KSKE 8 Sd 44/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200709 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Novysedláková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200709.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: D.E. T., R.. XX.XX.XXXX, D. Š. X, XXX XX J. X, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 23.02.2012 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 23.02.2012 podľa § 65, § 112 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke odo dňa 04.01.2009 starobný dôchodok v sume 295,90 eur mesačne.

Navrhovateľka včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 19.04.2012 namietala dátum priznania starobného dôchodku a starobný dôchodok žiadala priznať odo dňa 30.06.2008, t. j. odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku.

V zmysle ustanovenia § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti O.s.p., sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. (§ 246c O.s.p. prvá veta) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. sa postupuje podľa tejto (tretej) hlavy v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne v zmysle ustanovenia § 250l ods. 1 O.s.p. a nasledujúcich, pričom zistil, že skutkové okolnosti, týkajúce sa správneho určenia dátumu vzniku nároku navrhovateľky na starobný dôchodok, boli zo strany odporkyne po podaní opravného prostriedku opätovne prehodnotené.

Keďže navrhovateľka splnila podmienku dôchodkového veku, uvedenú v ustanovení § 65 zákona o sociálnom poistení, ku dňu 30.06.2008 a nárok na starobný dôchodok si uplatnila dňa 03.05.2011, starobný dôchodok jej bol rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X- II. zo dňa 10.05.2012 v súlade s ustanovením § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. priznaný odo dňa 30.06.2008 v sume 7 815 Sk mesačne. Podľa § 82 zákona o sociálnom poistení bol starobný dôchodok navrhovateľky od 01.07.2008 zvýšený na sumu 8 206 Sk mesačne (čo predstavuje sumu 272,40 eur) a od 01.01.2009 na sumu 291,40 eur mesačne. Ďalším rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X- III. zo dňa 10.05.2012 bol starobný dôchodok navrhovateľky zvýšený podľa § 65, § 112 a § 82 zákona o sociálnom poistení od 13.11.2009 na sumu 293,50 eur mesačne, po dodatočnom zaplatení celej sumy poistného na dôchodkové poistenie od 01.03.2008 do 29.06.2008. V zmysle ustanovenia § 82 zákona o sociálnom poistení bol starobný dôchodok navrhovateľky odo dňa 01.01.2010 zvýšený na sumu 302,50 eur mesačne, od 01.01.2011 na sumu 308,00 eur mesačne a od 01.01.2012 na sumu 318,20 eur mesačne.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X- I. zo dňa 10.05.2012 bolo v zmysle § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 23.02.2012 o priznaní starobného dôchodku zrušené, pretože opravnému prostriedku navrhovateľky bolo zo strany odporkyne v plnom rozsahu vyhovené.

Ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví. (ustanovenie § 250o O.s.p.)

Z vyššie uvedených dôvodov súd konanie v zmysle ustanovenia § 250o O.s.p. zastavil.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.