KSKE 8 Sd 50/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 50/2012

KS v Košiciach, dátum 17.07.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 50/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/50/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200800 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lucia Novysedláková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200800.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: C.. U.E. V., O.. XX.XX.XXXX, V. U. XX, XXX XX E., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, H.. XX. R. Č.. X, XXX XX V., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.04.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.04.2012 v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 46 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok z 15.03.2012.

Opravným prostriedkom zo dňa 21.05.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 23.05.2012, sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 11.04.2012. V odvolaní argumentovala svojim nepriaznivým zdravotným stavom, nesúhlasila s jeho posúdením a určením rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

V podaní zo dňa 12.07.2012, ako i vo vyhlásení pred posudkovou lekárkou U.. M. X. dňa 12.07.2012, však navrhovateľka krajskému súdu oznámila, že svoj opravný prostriedok berie späť a žiada konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.