KSKE 8 Sd 61/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Sd/61/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200743 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200743.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňa JUDr. Eva Styková, v právnej veci navrhovateľky: F. Č., I.. XX.XX.XXXX, Z. N. XX, XXX XX M., zastúpenej na základe plnomocenstva Y. Č., I.. XX.XX.XXXX, Z. N. XX, XXX XX M., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, U.. XX. F. Č.. X, XXX XX Z., o preskúmanie rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.2011 v konaní o predčasnom starobnom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 08.07.2011 č. XXXXXXX XXX X.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 08.07.2011 v zmysle ustanovení § 293bt ods. 3 a § 112 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. zastavila navrhovateľke odo dňa 06.08.2011 výplatu predčasného starobného dôchodku.

V odôvodnení napadnutého rozhodnutia odporkyňa v nadväznosti na ustanovenie § 293bt zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. argumentovala zánikom nároku navrhovateľky na výplatu predčasného starobného dôchodku odo dňa 06.03.2011, pričom v súlade s § 112 ods. 6 citovaného zákona odporkyňa navrhovateľke zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku odo dňa 06.08.2011, t. j. odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa už predčasný starobný dôchodok vyplatil.

Odporkyňa s odkazom na citáciu ustanovení čl. 1 písm. a) a b) a čl. 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v odôvodnení napadnutého rozhodnutia skonštatovala, že vzhľadom na to, že je navrhovateľka i naďalej dôchodkovo poistená na území Rakúskej republiky, došlo k zastaveniu výplaty jej predčasného starobného dôchodku odo dňa 06.08.2011. Zároveň poznamenala, že suma predčasného starobného dôchodku, vyplatená po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do jeho zastavenia, bude navrhovateľke zúčtovaná z dôchodku, na výplatu ktorého bude mať navrhovateľka nárok v budúcnosti a že odporkyňa navrhovateľku o tejto skutočnosti bude v budúcnosti dodatočne osobitným listom informovať.

Nad rámec uvedeného odporkyňa taktiež dodala, že nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku navrhovateľke v budúcnosti vznikne odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia, a teda že Sociálna poisťovňa rozhodne o opätovnom vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku, prípadne aj o zvýšení jeho sumy na žiadosť poistenca po preukázaní, že dôchodkové poistenie poistenca zaniklo. Taktiež uviedla, že výplata dôchodku môže byť navrhovateľke obnovená i na základe podanej žiadosti odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku, nakoľko dovŕšením

dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom a výplata starobného dôchodku nie je podmienená zánikom dôchodkového poistenia.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 16.07.2011, odoslaným na poštovú prepravu dňa 18.07.2011, navrhovateľka požiadala o opätovné preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.2011 z dôvodu nesprávneho a nedostatočného odôvodnenia odporkyne v napadnutom rozhodnutí, nakoľko sa navrhovateľka domnievala, že nespĺňa podmienky na to, aby jej bola pozastavená výplata predčasného starobného dôchodku.

Navrhovateľka namietala správnosť napadnutého rozhodnutia s tým, že nie je povinne nemocensky poistená v Slovenskej republike a ani v Rakúskej republike. Z uvedeného dôvodu sa domnievala, že spĺňa nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Navrhovateľka v odvolaní taktiež prejavila nesúhlas s tým, aby do budúcnosti bola ukrátená o sumu dôchodku, ktorú v dobrej viere poberala, a to kvôli chybe Sociálnej poisťovne. Odporkyňa si podľa názoru navrhovateľky bola vedomá, že je navrhovateľka zárobkovo činná v Rakúskej republike (navrhovateľka údajne viackrát doložila predložený živnostenský list k formulárom v minulosti) a teda odporkyňa mala sama pozastaviť výplatu predčasného starobného dôchodku ku dňu 28.02.2011 po neinformovaní o zastavení zárobkovej činnosti zo strany navrhovateľky.

Odporkyňa vo vyjadrení zo dňa 11.08.2011 navrhla s poukazom na skutkový a právny stav napadnuté rozhodnutie č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.2011 ako vecne správne potvrdiť.

Vo vyjadrení vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky (ohľadom tvrdenia navrhovateľky, že spĺňa nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku) odporkyňa konštatovala, že navrhovateľka podľa vyplneného formulára E 202 vykonáva ako samostatne zárobkovo činná osoba pracovnú činnosť opatrovateľky v Rakúskej republike (ďalej len Rakúsko ) . V nadväznosti na uvedené konštatovanie preto v súlade s § 293bt ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. a čl. 1 písm. a) a b) a čl. 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia odporkyni vyplynulo, že osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v inom členskom štáte Európskej únie ako je Slovenská republika, nemá nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku podľa zákona č. 543/2010 Z. z..

Krajský súd v Košiciach ako vecne a miestne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne podľa ustanovení § 250l a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len O.s.p. ) a na základe vykonaného dokazovania, výsluchu splnomocnenej zástupkyne navrhovateľky, ako i zástupcu odporkyne a po oboznámení sa s obsahom dávkového spisu odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný, nakoľko napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.2011 je v plnej miere zákonné a správne, odporkyňa dostatočne zistila skutkový stav veci a vyvodila z neho i správny právny záver, s ktorým sa krajský súd v plnej miere stotožnil.

Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky na pojednávaní, nariadenom na deň 19.10.2011, zotrvala na podanom opravnom prostriedku navrhovateľky a v súlade s odvolacími dôvodmi opätovne zdôraznila, že odporkyňa výplatu predčasného starobného dôchodku navrhovateľke zastavila v rozpore so zákonom. Dodala, že navrhovateľka v Rakúsku nie je povinne nemocensky poistená, o čom súdu predložila v nemeckom jazyku doklad označený Information , ktorý preukazoval, dobrovoľné nemocenské poistenie navrhovateľky odo dňa 01.12.2009. Taktiež poznamenala, že európsku smernicu, citovanú odporkyňou v napadnutom rozhodnutí, v Zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie nenašla. Namietala i skutočnosť, že odporkyňa žiadala o vrátenie sumy vyplatenej po 28.02.2011 napriek tomu, že navrhovateľka predčasný starobný dôchodok (po údajnom zániku nároku na jeho výplatu) poberala v dobrej viere. Dodala, že ak navrhovateľka podľa názoru odporkyne nemala nárok na ďalšiu výplatu predčasného starobného dôchodku, mala navrhovateľke výplatu dôchodku zastaviť po 28.02.2011. Trvala na tom, že navrhovateľka bola v Rakúsku dôchodkovo poistená od 03.04.2008, avšak povinne nemocensky nie, pretože v Rakúsku sa na to vzťahuje systém dobrovoľného poistenia.

Doplňujúcim vyjadrením zo dňa 23.12.2011 odporkyňa odvolaciemu súdu oznámila, že podľa potvrdenia nositeľa poistenia v Rakúsku zo dňa 06.12.2011 je navrhovateľka povinne dôchodkovo poistená od apríla 2008 do decembra 2011 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Na druhom pojednávaní, nariadenom na deň 18.01.2012, splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky zotrvala na tom, čo uviedla na prvom pojednávaní a s poukazom na ustanovenie § 15 a § 67 ods. 4 dodala, že navrhovateľka je výnimkou z tohto ustanovenia.

Zástupca odporkyne s poukazom na písomné vyjadrenie odporkyne navrhol na oboch pojednávaniach preskúmavané rozhodnutie potvrdiť ako vecne správne a zároveň sa vzdal práva na náhradu trov konania.

V zmysle ustanovenia § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení dávka sa odníme, zníži alebo jej výplata sa zastaví odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré sa dávka už vyplatila.

Ak poistenec, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, nedovŕši dôchodkový vek do 28. februára 2011, je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba k 31. decembru 2010 a toto dôchodkové poistenie trvá po 28. februári 2011, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká od najbližšej splátky predčasného starobného dôchodku splatnej po 28. februári 2011. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku poistenca uvedeného v prvej vete sa posudzuje a jeho suma sa určuje za obdobie do najbližšej splátky dôchodku splatnej po 28. februári 2011 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 a za obdobie po najbližšej splátke dôchodku splatnej po 28. februári 2011 podľa zákona účinného od 1. januára 2011. (ustanovenie § 293bt zákona o sociálnom poistení)

V zmysle čl. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia sa na účely tohto nariadenia:

a) činnosť ako zamestnanec znamená každú činnosť alebo rovnocennú situáciu, ktorá sa za takú považuje na účely právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom takáto činnosť alebo rovnocenná situácia existuje,

b) činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba znamená každú činnosť alebo rovnocennú situácia, ktorá sa za takú považuje na účely právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia členského štátu, v ktorom takáto činnosť alebo rovnocenná situácia existuje.

Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak a vzhľadom na osobitné vykonávacie ustanovenia, platí toto:

a) ak podľa právnych predpisov príslušného členského štátu má poskytnutie dávok sociálneho zabezpečenia a iného príjmu určité právne účinky, príslušné ustanovenia takýchto právnych predpisov sa uplatňujú tiež na poskytnutie rovnocenných dávok získaných podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo na príjem získaný v inom členskom štáte;

b) ak sú podľa právnych predpisov príslušného členského štátu právne účinky prisúdené výskytom určitých faktov alebo udalostí, takýto členský štát zohľadní podobné fakty alebo udalosti, ktoré sa vyskytli v ktoromkoľvek členskom štáte, ako keby sa stali na jeho vlastnom území. [čl. 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia]

V nadväznosti na odvolaciu námietku navrhovateľky, že spĺňa nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, krajský súd v zhode s názorom odporkyne (vychádzajúc i z potvrdenia nositeľa poistenia

v Rakúsku zo dňa 06.12.2011) konštatuje, že navrhovateľka v Rakúsku skutočne bola povinne dôchodkovo poistená od apríla 2008 do decembra 2011, a teda odporkyňa nepochybila, ak v nadväznosti na ustanovenie § 293bt ods. 3 a § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z. navrhovateľke zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku odo dňa 06.08.2011. Krajský súd považoval za preukázané, že navrhovateľka v spojitosti s vyplnenými formulármi E 202, E 207, ako i E210 vykonávala v čase vydania napadnutého rozhodnutia ako samostatne zárobkovo činná osoba pracovnú činnosť opatrovateľky v Rakúskej republike.

