KSKE 8 Sd 48/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/48/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200755 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200755.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Ľ. P., B.. XX.XX.XXXX, X. W. XXXX/XX, XXX XX U., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, D.. XX. H. Č.. X, XXX XX X., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.05.2012 a rozhodnutia č. XXX XXX XXXX 0 zo dňa 20.07.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.05.2012 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok odo dňa 05.12.2011 v sume 151,20 eur mesačne. Podľa § 82 citovaného zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, mu zároveň odo dňa 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 156,20 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 04.06.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 10.05.2012, pričom namietal posúdenie invalidity zo strany odporkyne.

Po opätovnom preskúmaní napadnutého rozhodnutia bolo zo strany odporkyne dňa 20.07.2012 vydané nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým Sociálna poisťovňa- ústredie v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšila navrhovateľovi odo dňa 24.04.2012 sumu invalidného dôchodku na 191,00 eur mesačne a súčasne vyhovela čiastočne jeho opravnému prostriedku.

Navrhovateľ následne na pojednávaní Krajského súdu v Košiciach, nariadenom na deň 31.10.2012, po podaní vysvetlenia zo strany samosudkyne (ohľadom skutočnosti, že mu bolo priznané maximum z možného percentuálneho rozpätia pre jeho rozhodujúce zdravotné postihnutie, t. j. 45 % a že ďalším rozhodnutím odporkyne mu bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšená o maximálne možných 10 %) prehlásil, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.