KSKE 8 Sd 59/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 59/2012

KS v Košiciach, dátum 07.09.2012, sp.zn. KSKE 8 Sd 59/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200969 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200969.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: A. Y.Č., W.. XX.XX.XXXX, F. L. XXXX/X, XXX XX V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, G.. XX. E. Č.. X, XXX XX F., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012 v konaní o sirotskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012 v zmysle ustanovení § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zastavila navrhovateľke odo dňa 14.07.2012 výplatu sirotského dôchodku.

Včas podaným opravným prostriedkom, odoslaným na poštovú prepravu dňa 09.07.2012, sa navrhovateľka domáhala preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X zo dňa 30.05.2012. Argumentovala, že je študentkou G. T. R. Š. U. V. do augusta 2012, kedy ukončí magisterské štúdium štátnou skúškou.

Navrhovateľka následne podaním, odoslaným na poštovú prepravu dňa 27.08.2012, súdu oznámila, že je spokojná s novým rozhodnutím odporkyne, ktorým jej odporkyňa uvoľnila výplatu sirotského dôchodku od dňa 14.07.2012 a opätovne zastavila výplatu dôchodku od 14.09.2012. Zároveň v podaní uviedla, že svoj návrh berie v celom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach a to písomne v dvoch vyhotoveniach.