KSKE 8 Sd 38/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 38/2012

KS v Košiciach, dátum 10.09.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 38/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/38/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200587 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200587.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: Q. K.Á., N.. XX.XX.XXXX, A. S. XX, XXX XX C. N. A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, L.. XX. P. Č.. X, XXX XX A., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 28.02.2012 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 28.02.2012 v zmysle ustanovení § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke odo dňa 07.01.2012 starobný dôchodok v sume 166,10 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 27.03.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 27.03.2012, sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 28.02.2012, konkrétne preskúmania výšky priznaného starobného dôchodku.

Navrhovateľka však podaním zo dňa 23.08.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 24.08.2012, súdu oznámila, že je spokojná s novým rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 16.05.2012 a svoj návrh berie v celom rozsahu späť. Zároveň súd požiadala o zastavenie konania.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.