Vyplývajúc z uvedených skutočností a v nadväznosti na citované ustanovenia zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 543/2010 Z. z., ako i citované články nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, sa odvolací súd v plnej miere stotožnil s názorom odporkyne a dospel k záveru, že navrhovateľka vykonávala činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v Rakúskej republike, kde bola dôchodkovo poistená, a teda nemá nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku.

Splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky na pojednávaniach okrem iného namietala skutočnosť, že predčasný starobný dôchodok, vyplácaný navrhovateľke po zániku nároku na predčasný starobný dôchodok až do zastavenia jeho výplaty, navrhovateľka poberala v dobrej vôli a teda odporkyňa od navrhovateľky nemôže žiadať vrátenie týchto súm.

Predmetom rozhodovania krajského súdu bol výrok napadnutého rozhodnutia, ktorým odporkyňa navrhovateľke zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku. Vyššie zmienená odvolacia námietka navrhovateľky sa však týkala možného ďalšieho postupu odporkyne vo vzťahu k prípadnému vráteniu vyplatenej dávky po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku až do zastavenia jeho výplaty. K tomu odporkyňa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia len konštatovala, že suma predčasného starobného dôchodku, ktorá bola navrhovateľke skutočne vyplatená po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku až do zastavenia jeho výplaty, bude navrhovateľke v budúcnosti zúčtovaná z dôchodku, na výplatu ktorého bude mať navrhovateľka v budúcnosti nárok.

Vo vzťahu k tejto odvolacej námietke krajský súd poznamenáva, že rozhodovanie o tejto otázke bude predmetom ďalšieho konania odporkyne až v budúcnosti.

Vo vzťahu k odvolacej námietke navrhovateľky, týkajúcej sa absencie uvedenia európskej smernice č. 2004/883/ES (citovanej v odôvodnení napadnutého rozhodnutia zo strany odporkyne) v prílohe 5 zákona o sociálnom poistení, krajský súd na záver poznamenáva nasledovné.

Odporkyňa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.201 okrem relevantných ustanovení príslušného zákona o sociálnom poistení argumentovala právne správne v prospech správnosti výroku svojho rozhodnutia (o zastavení výplaty predčasného starobného dôchodku v prípade navrhovateľky) okrem iného i n a r i a d e n í m (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Krajský súd teda s ohľadom na odvolaciu námietku splnomocnenej zástupkyne navrhovateľky v prvom rade zdôrazňuje, že sa jednalo o n a r i a d e n i a a nie o smernicu. Ak teda v prílohe 5 zákona o sociálnom poistení splnomocnená zástupkyňa navrhovateľky v Zozname preberaných právne záväzných aktov Európskej únie nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia nenašla, nejednalo sa o pochybenie zákonodarcu (ktorý by toto nariadenie v Zozname mylne neuviedol) , respektíve o pochybenie odporkyne (tým, že by svoje rozhodnutie opierala o právne záväzný akt, ktorý by nebol transponovaný do právneho poriadku Slovenskej republiky) , nakoľko odporkyňa v odôvodnení svojho rozhodnutia správne argumentovala príslušnými a právne relevantnými článkami n a r i a d e n i a a nie smernice. Krajský súd pre úplnosť dodáva, že transpozícia nariadenia do právneho poriadku (t. j. napríklad do zákona o sociálnom poistení tak, ako je tomu u jednotlivých smerníc) nie je potrebná, keďže nariadenie (na rozdiel od smernice) disponuje priamym účinkom v snahe budovania jednotného právneho priadku v rámci Európskych spoločenstiev a teda zaväzuje všetkých priamo. Nariadenie je teda uplatniteľné priamo, čo znamená,

že predstavuje právny predpis, ktorý je okamžite platný vo všetkých členských štátoch rovnako ako vnútroštátne právo a to bez toho, aby museli zasiahnuť vnútroštátne orgány.

Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 v zmienenom Zozname absentuje správne, keďže sa nejedná o smernicu, ale o nariadenie.

Odvolací súd s ohľadom na vyššie zmienené skutočnosti dospel jednoznačne k záveru, že odporkyňa pri rozhodovaní o nároku navrhovateľky na predčasný starobný dôchodok nepochybila. Z uvedených dôvodov preto odvolací súd v zmysle ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne č. XXXXXXX XXX X zo dňa 08.07.2011 ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ustanovenia § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 250l ods. 2 O.s.p.. Navrhovateľka bol v konaní neúspešná, preto nemá právo na náhradu trov konania. Odporkyni náhrada trov konania nepatrí, preto súd účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na odvolanie.