KSKE 8 Sd 51/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200830 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200830.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: K. S., E.. XX.XX.XXXX, I. Y. XXX/XX, XXX XX Č., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Q.. XX. W. Č.. X, XXX XX I., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 23.05.2012 v konaní o starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 23.05.2012 v zmysle ustanovení § 68 ods. 2, § 66 ods. 3 a § 293bt ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. zvýšila navrhovateľke odo dňa 01.05.2012 starobný dôchodok na sumu 287,40 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 21.06.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 22.06.2012, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne XXX XXX XXXX X zo dňa 23.05.2012. Namietala sumu priznaného starobného dôchodku, pričom žiadala prepočítanie sumy starobného dôchodku, nakoľko má odpracovaných cca 44 rokov.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 30.10.2012, po vysvetlení zo strany samosudkyne (pokiaľ ide o výrok napadnutého rozhodnutia) , ako i zo strany splnomocnenej zástupkyne odporkyne (ohľadom výšky výpočtu dôchodku po uplatnení predčasného starobného dôchodku) navrhovateľka výslovne prehlásila, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.