KSKE 8 Sd 58/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/58/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200684 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200684.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľa: Y. O., B.. XX.XX.XXXX, X. W. S. XXX, XXX XX W., zastúpeného na základe plnomocenstva Y.. O. V. a Y.. N. V.W., L.., advokátmi Advokátskej kancelárie h&h PARTNERS U. U. T. X, XXX XX W., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, D.. XX. H. Č.. X, XXX XX X., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.05.2011 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne číslo XXXXXXX XXX X zo dňa 18.05.2011.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.05.2011 v zmysle ustanovenia § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 02.05.2011. V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyňa argumentovala posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne W. z 02.05.2011, v zmysle ktorého navrhovateľ s odkazom na ustanovenie § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení invalidným nie je, nakoľko pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa v napadnutom rozhodnutí zároveň konštatovala, že posúdenie navrhovateľovho zdravotného stavu je obsahom pripojeného odborného posudku o invalidite zo dňa 02.05.2011, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a v ktorom sú uvedené všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli podkladom na vyhotovenie posudkového záveru o tom, že navrhovateľ v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nie je invalidným.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 17.06.2011 navrhovateľ požiadal o opätovné preskúmanie svojho zdravotného stavu a namietal odporkyňou priznanú 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Zdôraznil svoje dlhodobé ťažkosti pohybového aparátu, ktoré neboli zhodnotené v odbornom posudku o invalidite.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 04.08.2011 navrhla napadnuté rozhodnutie č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.05.2011 ako vecne správne, zrozumiteľné a v dostatočnom rozsahu odôvodnené potvrdiť. V predmetom vyjadrení odporkyňa poznamenala, že dokazovanie, týkajúce sa zdravotného stavu navrhovateľa, bolo doplnené a že zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne posúdený príslušným posudkovým lekárom.

Splnomocnený zástupca navrhovateľa vo vyjadrení zo dňa 30.09.2011 poukázal na pretrvávajúce zdravotné ťažkosti navrhovateľa (najmä na alergickú rinitídu a dlhodobé ťažkosti pohybového aparátu navrhovateľa- tzv. artrózu pohybového aparátu) , ktorým v odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyne nebola venovaná žiadna pozornosť, pričom zdôraznil kombináciu chronickej obštrukčnej choroby pľúc a alergickej rinitídy, na ktorú navrhovateľ trpí. Poukázal na nezohľadnenie a neprešetrenie navrhovateľovej rotácie ramena (vnútornej a vonkajšej) , ako aj elevácie a abdukcie ramena. Splnomocnený zástupca navrhovateľa taktiež namietal i skutočnosť, že v lekárskom posudku absentovala jasne odôvodnená a špecifikovaná stanovená 30 %-ná navrhovateľovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (teda percentuálna miera stanovená na spodnej hranici zákonného rozpätia) . Navrhol opätovné vyšetrenie zdravotného stavu navrhovateľa s cieľom podrobnej diagnostiky ochorení dýchacích ciest a vykonanie detailnejšieho ortopedického vyšetrenia pohybového aparátu s cieľom určiť vplyv zdravotných komplikácií navrhovateľa, spojených s pohybmi ramena, na výkon práce navrhovateľa.

Podľa názoru splnomocneného zástupcu navrhovateľa v rozhodnutí chýbali obligatórne náležitosti rozhodnutia, rozhodnutie malo obsahové nedostatky, bolo svojvoľné, abritrárne a v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

S ohľadom na pomerne podrobnú argumentáciu navrhol napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 18.05.2011 zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. V prípade úspechu požiadal o náhradu trov konania.

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu navrhovateľa, jeho splnomocneného zástupcu, ďalej výsluchu povereného splnomocneného zástupcu navrhovateľa, ako i zástupcu odporkyne a po oboznámení sa s obsahom posudkového spisu, dávkového spisu odporkyne, s novými lekárskymi posudkami (zo dňa 26.07.2011, 29.11.2011 a zo dňa 05.01.2012) , ako aj novými lekárskymi správami, predloženými navrhovateľom i jeho splnomocneným zástupcom v priebehu súdneho konania, dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný, nakoľko rozhodnutie odporkyne je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa súd v plnej miere stotožnil.

