KSKE 8 Sd 56/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 56/2012

KS v Košiciach, dátum 03.10.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 56/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200943 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200943.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: O. Z., R.. XX.XX.XXXX, D. S.. K. XX, XXX XX K., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012 v zmysle ustanovení § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 15.05.2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 18.06.2012 sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012.

Následne dňa 02.10.2012 navrhovateľka pracovníčke Krajského súdu v Košiciach telefonicky oznámila (viď čl. l. 18 súdneho spisu) , že sa už viac nechce súdiť ani so Sociálnou poisťovňou a že sa pojednávania, nariadeného na deň 31.10.2012, nezúčastní. Zároveň dodala, že všetko ruší a že už nechce mať nič spoločné ani so Sociálnou poisťovňou a ani so súdom.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.