KSKE 8 Sd 60/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 Sd 60/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200988 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200988.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: B. U.Í., G.. XX.XX.XXXX, K. V. XXX, XXX XX U., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, F.. XX. Q. Č.. X, XXX XX K., o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.05.2012 v konaní o invalidnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.05.2012 v zmysle ustanovení § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku odo dňa 02.12.2011 na 165,00 eur mesačne. Podľa § 82 zákona o sociálnom poistení a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, jej odporkyňa následne odo dňa 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 170,50 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom sa navrhovateľka domáhala opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia č. XXX XXX XXXX zo dňa 30.05.2012. Navrhovateľka argumentovala nepriaznivým zdravotným stavom, jeho neustálym zhoršovaním, ako i minimálnou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka však vo vyhlásení pred posudkovou lekárkou MUDr. C. Z. dňa 14.08.2012 uviedla, že na podanom opravnom prostriedku netrvá a berie ho späť, čo potvrdila aj svojím podpisom.

Následne navrhovateľka podaním zo dňa 15.08.2012 krajskému súdu oznámila, že svoj opravný prostriedok berie späť a žiada konanie zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny priadok (ďalej len O.s.p. ) . (§ 250l a nasl. O.s.p.- rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov)

V zmysle ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a O.s.p..

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť, ak žalovanému medzitým vznikli trovy konania, rozhodne súd o ich náhrade.

V zmysle § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

V zmysle citovaných zákonných ustanovení a vzhľadom k tomu, že navrhovateľka vzala opravný prostriedok späť skôr, než súd mohol vo veci rozhodnúť, bolo konanie zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.