Navrhovateľ na pojednávaní krajského súdu, nariadenom na deň 05.10.2011, súdu popísal svoje zdravotné problémy s ramenami, pričom lekárske správy, dokumentujúce tieto jeho tvrdenia, súdu nepredložil, keďže ich nechal doma. Podrobne popísal svoje problémy s nosom a s fúkaním, ktoré sú podmienené prácou s lepidlami a chemikáliami, s ktorými navrhovateľ prichádza do kontaktu denne pri výkone práce.

Splnomocnený zástupca navrhovateľa na pojednávaní opätovne poukázal na zdravotné komplikácie navrhovateľa a poznamenal, že hoci odporkyňa v čase rozhodovania o nároku navrhovateľa na invalidný dôchodok mala k dispozícii kompletnú, časovo aktuálnu zdravotnú dokumentáciu navrhovateľa, aj napriek tomu vychádzala z jeden rok starého vyšetrenia. Súdu ďalej navrhol vykonanie znaleckého dokazovania, zameraného na stanovenie navrhovateľovej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, so zohľadnením pracovného prostredia, ako i vyžiadanie vyjadrenia od zamestnávateľa navrhovateľa, týkajúceho sa používania lepidiel na pracovisku, za účelom poskytnutia takéhoto vyjadrenia znalcovi.

Zástupca odporkyne na pojednávaní navrhol napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť a zároveň sa vzdal práva na náhradu trov konania.

V druhom písomnom vyjadrení splnomocneného zástupcu navrhovateľa zo dňa 04.11.2011, doručenom odvolaciemu súdu dňa 04.11.2011 (t. j. po uskutočnení prvého pojednávania vo veci) , splnomocnený zástupca navrhovateľa opakovane poukázal na nedostatočné odborné vysporiadanie sa odporkyne s otázkou rinitídy u navrhovateľa (namietal, že neboli vykonané všetky potrebné vyšetrenia) a zohľadnenie

starých lekárskych správ posudkovým lekárom pri vypracovávaní lekárskeho posudku. Súd znova dotazoval na vyžiadanie si pracovnej náplne navrhovateľa od jeho zamestnávateľa a na vyžiadanie si zamestnávateľovho vyjadrenia k predmetnej veci. Od zamestnávateľa taktiež požadoval predloženie zoznamu chemických látok, s ktorými navrhovateľ prichádza pri výkone práce do kontaktu.

Odporkyňa v doplňujúcom vyjadrení zo dňa 19.12.2011, v zhode s predchádzajúcim vyjadrením zo dňa 04.08.2011, žiadala napadnuté rozhodnutie č. XXXXXXX 809 X zo dňa 18.05.2011 o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok z 02.05.2011 potvrdiť ako vecne správne.

Argumentovala opätovným prehodnotením zdravotného stavu navrhovateľa a novým lekárskym posudkom zo dňa 29.11.2011, v rámci ktorého príslušný posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v W. stanovil mieru poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť na 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a neuznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Posudkový lekár podľa názoru odporkyne zhodnotil lekárske správy, predložené navrhovateľom v konaní, ako posudkovo menej významné a neodôvodňujúce vyššie percento miery poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Odporkyňa ďalej dodala, že navrhovateľovi sa nepodarilo spochybniť správnosť napadnutého rozhodnutia a že napadnuté rozhodnutie je správne a v súlade s objektívne zisteným skutkovým stavom.

Na druhom pojednávaní, nariadenom na 26.01.2012, navrhovateľ súdu predostrel názor, že prešetrovanie zdravotného stavu by sa zo strany odporkyne malo vykonávať bez podávania podporných liečiv pred vyšetrením a nedochádzalo by k skresleniu zdravotného stavu.

