KSKE 8 Sd 39/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 39/2012

KS v Košiciach, dátum 26.06.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 39/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/39/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200594 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200594.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: O., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, X., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.12.2010 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.12.2010 v zmysle ustanovení § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke odo dňa 18.10.2010 starobný dôchodok v sume 328,70 eur mesačne (zvýšený následne odo dňa 01.01.201 na sumu 334,70 eur mesačne) .

Opravným prostriedkom zo dňa 13.01.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 14.01.2011, sa navrhovateľka domáhala opätovného prehodnotenia výšky priznaného starobného dôchodku, nakoľko sa navrhovateľke suma starobného dôchodku zdala byť nízka.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 27.06.2012, sudkyňa prečítala prípis navrhovateľky zo dňa 21.06.2012 (osobne podaný na súd dňa 21.06.2012) , v ktorom navrhovateľka krajskému súdu oznámila, že svoj návrh na začatie konania berie späť v celom rozsahu.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.