012) a navrhla napadnuté rozhodnutie

č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.03.2012 o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok ako vecne správne potvrdiť.

Odporkyňa vo vyjadrení skonštatovala, že navrhovateľke sa nepodarilo spochybniť správnosť napadnutého rozhodnutia a že o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok bolo rozhodnuté správne a v súlade s objektívne zisteným skutkovým stavom.

Podaním zo dňa 22.06.2012, osobne podaným na krajský súd dňa 22.06.2012, navrhovateľka prejavila nesúhlas s vyjadrením odporkyne zo dňa 05.06.2012. Opätovne poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý označila za trvalý, chronický a v progresii.

Navrhovateľka navrhla napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.03.2012 zrušiť a priznať jej invalidný dôchodok odo dňa 17.01.2012. K podaniu zároveň duplicitne doložila i opravný prostriedok zo dňa 21.03.2012 spolu s lekárskymi správami.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového a administratívneho spisu odporkyne a novými lekárskymi správami posudkových lekárov zo dňa 02.05.2012 a 22.05.2012 dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka na prvom pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 27.06.2012, zotrvala na skutočnostiach uvedených v podanom opravnom prostriedku, pričom opätovne poukázala na svoj nepriaznivý zdravotný stav. Súdu na podporu svojich tvrdení predložila lekársku správu zo dňa 25.06.2012 z neurológie. Navrhovateľka na pojednávaní okrem iného udala, že žiadosť o invalidný dôchodok podala už v roku 2008 s tým, že v rámci odvolacieho konania na súdne pojednávanie predvolaná nebola. Záverom po poučení súdu taktiež upravila svoj návrh tak, že navrhla napadnuté rozhodnutie odporkyne zrušiť.

Na druhom pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 01.08.2012, navrhovateľka opakovane argumentovala svojim nepriaznivým zdravotným stavom. Dodala, že v L. prevádzkuje bazár a že jej súčasný zdravotný stav jej nedovoľuje pracovať celý deň.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne s prihliadnutím na závery posudkových lekárov navrhla na druhom pojednávaní napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok sú upravené v ustanoveniach § 70 a nasledujúcich zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. (ustanovenie § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. (ustanovenie § 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho

ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na

povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení)

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. (§ 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Podľa § 153 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť v prípade dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Podľa obsahu lekárskeho posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky L. zo dňa 02.05.2012, ako aj lekárskeho posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v L.B. zo dňa 22.05.2012 rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba podporného a pohybového aparátu- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola XV, oddiel E (dorzopatia, deformujúca dorzopatia a spondylopatia) , položka 3 (degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách) , písmeno b) (s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky L. zo dňa 15.02.2012, z obsahu a

záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí z 06.03.2012, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku. Výsledok lekárskeho posudku zo dňa 15.02.2012 bol teda po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky potvrdený i lekárskymi posudkami z 02.05.2012 a 22.05.2012, ktorými bol opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky.

Všetky tri lekárske posudky v prípade navrhovateľky zhodne skonštatovali vyššie uvedenú chorobu podporného a pohybového aparátu ako rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, odôvodňujúce 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

K odvolacej námietke navrhovateľky, smerujúcej voči lekárskemu posudku zo dňa 15.02.2012 (ktorý bol podľa názoru navrhovateľky neúplný, zjednodušený, skreslený a nezameriaval sa na vyšetrenia odborných lekárov) , odvolací súd konštatuje, že tejto námietke nie je možné vyhovieť z nasledujúcich dôvodov.

Lekársky posudok zo dňa 15.02.2012, tvoriaci podklad napadnutého rozhodnutia odporkyne, objektívne zhodnotil vtedajší zdravotný stav navrhovateľky na základe všetkých odborných lekárskych správ a nálezov, ktoré mala príslušná posudková lekárka v čase preskúmavania zdravotného stavu navrhovateľky k dispozícii. V posudku, po podrobnom popise zdravotných postihnutí navrhovateľky, vychádzajúc zo zdravotnej dokumentácie navrhovateľky, posudková lekárka záverom konštatovala u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pre polymorfné vertebrogénne ťažkosti a polyaltralgie. Adaptačnú poruchu navrhovateľky považovala posudková lekárka za nevýznamnú.

Po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky a predložení nových lekárskych správ bol zdravotný stav navrhovateľky opakovane prehodnocovaný posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne, pobočky L. dňa 02.05.2012, pričom príslušná posudková lekárka MUDr. T. zotrvala na svojich odborných lekárskych záveroch zo dňa 15.02.2012.