Poverený splnomocnený zástupca navrhovateľa opätovne namietal odporkyňou stanovenú 30 %-nú spodnú hranicu priznanej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a nedostatočné odôvodnenie odporkyňou priznanej percentuálnej miery. Trval na tom, že je potrebné pre účely komplexného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa skúmať i vplyv látok, s ktorými navrhovateľ prichádza do styku pri výkone práce a taktiež zdôraznil, že zdravotné problémy navrhovateľa, týkajúce sa porúch pohybové aparátu, je potrebné skúmať komplexne v nadväznosti na rôzne pohyby v zamestnaní, ktoré navrhovateľ pri výkone práce robí. Oproti predchádzajúcemu návrhu, vo vyjadrení zástupcu navrhovateľa (zo dňa 30.09.2011, ale aj na pojednávaní dňa 05.10.2011) , na vykonanie znaleckého dokazovania, túto formu odborného prešetrenia ponechal na zváženie súdu, ale žiadal nezávislé odborné posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa z dôvodu, že rozhodnutie súdu nemôže vychádzať iba z jednostranného posúdenia zdravotného stavu navrhovateľa výlučne jednou procesnou stranou, t. j. zdravotnou sociálnou poisťovňou, ale musí vychádzať z nezávislého odborného posúdenia tohto zdravotného stavu . Súdu predložil lekársku správu MUDr. X. X. zo dňa 27.10.2011, v zmysle ktorej pretrváva bolesť ramena vpravo, rotácie redukované o 30% rozsahu, elevácia viazne od 140 st., samostatne RK palp. negat., svalová sila Rm dobrá, s diagnostickým záverom - adhezívna kaspulitída pleca, so záverom, že sa jedná o stav dlhodobý, pre ktorý je potrebné redukovať záťaž ramena vpravo na minimum. Na pojednávaní poverený zástupca navrhovateľa s odkazom na citáciu rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4So/172/2007 a s poukazom na § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, že absencia formálnych a obsahových náležitostí rozhodnutia neumožňuje zabezpečenie právnej istoty pri rozhodovaní sociálnej poisťovne a zároveň spôsobuje nepreskúmateľnosť takto vydaného rozhodnutia a práve preto na základe takýchto skutočností žiadali, aby bolo rozhodnutie zrušené a vec vrátená na ďalšie konanie. Namietal závažné formálno-právne nedostatky napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Zástupca odporkyne na pojednávaní, s poukazom na závery posudkového lekára odporkyne, navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Podmienky získania nároku na invalidný dôchodok sú upravené v ustanoveniach § 70 a nasledujúcich zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. (ustanovenie § 71 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení)

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. (ustanovenie § 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení- prvá veta)

Podľa § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 5, 6 a 7 zákona o sociálnom poistení)

Podľa § 153 ods. 1 a 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť v prípade dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia (ďalej len "posudkový lekár") .

Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)

Vzhľadom na to, že posúdenie dlhodobosti nepriaznivého zdravotného stavu a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné znalosti, vo veciach sociálneho poistenia je dokazovanie v tomto smere zverené posudkovým lekárom sociálneho poistenia príslušnej pobočky, respektíve ústredia. (ustanovenie § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení)

K odvolacej námietke navrhovateľa, ohľadom nedostatočného prešetrenia jeho zdravotného stavu zo strany posudkových lekárov, odvolací súd konštatuje, že tejto námietke nie je možné vyhovieť z nasledujúcich dôvodov.

Z obsahu pripojeného administratívneho spisu súd zistil, že podľa pôvodného lekárskeho posudku Sociálnej poisťovne, pobočky W. zo dňa 02.05.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v napadnutom rozhodnutí zo dňa 18.05.2011 (ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o priznanie invalidného dôchodku) , rozhodujúcim zdravotným postihnutím navrhovateľa bola choroba, zaradená medzi choroby dýchacej sústavy- príloha č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitola VIII, oddiel B, položka 1, písmeno b) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách v rozsahu 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Príslušný posudkový lekár vychádzal z toho času najaktuálnejšej zdravotnej dokumentácie navrhovateľa, ktorú mal k dispozícii, t. j. z L. U. Z. W. z 13-20.07.2010, z L. L. U. Z. KPLaKT z 11-18.04.2011, ďalej z lekárskych vyšetrení kardiologických (23.12.2010) , diabetologických (07.12.2010 a 18.03.2011) , nefrologických (23.11.2010) , ako i imunoalergologických (14.10.2010) . Na základe nich posudkový lekár konštatoval, že u navrhovateľa priedušková astma nebola potvrdená, že obštrukčná porucha pľúc bola hodnotená ako GOLD II. stupňa, že pľúcne objemy a difúzna kapacita pľúc sú v norme a PEF monitoring hodnoty na dolnej hranici normy. Na základe daného priebehu ochorenia navrhovateľa posudkový lekár určil mieru poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť na dolnej hranici rozpätia, t. j. 30 %. Navrhovateľ na prejednaní zdravotného stavu dňa 02.05.2011 ako subjektívne ťažkosti udával iba ťažšie dýchanie aj pri námahe, ráno suchý kašeľ a pocit upchatého nosa. Posudkovému lekárovi oznámil, že ďalšie potvrdenia z lekárskych vyšetrení k dispozícii nemá, pričom posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom a lekárom stanovenú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navrhovateľ nenamietal, čo potvrdil aj svojim podpisom.

