KSKE 8 Sd 54/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 54/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200913 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200913.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: W.. T.Q. U., I.. XX.XX.XXXX, Z. Š. XXX/XA, XXX XX N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 18.05.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Z a s t a v u j e sa konanie.

Žiaden z účastníkov n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 18.05.2012 v zmysle ustanovení § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľke odo dňa 01.03.2012 invalidný dôchodok v sume 465,50 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 18.06.2012, odoslaným na poštovú prepravu dňa 18.06.2012, sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne XXX XXX XXXX zo dňa 18.05.2012. Namietala dátum vzniku invalidity (odo dňa 01.03.2012) , nakoľko jej zdravotné postihnutia údajne pretrvávajú od roku 2006. Na podporu svojich tvrdení navrhovateľka zároveň dodala, že Ú. B., M. O. F. L. M. M. O. N. ju považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím od roku 2008.

Na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 24.10.2012, samosudkyňa navrhovateľke predložila jej žiadosť o invalidný dôchodok, v ktorom navrhovateľka žiadala priznanie invalidného dôchodku odo dňa 01.03.2012 a zároveň jej vysvetlila i situáciu vo vzťahu k poberaniu nemocenských dávok.

Následne navrhovateľka po vysvetlení výslovne prehlásila, že svoj návrh berie späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.