KSKE 8 Sd 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200578 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200578.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: P. W., N.. XX.XX.XXXX, A. C.P. X, XXX XX A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, L.. XX. P. Č.. X, XXX XX A., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.03.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 05.marca 2012 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.03.2012 v zmysle ustanovenia § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku odo dňa 26.01.2012 na 181,70 eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky v K. zo dňa 14.02.2012 (odporkyňa vo vyhotovení lekárskeho posudku na prednej strane pravdepodobne mylne uviedla dátum 14.02.2011) , v zmysle ktorého bola navrhovateľka uznaná invalidnou z dôvodu, že má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v odôvodnení rozhodnutia zároveň konštatovala, že posudkový záver posudkového lekára sociálneho poistenia vychádzal zo skutočností, ktoré boli preukázané počas konania o zmene sumy invalidného dôchodku. Taktiež dodala, že v prípade, ak by v budúcnosti došlo ku zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľky, ktoré by odôvodňovalo stanovenia vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo zmenu rozhodujúceho zdravotného postihnutia, má navrhovateľka možnosť požiadať o opätovné posúdenie jej invalidity a zvýšenie sumy invalidného dôchodku. Odporkyňa ďalej s poukazom na relevantné ustanovenia zákona o sociálnom poistení vyrátala i výšku invalidného dôchodku, priznaného navrhovateľke, v sume 177,30 eur mesačne. Zároveň v zmysle ustanovenia § 82 citovaného zákona poukázala i na zvýšenie dôchodku navrhovateľky odo dňa priznania dôchodku o 4,40 eur, na sumu 181,70 eur mesačne. Neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia tvorila lekárska správa zo dňa 14.02.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 19.03.2012 navrhovateľka požiadala o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu. Argumentovala nepriaznivým zdravotným stavom a skutočnosťou, že má bolesti kĺbov a kostí, že nemôže pracovať a dlhšiu dobu stáť na nohách.

Z vyjadrenia odporkyne zo dňa 04.06.2012 vyplynulo, že odporkyňa zotrvala na dôvodoch uvedených v preskúmavanom rozhodnutí i po doplnení dokazovania a že napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.03.2012 o zvýšení sumy invalidného dôchodku navrhla ako vecne správne potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom posudkového spisu, dávkového spisu odporkyne, s novou lekárskou správou posudkového lekára zo dňa 29.05.2012 a s lekárskymi správami, doloženými navrhovateľkou na pojednávaní, dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľka na pojednávaní, nariadenom na deň 03.07.2012, zotrvala na podanom opravnom prostriedku a na podporu svojich tvrdení predložila novšie lekárske správy jednak od kardiológa, ako i od ortopéda.

Zástupkyňa odporkyne s poukazom na zhodné lekárske správy, pokiaľ ide o percentuálne ohodnotenie podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení navrhla napadnuté rozhodnutie odporkyne potvrdiť ako vecne správne.

Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok sú upravené v ustanoveniach § 70 a nasledujúcich zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. (ustanovenie § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. (ustanovenie § 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle ustanovenia § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky. (ustanovenie § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení)

Podľa § 153 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť v prípade dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Podľa obsahu lekárskej správy posudkového lekára Sociálnej poisťovne- ústredia, vysunutého pracoviska v K. zo dňa 29.05.2012, vypracovaného po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky, rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky je choroba obehovej sústavy- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola IX, oddiel A, položka 8, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ďalej len MPSVZČ ) v percentách v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za iné zdravotné postihnutie, odôvodňujúce 10 % zvýšenie priznanej MPSVZČ boli konštatované endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola IV, položka 1, písmeno b) . Podľa odborného názoru posudkového lekára navrhovateľkina ischemická choroba srdca po prekonaní srdcového infarktu v roku 2009 a po vykonaní trojnásobného aortokoronárneho bypassu v januári 2010 bola na základe zrealizovaných vyšetrení zaradená do f. s. NYHA II, pričom tento zdravotný stav navrhovateľky po revaskularizačnej operácii srdca s poklesom výkonnosti posudkový lekár označil za rozhodujúce zdravotné postihnutie s hornou hranicou percentuálneho rozpätia MPSVZČ, t. j. 50 %. Posudkový lekár v celkovom posudku taktiež uviedol, že navrhovateľka sa asi 4 roky lieči na cukrovku diétou s PAD s udávanými už chronickými komplikáciami, za čo jej priznanú MPSVZČ zvýšil o 10 %, na celkovú 60 % MPSVZČ.

Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou v prípade navrhovateľky konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky K. zo dňa 14.02.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí č. XXX XXX XXXX z 05.03.2012, ktorým navrhovateľke zvýšila sumu priznaného invalidného dôchodku počnúc dňom 26.01.2012 na sumu 181,70 eur mesačne, nakoľko u navrhovateľky odporkyňa s odkazom na zmienený lekársky posudok z februára 2012 konštatovala zvýšenie poklesu miery schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou osobou u navrhovateľky na 60 %.

Výsledok lekárskeho posudku zo dňa 14.02.2012 bol teda potvrdený i lekárskym posudkom zo dňa 29.05.2012, ktorým bol po podaní opravného prostriedku zo strany navrhovateľky opätovne posúdený zdravotný stav navrhovateľky.

Krajský súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa miery poškodenia navrhovateľkinho zdravia, boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi, ktorí vo svojich posudkoch zhodne vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľky na základe odborných lekárskych vyšetrení. Medzi závermi posudkových lekárov neboli zistené rozpory a o ich odbornej úrovni nemal súd dôvod pochybovať.

Hoci navrhovateľka v konaní pred súdom doložila lekárske správy, ktoré príslušným posudkovým lekárom v čase vypracovávania lekárskych posudkov neboli známe (jednalo sa o lekársku správu z kardiologického vyšetrenia zo dňa 26.06.2012, ako i viaceré lekárske správy od ortopédov z 01.04.2011, 08.04.2011, 29.04.2011 a z 25.06.2012) , tieto neboli spôsobilé jednoznačné závery posudkových lekárov spochybniť a vyvrátiť. S ohľadom na uvedené teda navrhovateľkou doložené lekárske správy neboli relevantné na spochybnenie výsledkov lekárskych posudkov.

Vo vzťahu k navrhovateľkou namietaným zdravotným problémom s kĺbami, kosťami a pravým kolenom, na ktoré navrhovateľka poukázala lekárskymi správami od ortopéda, predloženými na pojednávaní súdu, odvolací súd poznamenáva, že tieto zdravotné postihnutia navrhovateľky konštatoval v lekárskej správe zo dňa 14.02.2012 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočky K.- V.. A., avšak ako posudkovo nevýznamné, nakoľko za rozhodujúce zdravotné postihnutie, ako i iné zdravotné postihnutie (odôvodňujúce zvýšenie priznanej percentuálnej MPSVZČ) posudkový lekár označil iné zdravotné postihnutia navrhovateľky.

V nadväznosti na uvedené však krajský súd dáva do pozornosti skutočnosť, že ak by do budúcnosti v prípade zdravotného stavu navrhovateľky došlo k zmene v dôsledku jeho zhoršenia, môže navrhovateľka opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo o zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odvolací súd s ohľadom na uvedené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená mierou zodpovedajúcou zákonu. Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 05.03.2012 považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.