KSKE 8 Sd 57/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 57/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 57/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200952 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200952.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: K. D., R.. XX.XX.XXXX, D. P. X, XXX XX J. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, B.. XX. O. Č.. X, XXX XX D., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.05.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie sa z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov konania n e m á nárok na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.05.2012 v zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok.

Dôvodom zamietnutia žiadosti bola skutočnosť, že navrhovateľ potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia, potrebného na vznik nároku na invalidný dôchodok- t. j. 8 rokov nezískal. Navrhovateľ totiž ku dňu vzniku invalidity získal len 7 rokov a 297 dní obdobia dôchodkového poistenia, a teda s ohľadom na uvedené nesplnil podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľ domáhal preskúmania napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 17.05.2012. Argumentoval nepriaznivým zdravotným stavom, ako i nepriaznivou sociálno-ekonomickou situáciou (navrhovateľ je totiž v hmotnej núdzi) .

Navrhovateľ následne na pojednávaní Krajského súdu v Košiciach, nariadenom na deň 31.10.2012, prehlásil, že svoj návrh berie späť. Zároveň dodal, že si chýbajúce poistné na dôchodkové poistenie dodatočne doplatí.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.