KSKE 8 Sd 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 4/2012

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200065 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200065.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: A. G., E.. XX.XX.XXXX, I. P. E. X, XXX XX D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 12.05.2011, v konaní o vdovskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 12.05.2011 v zmysle ustanovení § 81 ods. 6 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zvýšila navrhovateľke odo dňa 02.10.2010 vdovský dôchodok na sumu 163,40 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 04.07.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 04.07.2011, sa navrhovateľka domáhala vysvetlenia výpočtu vdovského i sirotského dôchodku odo dňa 02.10.2010.

Navrhovateľka však následne v podaní zo dňa 08.02.2012, osobne podanom na Krajský súd v Košiciach dňa 08.02.2012, uviedla, že netrvá na podanom opravnom prostriedku zo dňa 04.07.2011 a že opravný prostriedok berie v celom rozsahu späť. Ako dôvod späťvzatia uviedla skutočnosť, že odporkyňa jej pôvodne nepodala také podrobné vysvetlenie ako krajskému súdu, a teda z nejasného vysvetlenia navrhovateľka neporozumela postupu odporkyne pri výpočte výšky jej vdovského dôchodku.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.