KSKE 8 Sd 42/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/42/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200482 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200482.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: K. O., I.. XX.XX.XXXX, Z. N. XX, XXX XX N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.11.2010 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne číslo XXXXXXX XXX X zo dňa 10.11.2010 v nadväznosti na rozhodnutie odporkyne číslo XXX XXX XXXX X zo dňa 27.10.2011 a vec v r a c i a odporkyni na ďalšie konanie.

Žiaden z účastníkov nemá nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.11.2010 v zmysle ustanovenia § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 13.10.2010.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne N. z 26.10.2010, v zmysle ktorého navrhovateľka s odkazom na ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v napadnutom rozhodnutí zároveň konštatovala, že posúdenie navrhovateľkinho zdravotného stavu je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 26.10.2010, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a v ktorom sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľka v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidnou nie je.

Včas podaným opravným prostriedkom navrhovateľka požiadala o opätovné prešetrenie podanej žiadosti o invalidný dôchodok, pričom v pomerne podrobnej miere argumentovala nielen priebehom svojich jednotlivých ochorení, ale i svojim súčasným nepriaznivým zdravotným stavom. Poukázala na prekonanú boreliózu, poškodenie 2 stavcov, absolvované i plánované operácie, ako aj na problémy s pískaním v ušiach, na problémy s ľavou lopatkou a na bolesti nôh.

Následne vydaným zmenovým rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 27.10.2011 odporkyňa v zmysle ustanovenia § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila napadnuté rozhodnutie č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.11.2010 (odporkyňa vo výroku mylne uviedla dátum 10.11.2011 i číslo zrušeného rozhodnutia XXXXXXX XXX ) , pričom súčasne vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľky. V poradí

ďalším rozhodnutím č. XXXXXXX 222 X z toho istého dňa, t. j. zo dňa 27.10.2011, totiž odporkyňa v zmysle § 70 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení navrhovateľke priznala invalidný dôchodok odo dňa 03.08.2011 v sume 128,90 eur mesačne.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 08.11.2011 poznamenala, že zdravotný stav navrhovateľky bol opätovne posúdený a navrhovateľka bola uznaná invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 45 % v porovnaní so zdravou osobou. V písomnom vyjadrení ďalej dodala, že vzhľadom na uvedené skutočnosti boli dňa 27.10.2011 vydané zmenové rozhodnutia, skrze ktoré odporkyňa zrušila pôvodné rozhodnutie zo dňa 10.11.2010 a navrhovateľke priznala invalidný dôchodok v sume 128,90 eur mesačne.

S ohľadom na riadne odôvodnené rozhodnutie č. XXXXXXX 222 X zo dňa 27.10.2011 odporkyňa žiadala toto rozhodnutie (zo dňa 27.10.2011) ako vecne správne potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľky, ako i zástupcu odporkyne a po oboznámení sa s obsahom súdneho, dávkového spisu odporkyne i lekárskymi správami, predloženými navrhovateľkou v priebehu súdneho konania, dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky je dôvodný, nakoľko odporkyňa nedostatočne zistila skutkový stav veci.

S právny záverom odporkyne, vyvodeným na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, sa krajský súd nestotožnil.

Predmetom konania bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporkyne o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Navrhovateľka na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 25.01.2012, prejavila nesúhlas so stanoveným dátumom vzniku invalidity, t. j. dňom 03.08.2011 a dôrazne žiadala o priznanie invalidného dôchodku odo dňa 13.10.2010, t. j. odo dňa podania žiadosti o invalidný dôchodok. Súdu zároveň poskytla vysvetlenie nezrovnalostí ohľadom jej písomného vyjadrenia, adresovaného súdu (nachádzajúceho sa na č. l. 43 súdneho spisu) , v ktorom žiadala priznanie invalidného dôchodku odo dňa 01.06.2009. Navrhovateľka na pojednávaní zároveň prejavila nesúhlas i so stanovenou výškou miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nakoľko ako sama uviedla, trpí aj inými ochoreniami, a to ochoreniami pohybového aparátu (chrbtica či nohy, kde má kovový materiál) či boreliózou, na ktorú sa lieči už tri roky.

Súdu predložila k nahliadnutiu lekárske správy od MUDr. V. T.- psychiatra, zo dňa 01.03.2011 a 13.03.2011 a prepúšťaciu správu z kliniky infektológie a cestovnej medicíny, kde bola hospitalizovaná odo dňa 02.11.2011 do 15.11.2011 pre liečbu neuroboreliózy. Navrhovateľka ďalej dodala, že do psychiatrickej ambulancie MUDr. T. chodí každý mesiac, no doktorka jej z posledných vyšetrení lekárske správny nedala.

Zástupca odporkyne na pojednávaní navrhol s poukazom na lekársku správu posudkového lekára odporkyne preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť a zároveň sa vzdal práva na náhradu trov konania.