Po podaní opravného prostriedku bol zdravotný stav navrhovateľa opätovne posudzovaný dňa 26.07.2011, pričom príslušný posudkový lekár Sociálnej poisťovne- ústredia so sídlom v W. MUDr. W. vychádzajúc z nezmenenej zdravotnej dokumentácie, ktorá bola k dispozícii aj pri hodnotení zdravotného stavu navrhovateľa dňa 02.05.2011, konštatoval v zhode s predchádzajúcim lekárskym posudkom zo dňa 02.05.2011 v prípade navrhovateľa a jeho zdravotných ochorení 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ na prejednaní zdravotného stavu dňa 26.07.2011 ako subjektívnu potiaž po prvý krát udal i bolesti v pravom ramene pri vytáčaní, posudkový lekár sa venoval i tejto subjektívne udávanej bolesti navrhovateľa. V celkovom lekárskom posudku posudkový lekár uviedol, že postihnutia navrhovateľa, vyplývajúce z ostatých chorobných zmien- alergickej nádchy, funkčného postihnutia z poruchy ramenno- pletencového syndrómu obojstranne, ako aj cukrovky, ktorá je kompenzovaná liečbou bez závažných chronických komplikácií, sú posudkovo menej významné a nezdôvodňujú vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Obdobné závery vyplynuli i z lekárskeho posudku zo dňa 29.11.2011, vykonanom na základe dožiadania krajského súdu, v ktorom posudkový lekár MUDr. W. po ďalšom prehodnotení zdravotného stavu navrhovateľa (splnomocnený zástupca navrhovateľa na pojednávaní dňa 05.10.2011 totiž súdu doložil nové lekárske správy, ktoré požadoval pri prehodnocovaní zdravotného stavu navrhovateľa zohľadniť) v zhode s predchádzajúcim lekárskym posudkom konštatoval nasledovné.

V celkovom posudku posudkový lekár uviedol, že priedušková astma u navrhovateľa nebola potvrdená a že dokumentovaná chronická obštrukčná choroba pľúc II. stupňa s funkčným postihnutím odôvodňuje 30 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Postihnutie vyplývajúce z alergickej nádchy považoval posudkový lekár z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľa za málo významné, podobne ako aj funkčné postihnutie rameno- pletencového syndrómu obojstranne, kde bola popisovaná len terminálne obmedzená pohyblivosť s prítomnými jazvami po operáciách. Novodoložený diabetologický ambulantný nález z 05.08.2011 podľa posudkového lekára nepriniesol žiadne nové skutočnosti oproti zdravotnému stavu, zhodnotenému ku dňu 26.07.2011. V závere celkového posudku posudkový lekár navyše dodal, že vplyv pracovného prostredia na poruchy pohybového aparátu, ako aj na navrhovateľove alergické reakcie, nie sú predmetom jednania pri stanovení percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť tak, ako to požadoval splnomocnený zástupca navrhovateľa. V zhode s predchádzajúcimi lekárskymi posudkami konštatoval 30 % mieru kolesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. mieru poklesu schopnosti na spodnej hranici zákonného rozmedzia.

