KSKE 8 Sd 53/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/53/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200877 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200877.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľa: B. O., A.. XX.XX.XXXX, W. F. X, XXX XX O. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, J.. XX. Y. Č.. X, XXX XX W., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012 v konaní o predčasnom starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 21.06.2012 č. XXX XXX XXXX.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012 v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľa určená k 04.06.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V odôvodnení rozhodnutia odporkyňa v nadväznosti na ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poukázala na podmienky vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok, pričom dodala, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľa ku dňu 04.06.2012 predstavovala 202,10 eur mesačne, čo nepredstavovalo sumu vyššiu ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu vyššiu ako 227,79 eur mesačne.

Odporkyňa s odkazom na citáciu relevantných ustanovení zákona o sociálnom poistení zároveň v odôvodnení napadnutého rozhodnutia podrobne poukázala na spôsob výpočtu sumy predčasného starobného dôchodku u navrhovateľa. Neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia tvoril osobný list navrhovateľa.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 12.07.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 13.07.2012, sa navrhovateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012. Navrhovateľ nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím odporkyne a namietal, že má odpracovaných úhrnom 38 rokov. Taktiež argumentoval i nepriaznivým zdravotným stavom, nakoľko je diabetikom s vysokým krvným tlakom.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 24.07.2012, doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 27.07.2012, navrhla s poukazom na skutkový a právny stav napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Odporkyňa vo vyjadrení okrem iného podrobne odargumentovala dôvody, v zmysle ktorých navrhovateľovi zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok. Uviedla, že rozhodla správne, ak v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení navrhovateľovi zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma jeho predčasného starobného dôchodku určená k 04.06.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Odporkyňa vo vyjadrení opakovane poukázala na spôsob výpočtu sumy predčasného starobného dôchodku navrhovateľa a zároveň dodala, že jeho zdravotné problémy pri posudzovaní nároku na priznanie predčasného starobného dôchodku nebolo možné zohľadniť.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu splnomocnenej zástupkyne odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012 bolo v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Pojednávanie, nariadené na 24.10.2012, sa vykonalo v neprítomnosti navrhovateľa. Splnomocnená zástupkyňa odporkyne, s poukazom na písomné vyjadrenie a na dôvody v ňom obsiahnuté, navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,

a) bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,

b) chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a

c) suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1, 2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu. (ustanovenie § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení)

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 9 zákona o sociálnom poistení je rok dôchodkového poistenia 365 dní dôchodkového poistenia.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0, 5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. (ustanovenie § 68 ods. 1 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

V zmysle ustanovenia § 63 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak. (ustanovenie § 63 ods. 6 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3, 0, 6 v prípade materskej dovolenky. Ak sa kryjú tieto doby navzájom, patrí osobný mzdový bod vo výške 0, 3, 0, 6 v prípade materskej dovolenky len raz. Ak tieto doby trvali len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní týchto dôb. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu patriaceho za tieto doby, ktoré trvali celý kalendárny rok, a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom sa tieto doby získali. Pomerná časť osobného mzdového bodu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. (§ 255 ods. 3 zákona o sociálnom poistení)

Krajský súd vyplývajúc z obsahu dávkového spisu odporkyne považoval za preukázané, že navrhovateľ žiadosťou spísanou dňa 04.06.2012 odporkyňu požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku odo dňa 04.06.2012. Ku dňu 04.06.2012 navrhovateľ získal 11 214 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. v zmysle ustanovenia § 60 ods. 9 zákona o sociálnom poistení 30 rokov a 264 dní obdobia dôchodkového poistenia.

Suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľa bola v súlade s ustanovením § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. správne určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu navrhovateľa (0,7366) , obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok (30,7233 rokov) a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (9,8182 eur) zníženej o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku (t. j. mínus 26,66322617 eur) a po zaokrúhlení predstavovala sumu 195,60 eur. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyňa zároveň vyslovila, že predčasný starobný dôchodok navrhovateľa sa podľa § 82 zákona čo sociálnom poistení zvýšil o 3,3 %, čo predstavovalo sumu 6,50 eur mesačne (na konečnú sumu 202,10 eur mesačne) .