Vzhľadom na to, že posúdenie dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné znalosti, vo veciach sociálneho poistenia je dokazovanie v tomto smere zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky, respektíve ústredia. (ustanovenie § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení)

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že podľa pôvodného lekárskeho posudku Sociálnej poisťovne, pobočky N. zo dňa 26.10.2010, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa

v napadnutom rozhodnutí zo dňa 10.11.2010 (ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku) , rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky bola dorzalgia, t. j. choroba podporného a pohybového aparátu- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola XV, oddiel E, položka 4, písmeno a) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľky posudzovaný dňa 12.05.2011, pričom príslušný posudkový lekár Sociálnej poisťovne- ústredie do sídlom v N. MUDr. N. vzhľadom na nekompletnú zdravotnú dokumentáciu navrhovateľky konštatoval nemožnosť vypracovania komplexného lekárskeho posudku.

Obdobné závery vyplynuli i z lekárskeho posudku zo dňa 12.07.2011 (vykonanom na základe dožiadania krajského súdu) , v ktorom posudkový lekár MUDr. N. vo vzťahu k potrebe opätovného prehodnotenia zdravotného stavu navrhovateľky konštatoval, že ten bude urýchlene prehodnotený a lekársky posudok v prípade navrhovateľky vypracovaný až po ukončení hospitalizácií navrhovateľky (navrhovateľka totiž na zasadnutí dňa 12.07.2011 udala, že toho času bola hospitalizovaná na Psychiatrickej klinike U. v N. a na zasadnutie prišla len v rámci priepustky a že po prepustení z hospitalizácie bude ďalej operovaná na Urologickom oddelení U. v N.) a doručení príslušných prepúšťacích správ.

V lekárskom posudku zo dňa 20.07.2011 posudkový lekár MUDr. N. v zhode s dvoma predchádzajúcimi lekárskymi posudkami zdravotný stav navrhovateľky opätovne, ani po doručení zdravotnej dokumentácie zo strany navrhovateľky (navrhovateľka posudkovému lekárovi predložila prepúšťaciu správu z hospitalizácie na I. Psychiatrickej klinike U. v N., ako i gynekologický nález z 15.07.2011) , nezhodnotil. Stručne konštatoval, že postihnutie navrhovateľky, vyplývajúce z chorobných zmien, nie je jednoznačne zdokumentované tak, aby mohla byť stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V predmetnom lekárskom posudku taktiež uviedol, že do skompletizovania zdravotného stavu navrhovateľky jednoznačne chýba určenie dg záveru a z neho vyplývajúcej percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť gynekologického a urologického ochorenia, ako aj nastavenie optimálnej liečby- hospitalizácie psychiatrického postihnutia, to všetko popri postihnutí vyplývajúcom z pohybového ústrojenstva, ktoré bolo toho času lege artis zdokumentované. V prospech svojho konania posudkový lekár ďalej argumentoval, že navrhovateľkine postihnutia, vyplývajúce z nedostatočne zdokumentovaných chorobných zmien, môžu mať rozhodujúci vplyv na percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v celkovej miere.

K finálnemu prehodnoteniu zdravotného stavu navrhovateľky došlo až v lekárskom posudku zo dňa 04.10.2011, v rámci ktorého posudkový lekár ako rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky konštatoval recidivujúcu depresívnu poruchu- stredne ťažkú epizódu s 45 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou [posudkový lekár mylne uviedol v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitole V, položke 3 , písmeno b) a nie písmeno a) , ktoré mal zrejme na mysli].

K odvolacím námietkam navrhovateľky, ohľadom nedostatočného prešetrenia zdravotného stavu (navrhovateľka v priebehu súdneho konania okrem iného niekoľkokrát poukázala na zdravotné problémy súvisiace s prekonanou boreliózou, poškodením dvoch stavcov, ako i kovovým materiálom v nohách) a chybného stanovenia vzniku invalidity (navrhovateľka požadovala priznanie invalidného dôchodku odo dňa 13.10.2010) , odvolací súd konštatuje, že týmto odvolacím námietkam je možné vyhovieť z viacerých dôvodov.

Zdravotný stav navrhovateľky bol v priebehu samotného súdneho konania viackrát prehodnotený, pričom príslušný posudkový lekár v troch lekárskych posudkoch (zo dňa 12.05.2011, 12.07.2011 i 20.07.2011) zhodne konštatoval nemožnosť komplexného a kompletného zdokumentovania zdravotného stavu navrhovateľky a následného stanovenia správnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou z dôvodu nepostačujúcej zdravotnej dokumentácie navrhovateľky. Posudkový lekár MUDr. N. okrem iného sám uznal, že zdravotné postihnutia navrhovateľky, vyplývajúce z nedostatočne zdokumentovaných chorobných zmien, môžu mať rozhodujúci vplyv na percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky v celkovej miere. S týmito závermi posudkového lekára sa odvolací súd v plnej miere stotožnil.