V poslednom lekárskom posudku zo dňa 05.01.2012, vykonanom opätovne na základe ďalšieho dožiadania krajského súdu, príslušný posudkový lekár MUDr. W. v prospech stanovenej 30 % miery poklesu schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť argumentoval, že zdravotný stav navrhovateľa bol opakovane vyšetrený na W. W. ambulantne, naposledy aj hospitalizačne v apríli 2011 s tým, že bolo konštatované, že klinicky je na pľúcach nález v norme, funkčné vyšetrenie pľúc svedčí pre obštrukčnú ventilačnú poruchu ľahkého až stredne ťažkého stupňa a že priedušková astma nebola lege artis potvrdená. Vzhľadom na to, že u navrhovateľa sa jedná o obštrukčnú ventilačnú poruchu ľahkého až stredne ťažkého stupňa, funkčné postihnutie diagnostikovanej chronickej obštrukčnej choroby pľúc (hodnotené podľa zlatého štandardu GOLD II. st.) , posudkový lekár stanovil dolnú hranica príslušného percentuálneho rozpätia danej položky kapitoly VIII, oddielu B, položky 1 písmena b) - ako stredný stupeň postihnutia. Posudkový lekár ďalej uviedol, že postihnutie, vyplývajúce z ochorenia pohybového ústrojenstva, bolo odbornými vyšetreniami dostatočne zdokumentované a že ďalšie vyšetrenia, týkajúce sa pohybového či dýchacieho ústrojenstva, nie je potrebné realizovať.

Zdravotný stav navrhovateľa bol teda s ohľadom na súdom podrobne zmienené lekárske posudky v priebehu správneho a súdneho konania viackrát prehodnotený (dňa 02.05.2011, 26.07.2011, 29.11.2011, ako aj dňa 05.01.2012) , pričom príslušní posudkoví lekári i po doplnení a zohľadnení novodoložených lekárskych správ v prípade navrhovateľa zhodne skonštatovali zdravotné postihnutie navrhovateľa, zaradené do kapitoly VIII, oddielu B, položky 1, písmena b) so stanovenou 30 %-nou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ v konaní pred súdom doložil niekoľko nových lekárskych správ, ktoré posudkový lekár Sociálnej poisťovne ústredie dodatočne zhodnotil a zahrnul ich do novovypracovaného doplňujúceho lekárskeho posudku, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil. Lekárska správa z ortopedickej ambulancie zo dňa 27.10.2011, predložená na pojednávaní krajského súdu dňa 26.01.2012, je v súlade s predchádzajúcimi lekárskymi závermi a preto krajský súd nepovažoval za potrebné ju opätovne vyhodnotiť posudkovým lekárom.

Za neopodstatnenú preto považuje krajský súd odvolaciu námietku, že pokiaľ u ramena vpravo sú rotácie redukované o 30 % rozsahu, malo to byť posúdené ako vedľajšie ochorenie. K tomu krajský súd poznamenáva, že pokiaľ u hlavného ochorenia navrhovateľa bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na 30 %, ani zvýšenie percentuálnej miery o maximálne možných 10 %, by nepresiahlo 40 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako to už bolo uvedené, postihnutia vyplývajúce z ostatných chorobných zmien -alergickej nádchy, funkčného postihnutia z poruchy ramenno - pletenného syndrómu obojstranne, ako aj cukrovky, kompenzovanej liečbou bez závažných chronických komplikácií, boli posudkovými lekármi označené za menej významné, neodôvodňujúce vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

K odvolacej námietke, týkajúcej sa závažných formálno-právnych nedostatkov napadnutého rozhodnutia odporkyne, najmä jeho odôvodnenia (poverený zástupca navrhovateľa na pojednávaní namietal, že v zmysle ustanovenia § 209 ods. 4 zákona o sociálnom poistení nepostačuje odkázať na príslušné zákonné ustanovenia, ale musia byť uvedené aj dôvody zamietnutie s odkazom na konkrétny posudok) , krajský súd v nadväznosti na pojednávaní poukazované rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4So/172/2007 zo zmieneného rozhodnutia cituje, že z ustanovenia § 209 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. vyplýva, že nepostačuje len odkázať na príslušné ustanovenie zákona, podľa ktorého odporkyňa rozhodla, ale aj na dôvody, pre ktoré bola žiadosť navrhovateľky zamietnutá, a to aspoň odkazom na konkrétny posudok, v ktorom sa uvedené zistenia a závery uvádzajú.