Odporkyňa údaje, nachádzajúce sa v osobnom liste dôchodkového poistenia navrhovateľa, riadne a správne inkorporovala do odôvodnenia napadnutého rozhodnutia pri výpočte výšky predčasného starobného dôchodku navrhovateľa a navyše v samotnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia jasne a výstižne uviedla, že osobný list, ktorý tvoril prílohu rozhodnutia, bol zároveň jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Nakoľko jednou z kumulatívne stanovených podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok v zmysle ustanovenia § 67 zákona o sociálnom poistení (okrem prvej podmienky byť dôchodkovo poistenou osobou najmenej 15 rokov a druhej podmienky, že do dovŕšenia dôchodkového veku musia žiadateľovi o predčasný starobný dôchodok chýbať najviac 2 roky; čo navrhovateľ v oboch prípadoch splnil) je i podmienka, že suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, odporkyňa postupovala správne a zákonne, keď skúmala splnenie i tejto podmienky.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 554/2008 Z. z. a podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 194/2011 Z. z. ku dňu 04.06.2012 je 189,83 eur mesačne, a teda 1,2 násobok tejto sumy predstavuje sumu 227,79 eur mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľa teda nepredstavovala sumu vyššiu ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a teda navrhovateľ nesplnil poslednú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok.

Podľa názoru odvolacieho súdu odporkyňa postupovala správne a v súlade so zákonom, ak navrhovateľovi v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zamietla žiadosť o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku navrhovateľa určená k 04.06.2012 nebola vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Nad rámec krajský súd poznamenáva, že navrhovateľ bol podľa evidenčného materiálu súvisle zamestnaný odo dňa 22.11.1968 do 31.12.1992. Po 01.01.1993 bol evidovaný v evidencii uchádzačov

o zamestnanie s krátkodobými pracovnými pomermi, ktoré mal odporkyňou zhodnotené podľa evidenčných listov dôchodkového poistenia s obdobiami, ktoré nevie preukázať.

Následné obdobie (obdobie vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie) , trvajúce odo dňa 17.02.1993 do 06.08.2000, bolo navrhovateľovi podľa potvrdenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v O. zo dňa 06.07.2010 v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 100/1988 Zb. v znení účinnom do 31.12.2000 a v zmysle ustanovenia § 255 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 zhodnotené.

Obdobie vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 01.01.2002 do 28.02.2002, od 01.07.2002 do 02.10.2002, od 01.02.2003 do 31.12.2003 nebolo možné zhodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia, nakoľko navrhovateľovi podľa potvrdení Národného úradu práce, Okresného úradu práce O. II. zo dňa 04.03.2002, zo dňa 14.10.2002 nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti. Obdobie vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 01.01.2004 nebolo možné hodnotiť ako obdobie dôchodkového poistenia, nakoľko obdobie vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie nie je obdobím dôchodkového poistenia v zmysle ustanovenia § 60 zákona o sociálnom poistení.

V tejto súvislosti odvolací súd navyše poznamenáva, že navrhovateľ žiadne konkrétne námietky v podanom opravnom prostriedku nešpecifikoval a svoje nekonkretizované odvolacie námietky rovnako nepreukázal žiadnymi relevantnými dokladmi, preukazujúcimi ďalšiu dobu poistenia.

Vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľa, týkajúcej sa potreby zohľadnenia i jeho nepriaznivého zdravotné stavu pri rozhodovaní o priznaní, respektíve nepriznaní predčasného starobného dôchodku, krajský súd v zhode s názorom odporkyne udáva, že zdravotné problémy navrhovateľa pri posudzovaní jeho nároku na predčasný starobný dôchodok v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy zohľadniť nebolo možné. Z uvedeného dôvodu odvolací súd i túto odvolaciu námietku považoval za nedôvodnú.

Odvolací súd s ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa pri rozhodovaní o nároku navrhovateľa na predčasný starobný dôchodok nepochybila. Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 21.06.2012 ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ bol v konaní neúspešný, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.