Podľa názoru krajského súdu, s ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti k nedostatočnému zisteniu a následnému posúdeniu zdravotného stavu navrhovateľky, došlo v rámci posledného lekárskeho posudku, t. j. posudku zo dňa 04.10.2011, v ktorom posudkový lekár konštatoval u navrhovateľky 45 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť so vznikom invalidity odo dňa 03.08.2011. Krajský súd považoval za nepreukázané a navyše i za rozporné rozhodnutie príslušného posudkového lekára vo vzťahu k zaradeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky pod príslušnú kapitolu, položku a písmeno prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Posudkový lekár sa podľa názoru odvolacieho súdu dostatočne nevysporiadal s rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľky (s ohľadom i na argumentáciu uvedenú v Prepúšťacej správe navrhovateľky z II. Psychiatrickej kliniky U.) . Sám v lekárskom posudku zo dňa 04.10.2011 okrem iného konštatoval, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, t. j. recidivujúca depresívna porucha, dosahuje stredne ťažkú až ťažkú fázu. Posudkový lekár vychádzajúc i zo zmienenej prepúšťacej správy jasne nestanovil a neodôvodnil, či sa u navrhovateľky jedná o stredne ťažkú, respektíve ťažkú formu jej ochorenia. S ohľadom na tieto pochybenia následne rozporuplne pôsobilo teda aj samotné rozhodnutie posudkového lekára v posudku zo dňa 04.10.2011, v rámci ktorého posudkový lekár rozhodujúce ochorenie navrhovateľky zaradil pod kapitolu V, položku 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení s 45 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rámci ním udaného zákonného rozmedzia 35 % až 45%. V prípade kapitoly V, položky 3, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení sa totiž jedná o ťažké formy porúch nálad a tie odôvodňujú vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (50 % až 80%) a nie 35 % až 45 % tak, ako to mylne uviedol posudkový lekár. V lekárskom posudkom podľa názoru krajského súdu rovnako absentovalo i komplexné zhodnotenie všetkých zdravotných komplikácií a ochorení navrhovateľky a teda lekársky posudok hodnoverne nedokumentoval navrhovateľkin skutočný zdravotný stav. V predmetnom lekárskom posudku okrem iného chýbalo i jasné, presné a podrobné odôvodnenie dátumu vzniku invalidity odo dňa 03.08.2011 a nie odo dňa 13.10.2010 tak, ako to žiadala samotná navrhovateľka.

Odvolací súd nepovažoval posudky posudkových lekárov za úplné a presvedčivé a dospel k záveru, že odporkyňa napadnuté rozhodnutie, ako i následné zmenové rozhodnutie vydala na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.

V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn 1So/40/2010 konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu odporkyne v dávkových veciach sociálneho poistenia je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti O.s.p. a nie je pokračovaním administratívneho konania. Preto nie je úlohou prvostupňového súdu dopĺňať vecnú či právnu argumentáciu rozhodnutia odporkyne, ani dopĺňať dokazovanie na skutočnosti, ktorých zistenie je podmienkou zistenia skutočného stavu v administratívnom konaní pred vydaním rozhodnutia.

Krajský súd s ohľadom na uvedené zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, v zmysle § 250q ods. 2 O.s.p., z dôvodov uvedených v § 250j ods. 2 písm. c) napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 10.11.2010 v nadväznosti na rozhodnutie č. XXXXXXX XXX X zo dňa 27.10.2011 zrušil a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Krajský súd sa nestotožnil so záverom odporkyne, uvedeným vo výroku a odôvodnení napadnutého rozhodnutia, ako i následne vydaného zmenového rozhodnutia a prisvedčil odvolacím námietkam navrhovateľky, nakoľko ich súd považoval za dôvodné a opodstatnené.

Odvolací súd napadnuté rozhodnutie odporkyne nepovažoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním.

V ďalšom konaní odporkyňa doplní dokazovanie o nové komplexné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľky posudkovým lekárom, pričom v novom posudku bude potrebné prihliadnuť na všetky ochorenia, ktorými navrhovateľka trpí, ako i na všetky lekárske nálezy (jednak tie, ktoré sa nachádzajú v posudkovom spise, ako aj tie, ktoré boli navrhovateľkou doložené v priebehu súdneho konania, vrátane tých lekárskych správ, ktoré ešte len navrhovateľka predloží) . Bude potrebné s ohľadom na zistené zdravotné postihnutia navrhovateľky správne stanoviť i dátum vzniku invalidity navrhovateľky a

stanovený dátum vzniku invalidity s ohľadom na lekársku dokumentáciu v lekárskom posudku i náležite a presvedčivo odôvodniť (najmä v nadväznosti na odvolaciu námietku navrhovateľky, ktorá požadovala stanovenie dátumu vzniku invalidity odo dňa 13.10.2010, t. j. odo dňa podania žiadosti o invalidný dôchodok) .

Až na tomto základe odporkyňa vo veci znovu rozhodne, pričom svoje rozhodnutie náležite odôvodní.

V zmysle § 250r O.s.p. ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu.

O trovách konania bolo rozhodnuté v zmysle ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bola v konaní úspešná, trovy konania jej však nevznikli, odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie v zmysle ustanovenia § 250s O.s.p. nie je prípustné.