S ohľadom na uvedenú skutočnosť bol preto zdravotný stav navrhovateľky opakovane prehodnocovaný posudkový lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v L.- MUDr. L. zo dňa 22.05.2012, ktorý i po zohľadnení novodoloženej zdravotnej dokumentácie navrhovateľky zotrval na stanovenom zdravotnom postihnutí navrhovateľky a priznanej 35 % miere invalidity v zhode s lekárskymi závermi zo dňa 15.02.2012, ako i zo dňa 02.05.2012. Posudkový lekár v celkovom posudku konštatoval, že zdravotný stav navrhovateľky bol opakovane zhodnotený posudkovým lekárom sociálnej poisťovne, pobočky L. dňa 27.05.2008, kedy pre postihnutie vyplývajúce z ochorenia pohybového ústrojenstva (chrbtice) bola navrhovateľke stanovená 30 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Novšie lekárske nálezy však podľa názoru posudkového lekára dokumentujú, že funkčné postihnutie navrhovateľky je bez podstatnejších zmien v zmysle zhoršenia, je prítomná porucha dynamiky krčnej a driekovej chrbtice a z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu naďalej neodôvodňuje u navrhovateľky vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Postihnutie vyplývajúce zo zmiešanej úzkostnej depresívnej poruchy a adaptačnej poruchy navrhovateľky nie je posudkovo tak významné, aby odôvodňovalo vyššie percento invalidity. Opakované reumatologické nálezy podľa posudkového lekára taktiež dokumentujú, že sú prítomné polyatralgie so synoviálnou reakciou, s prítomnou séropozitivitou, s pozitivitou HLA B 27, bez dôkazu sakroileitídy pri pretrvávajúcich bolestiach chrbta a funkčne nezdôvodňujú invaliditu.

Lekársky posudok zo dňa 22.05.2012 zohľadnil i nové lekárske nálezy navrhovateľky, predložené navrhovateľkou v rámci súdneho konania.

Krajský súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa miery poškodenia navrhovateľkinho zdravia, boli niekoľkonásobne dostatočne dodatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi, ktorí vo svojich posudkoch zhodne vyhodnotili

zdravotné postihnutie navrhovateľky. Medzi jednotlivými závermi posudkových lekárov neboli zistené žiadne rozpory a o ich odbornej úrovni nemal súd dôvod pochybovať.

V prípade rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky posudkoví lekári zhodne skonštatovali chorobu podporného a pohybového aparátu- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola XV, oddiel E (dorzopatia, deformujúca dorzopatia a spondylopatia) , položka 3 (degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách) , písmeno b) (s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia, slabosť svalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Zdravotné poškodenia navrhovateľky, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami, podľa podaných posudkov posudkových orgánov teda neznižujú pracovnú schopnosť navrhovateľky natoľko, aby bola invalidnou. Podľa vypracovaných posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľka stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľka teda nie je invalidnou podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, a preto nesplnila jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona.

Hoci navrhovateľka v konaní pred súdom doložila nové lekárske správy, tieto s ohľadom na argumentáciu posudkového lekára MUDr. L. v lekárskom posudku zo dňa 22.05.2012 neboli spôsobilé jednoznačné závery lekárskej správy zo dňa 15.02.2012 spochybniť a vyvrátiť. Navrhovateľkou doložené nové lekárske správy teda neboli relevantné na spochybnenie výsledkov lekárskeho posudku z februára 2012, tvoriaceho podklad vydania napadnutého rozhodnutia.

V nadväznosti na uvedené však krajský súd dáva do pozornosti skutočnosť, že ak by do budúcnosti v prípade zdravotného stavu navrhovateľky došlo k zmene v dôsledku jeho zhoršenia, môže navrhovateľka opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo o zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky, týkajúcej sa údajne arogantného a ponižujúceho správania pracovníkov Sociálnej poisťovne poznamenáva, že navrhovateľka takéto správanie pracovníkov Sociálnej poisťovne mala namietať v zmysle ustanovení § 181 a § 183 zákona o sociálnom poistení v rámci správneho konania, kde by sa následne o takejto námietke navrhovateľky rozhodlo.

K ďalšej námietke navrhovateľky, týkajúcej sa skutočnosti, že pri súdnom prejednaní vtedajšieho rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.02.2008 o zamietnutí nebola na pojednávanie predvolaná, po oboznámení sa s obsahom súdneho spisu sp. zn. 1Sd/43/2008 poznamenáva, že na pojednávanie, nariadené na deň 13.06.2008, bola predvolaná tak samotná navrhovateľka (viď doručenka zo dňa 05.06.2008) , ako i jej splnomocnený zástupca (viď doručenka zo dňa 04.06.2008) . Žiadosti navrhovateľky o odročenie nariadeného pojednávania, doručenej súdu dňa 04.06.2012 prostredníctvom jej splnomocneného zástupcu, odvolací súd nevyhovel a vec prejednal v ich neprítomnosti. Krajský súd rozhodnutím č. k. 1Sd/43/2008-27 zo dňa 13.06.2008 napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.02.2008 potvrdil, pričom navrhovateľke právo na náhradu trov konania nepriznal. V odôvodnení rozhodnutia odvolací súd k žiadosti navrhovateľky o odročenie nariadeného pojednávania uviedol, že splnomocnený zástupca navrhovateľky v ospravedlnení zo dňa 04.06.2012 dôvody svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní ničím nezdokladoval a predovšetkým neuviedol vecné dôvody, pre ktoré je nevyhnutná účasť navrhovateľky v prítomnosti jej splnomocneného zástupcu na pojednávaní súdu.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená mierou zodpovedajúcou zákonu. Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 06.03.2012 považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.