Podľa názoru odvolacieho súdu odôvodnenie napadnutého rozhodnutia odporkyne bolo v úplnej zhode s právnym názorom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, nakoľko obsahovalo nielen odkazy na príslušné zákonné ustanovenia zákona o sociálnom poistení (§ 70 a 71 citovaného zákona) , ale i dôvody, ktoré odporkyňu viedli k samotnému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok, t. j. poukázanie na lekársky posudok zo dňa 02.05.2011, v zmysle ktorého navrhovateľ pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou a teda v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení nebol invalidným. Príslušný lekársky posudok zo dňa 02.05.2011 navyše tvoril i neoddeliteľnú súčasť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia tak, ako to odporkyňa v odôvodnení podrobne uviedla.

K požiadavke splnomocneného zástupcu navrhovateľa, ktorý žiadal nariadenie vykonania znaleckého posudku na účely preskúmania zdravotného stavu navrhovateľa, v úzkej nadväznosti so zhodnotením pracovného prostredia navrhovateľa, odvolací súd udáva, že krajský súd tento dôkaz nevykonal. O nevykonaní požadovaného dôkazu rozhodol súd na pojednávaní, nariadenom na deň 26.01.2012. Dôvodom bola skutočnosť, že krajský súd považoval zdravotný stav navrhovateľa za dostatočne zdokumentovaný a na základe dokazovania (vykonaného tak v správnom, ako i v súdnom konaní) dospel k záveru, že skutkové okolnosti, týkajúce sa miery poškodenia navrhovateľovho zdravia, boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi, ktorí vo svojich posudkoch zhodne vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe časovo aktuálnych a relevantných odborných lekárskych vyšetrení. Medzi závermi posudkových lekárov súd nezistil žiadne rozpory a o ich odbornej úrovni teda nemal dôvod pochybovať. Vo vzťahu k tejto odvolacej námietke krajský súd navyše poznamenáva, že predmetom rozhodovania krajského súdu bol výrok napadnutého rozhodnutia, ktorým odporkyňa zamietla navrhovateľovi žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 02.05.2011 a nie odborné znalecké dokazovanie, hodnotenie a následné posudzovanie dopadu a vplyvov prostredia výkonu pracovnej činnosti navrhovateľa na jeho zdravie tak, ako to žiadal navrhovateľ spolu s jeho splnomocneným zástupcom v súdnom konaní.

Nad rámec odvolacích námietok, avšak v priamej nadväznosti na ne, krajský súd poznamenáva, že uvedenie zmeny pracovného zaradenia navrhovateľa v záverečnej časti lekárskych posudkov absentuje správne, keďže posudkoví lekári v prípade, ak posudzovanej osobe nepriznajú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, v príslušnej kolonke lekárskeho posudku Pracovná rekomandácia navrhované nové pracovné zaradenie neuvádzajú. Odporkyňa teda nepochybila a dôvodne, správne a zákonne neposudzovala pracovné zaradenie a prostredie navrhovateľa tak, ako to učinil i súd v odvolacom konaní.

Krajský súd s ohľadom na zmienené skutočnosti konštatuje, že zdravotné poškodenia navrhovateľa, zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov, neznižujú pracovnú schopnosť navrhovateľa natoľko, aby bol invalidným.

Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľ stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ teda nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, a preto nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 citovaného zákona. Tieto posudky považuje krajský súd za úplné, objektívne a presvedčivé v porovnaní s tvrdeniami navrhovateľa respektíve jeho zástupcov a nimi predkladanými dôkazmi. Za neodôvodnenú považoval súd námietku o jednostrannom posúdení zdravotného stavu navrhovateľa výlučne jednou procesnou stranou, t. j. zdravotnou sociálnou poisťovňou.

Ak by však do budúcnosti došlo k zmene zdravotného stavu navrhovateľa v dôsledku jeho zhoršenia, môže navrhovateľ opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou alebo o zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že uznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená mierou zodpovedajúcou zákonu.

Súd vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.05.2011 považoval za vecne správne a dostatočne doložené vykonaným dokazovaním. Napadnuté rozhodnutie odporkyne preto v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) ako vecne správne potvrdil.

Krajský súd rozhodnutie odporkyne považoval za vecne a právne správne, vydané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľ bol v konaní neúspešný, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.